Rincian Dongeng Sunda Sasakala Situ Bagendit dan Ringkasannya

Dongeng sunda sasakala situ bagendit – Di artikel sebelumnya kita sudah menuliskan beberapa contoh dongeng legenda yang ada di jawa barat. Nah di kesempatan kali ini mari kita lanjutkan dengan cerita tentang situ bagendit dalam bahasa sunda atau cerita asal usul situ bagendit beserta ringkasan dan kesimpulan cerita tersebut.

Mengenal situ bagendit

Situ Bagendit Taun 1920-an (Garut)

Dongeng Sunda Sasakala Situ Bagendit

@Foto: wikipedia

Situ bagendit merupakan salah satu tempat objek wisata yang cukup populer yang berada di kabupaten garut, jawa barat, indonesia. Danau ini selalu ramai di kunjungi oleh para pengunjung dari berbagai tempat terutama di akhir pekan dan hari libur.

Baca juga: Cerita Sasakala Tentang Malin Kundang Bahasa Sunda

Yang menjadikan tempat ini menarik selain tempatnya yang indah, adalah cerita legenda masyarakatnya yang kental dengan sosok Nyi Endit yang membuat penasaran, yang konon katanya situ tersebut terbentuk akibat ulah dari seseorang yang kaya raya namun pelit dan kikir.

Bahkan hingga kini, konon beberapa masyarakat sering melihat adanya lintah sebesar kasur di dalam dasar danau tersebut yang merupakan penjelmaan dari sosok nyi endit tersebut. Entah benar atau tidak? Namun, yang terpenting bagi kita adalah mengambil pelajaran dalam kisah dongeng ini.

Karna makna yang terkandung dalam dongeng ini dapat dijadikan sebagai “panyeprét” khususnya bagi kita selaku urang sunda, makna dalam dongeng ini di nilai bermanfaat karena memiliki unsur mendidik atau istilah dalam bahasa sundanya pieunteungeun.

Dongeng Sunda Sasakala Situ Bagendit

(Cerita yang mengisahkan tentang janda kaya raya yang pelit dan kikir)

Nah, seperti apa cerita sasakalanya? Berikut kita simak dongeng sasakala legenda situ bagendit yang berasal dari daerah kecamatan bayuresmi kabupaten garut, jawa barat dalam bahasa sunda dibawah ini.

Sasakala situ Bagendit

Baheula geus rébuan taun ka tukang aya hiji randa beunghar nu katelah Nyi Endit. Ieu téh saenyana mah ngaran nénehna, da ngaranna sajatina mah Nyi Bagendit. Manéhna téh kacida pisan kumedna. Geus taya nu bireuk deui kana ka kumedannana. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara aya nu lar sup ka imahna. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh.

Kajaba ti teu aya anu ngawawuhan, Nyi Endit téh émang jalma nunggul pinang, geus teu kadang warga, hirup téh éstu nunggelis. Ari beungharna téa mah tétéla. Béh kebonna béh sawahna, imahna gé panggedéna di salembur éta mah. Turug-turug ngahaja mencilkeun manéh, ngababakan di tengah pasawahan, nu upluk-aplak.

Maksudna teu aya lain, ku bawaning embung campur jeung babaturan, da sieun kasoro téa. Teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun basa usum panén. Di ditu di dieu ceuyah anu dibaruat. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. Ari saréngsé dijieun jeung sanggeus paréna di kaleuitkeun, sakumaha tali paranti, Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebé jeung sawatara tatanggana.

Popolahna saniskara ku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti, sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang, ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung téh nepi ka aya ratusna, tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ngan sakotéap geus bérés bari tingkaretap kénéh.

Keur meujeuhna balakecrakan, solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Ku pribumi teu ditarik teu ditakon, nya pok aki-aki waléh, yén teu kawawa ku lapar, sugan aya sih piwelas. Ari kitu téh Nyi Endit bet nyarékan, nyeklek-nyeklekkeun, pajarkeun téh tau aya ka éra, teu ngahutang gawé, ménta bagéan. Tungtungna nepi ka pundung, aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun.

