Huruf Vokal Bahasa Sunda dan Contoh Cara Pengucapannya

Mempelajari tentang huruf vokal bahasa sunda atau Tata sora (fonologi) yaitu ilmu yang membahas mengenai suara-suara atau fonem. Fonem-fonem ini gunananya untuk membedakan arti. Dalam bahasa sunda ada 2 jenis huruf vokal yang digunakan diantaranya yaitu:

1. Fonem Vokal

 • Contoh Fonem Vokal: a, i, u, e, o, e (pepek) jeung eu.

2. Fonem Konsonan (wilanjana)

 • Contoh Fonem Konsonan: b, c, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, x, y, ng jeung ny. Aya oge fonem anu asalna tina kecap-kecap kosta (kecap asing) diantarana: f, q, v jeung z.

Konsonan Ngantet (Kluster)

huruf vokal bahasa sunda

Selain itu, dalam bahasa sunda juga  memiliki konsonan ngantet yaitu konsonan yang berada sejajar dengan tidak disisipi oleh huruf vokal. Konsonan ngantet disebut juga sebagai kluster. Kluster ini dibentuk oleh dua atau tiga konsonan.

Baca juga: 30+ Contoh Gaya Basa Mijalma (Personifikasi) dan Artinya!

Conto Kluster nu diwangun ku dua 2 konsonan

 • mb : lambey
 • ngg : kanggo
 • nd : landong, jrd.

Conto Kluster nu diwangun ku dua 3 konsonan

 • mpr : amprok
 • ngkr : jungkrang
 • mpl : tamplok, jrd.

Iwal ti konsonan aya deui vokal nu ngantet, nyaeta vokal nu cicingna ngantet kalawan teu diselapan ku konsonan. Vokal ngantet aya 2 rupa diantarana nyaeta:

1. Vokal ngantet nu sarua (vokal nu ngantetna ngarendeng tur sarua)

contona:

 • aa : caang
 • ii : tiis
 • uu : tuus
 • ee : heeh
 • eueu : heueuh, jrd

2. Vokal ngantet anu teu sarua (vokal nu ngantetna ngarendeng tapi vokalna teu sarua)

Contona:

 • ai : cai
 • ui : muih
 • oa : moal
 • eua : teuas
 • ueu : bueuk, jrd.

Fonem vokal (V) dan fonem konsonan (K)

Kata-kata dalam bahasa sunda asalnya dari 2 fonem yaitu fonem vokal (V) dan fonem konsonan (K) yang merupakan suku kata. Pola suku kata dalam bahasa sunda tersebut aslinya ada 6 macam, dintaranya adalah:

1. V : ieu, eteh, aya, jrd.
2. VK : abdi, ancin, gaang, jrd.
3. KV : kuda, batur, ngabiur, jrd.
4. KVK : batur, kasur, jrd.
5. KKV : praja, priya, gungclo, jrd.
6. KKVK : gampleng, gajleng, utrak, atrok, jrd.

Baca juga: Contoh Gaya Bahasa Sunda Lengkap Beserta Kalimat dan Artinya

Contoh Cara Pengucapan Huruf Vokal Bahasa Sunda

Contoh Cara Pengucapan Huruf Vokal Bahasa Sunda
gambar oleh brainly

Dalam bahasa sunda terdapat huruf vokal “é, e (pepet), eu” yang masing-masing dalam pengucapannya berbeda-beda. Contoh misalnya dalam pengucapan “é”caranya yaitu dengan menarik pipi sehingga pada bibir seperti tersenyum (misalnya kata: témpé, Rancaékék, céngék, jsb.

Sedangkan untuk pengucapan “e” (pepet) sama halnya dengan kita mengucapan vokal pada kata-kata Bahasa Indonesia. Sedangkan pengucapan “eu” caranya yakni dengan kepala agak didongakkan ke atas, seperti layaknya kita hendak sendawa.

Contoh Pengucapan vokal pada bahasa sunda:

Lebet Artinya Masuk (“Mangga ka lebet” Silakan masuk)

Leubeut Artinya lebat (“Ih mani leubeut pisan buahna” Ih sangat lebat sekali buahnya)

Hareup Artinya depan (“Abdi Diuk di hareup” Aku duduk di depan)

Harep Artinya harap (“Manehna teu bisa diharepkeun” Dia tidak dapat diharapkan)

Jéjér Artinya berjajar Atau berderet rapi (“Tentara ngabaris ngajéjér” Tentara berbaris berjajar)

Pengker Artinya belakang (“Aki nuju calik di buruan pengker” Kakek sedang duduk di halaman belakang)

Peungkeur Artinya agak keras berisi (“Awakna peungkeur” Badannya agak keras berisi)

Serang Artinya serang (“Pek geura serang musuh teh meungpeung balangah” Serang musuh mumpung sedang lengah)

Séréh Artinya serai (“Ibu melak séréh di buruan payun” Ibu menanam serai di halaman depan)

Seureuh Artinya sirih (“Seureuh ubar kampung urang Sunda” Sirih adalah obat tradisional orang Sunda)

Soal Yang Berhubungan dengan Huruf Vokal Bahasa Sunda

1. Huruf atawa fonem kabagi dua, nyaeta?
2. Tuliskeun fonem vokal dina bahasa sunda?
3. Tuliskeun fonem konsonan bahasa sunda?
4. Sebutkeun 5 conto vokal ngantet nu sarua?
5. Sebutkeun conto vokal ngantet anu teu sarua?
6. Pola engang pangaruh ti basa asing aya 3 diantarana nyaeta?

Jawaban:

1. Vokal jeung Konsonan
2. Fonem vokal contona: a, i, u, e, o, e (pepek) jeung eu.
3. Fonem konsonan (wilanjana) contona: b, c, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, x, y, ng jeung ny. Aya oge fonem anu asalna tina kecap-kecap kosta (kecap asing) diantarana: f, q, v jeung z.
4. Caang, tiis, tuus, heeh, jeung heueuh
5. cai, muih, moal, teuas, jeung bueuk
6. Pola engang pangaruh ti basa asing
1. KKVK : struktur, instruktur, jrd
2. KKVKK : tripleks, kompleks, jrd.
3. VKK : ekspor, onslah, jrd.

Baca juga: Contoh Kecap Pagawean Bahasa Sunda, Kalimat dan Artinya

Nah, demikianlah artikel singkat mengenai tentang huruf vokal yang ada dalam bahasa sunda, seperti fonem konsonan, Konsonan Ngantet atau Kluster) serta cara pengucapan huruf vokal tersebut, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan artikel diatas, semoga bermanfaat dan terimakasih atas waktunya.

Populer

Flashnews