Aki-aki di usir ku nyi endit

Aki-aki indit bari jumarigjeug, bangun teu nangan. Méméh indit manéhna ngomong kieu: “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng, moal taya wawalesna.” Ngomongna kitu téh kasaksian ku sakur anu aya di dinya. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. Kakarak gé pating laléos, rug-reg ngarandeg, sabab aya nu tinggarero: “Ca’ah! Ca’ah!” cenah.

Henteu kanyahoan deui ti mana datangna éta cai, ngan leb baé pakarangan Nyi Endit téh geus ka keueum, atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina baé. Nyi Endit gé nya kitu, niat rék nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imahna, cai téh nepi ka lir ombak laut ting garuling ka palebah Nyi Endit. Imahna terus ka keueum méh laput.

Nyi Endit angkleung-angkleungan, bari satungtung bias mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung. Tapi henteu kungsi lila jep baé jempé, sihoréng geus tikerelep. Imahna gé geus teu ka tembong. Sumawonna sawahna nu upluk-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus robah ngarupa jadi situ, anu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendit téa.

Baca juga: Dongeng Sunda Sasakala Talaga Warna, Sejarah, Keistimewaan dan Mitosnya!

Rincian, Kesimpulan, Dan Ringkasan Cerita Situ Bagendit

Kesimpulan Dan Ringkasan Cerita Situ Bagendit

Nah, sedangkan yang dibawah ini adalah ringkasan atau kesimpulan dari cerita situ bagendit dalam bahasa sunda yang dapat kita tuliskan dari cerita diatas dengan lebih pendek.

Ringkasan Cerita:

Baheula aya hiji randa beunghar nu katelah Nyi Endit anu kacida kumedna, ari beungharna mah tétéla. Béh kebonna béh sawahna, imahna gé panggedéna di salembur éta. Basa usum panén, nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebé jeung sawatara tatanggana nu ngariung nepi ka aya ratusna, tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ngan sakotéap geus bérés bari tingkaretap kénéh.

Keur kitu aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun kawawa ku lapar, ari kitu Nyi Endit bet nyarékan pajarkeun téh tau aya ka éra, tungtungna aki-aki dititah nyingkah. Aki-aki indit jumarigjeug bari ngomong: “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng, moal taya wawalesna.” Ngomongna kitu téh ka saksian ku sakur anu aya di dinya.

Saréngséna dalahar, rug-reg ngarandeg ting garero: “Ca’ah! Ca’ah!” Henteu kanyahoan ti mana datangna cai, ngan leb baé pakarangan Nyi Endit ka keueum, Imahna ka keueum laput, sawahna nu upluk-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus robah ngarupa jadi situ, anu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendit.

Rincian Dongeng

Judul Dongeng : Sasakala Situ Bagendit
Tema : Akibat dari sifat kikir adalah kebinasaan

Fakta Cerita

1) Tokoh: Nyi Endit (kikir), Aki (sabar)
2) Alur : maju
3) Latar: pedesaan di wilayah Garut, Jawa Barat

Sarana Sastra

1) sudut pandang: orang ketiga tidak terbatas
2) gaya & tone : sederhana dan ringan
3) simbol: Nyi Endit (sifat kikir)

Nilai

1) moral manusia kepada Tuhan
2) moral manusia kepada pribadi
3) moral manusia kepada manusia

Sikap

1) iman/takwa
2) Jangan kikir
3) harus menolong sesama

Pesan dalam dongeng

Jadi orang janganlah kita serakah, pelit dan juga sombong, karena semua perbuatan pasti ada balasannya. Dan ingat, harta hanyalah sebuah titipan, alangkah baiknya kita bersikap dermawan, berbagi, saling menolong dengan orang lain yang membutuhkan.

Nah, demikianlah dongeng sasakala situ bagendit atau cerita asal usul situ bagendit dalam bahasa sunda yang dapat di sampaikan. Dalam dongeng ini memang terdapat beberapa versi cerita yang berbeda namun kesimpulannya tetap sama, dan tokoh utama tetap nyi endit dengan sebutannya bagendit.

One thought on “Rincian Dongeng Sunda Sasakala Situ Bagendit dan Ringkasannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *