Cerita Fabel Pendek “Kelinci Dan Domba” Dan Pesan moralnya!

Manfaat yang dapat kita ambil dari kita membaca sebuah dongeng fabel adalah dari pesan moral yang terkandungnya, yang dapat bermanfaat bagi anak-anak yang membacanya, agar lebih paham terhadap hal-hal atau perbuatan yang kurang baik.

Dengan dongeng fabel juga, banyak anak-anak yang senang membacanya karena alur ceritanya yang diperankan oleh hewan yang dapat berbicara layaknya manusia pada umumnya.

Nah, dalam cerita dongeng fabel bahasa sunda kali ini memiliki pesan moral yang ingin disampaikan, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, dan perbuatan sombong itu tidak boleh kita tiru.

Dengan judul dongeng kali ini, mudah-mudahan adik-adik menyukai ceritanya. Langsung saja, berikut contoh cerita dongeng pendek tentang kelinci dan domba dengan menggunakan bahasa sunda.

Dongeng Fabel Pendek Bahasa Sunda

Kelinci Dan Domba Adu
Cerita Fabel Pendek "Kelinci Dan Domba" Dan Pesan moralnya!

Jaman baheula, di hiji leuweung aya kelinci keur nyatuan bangun anu ponyo naker. Keur kitu, torojol domba adu datang. 

Nempo aya kelinci keur nyatuan, pok domba adu teh nyarita. “Kelinci, maneh mah ari nyatu rampus, ari awak leutik bae. Asa cumah dahar unggal poe ge ukur meakkeun jukut bae, ceunah”. 
“Naha kudu kumaha ari awak kuring? Apan iyeuh lintuh!” tembal kelinci. “Dasar goreng milik bangsa maneh mah, dikadarkeun boga awak teh ukur sagede kitu! Yeuh tempo kuring, awak jangkung badag, tanduk ranggaek! 
Bangsa careuh, ajag, oray, moal waraneun ngaganggu ka kuring mah! Coba ka maneh, boro-boro maung, anak ucing wanieun nekuk!” ceuk domba adu mani adigung pisan. 
“Ah, na ngahina teuing, Domba! Na teu sieun katulah maneh teh, da goreng-goreng oge kuring teh tunggal didamelan Gusti. Sanajan bukti oge, teu meunang nganyenyeri kitu, da awak kuring leutik teh, lain kahayang sorangan, geus guratna we. 
Tong adigung, Domba! Saha nu nyaho hiji waktu mah maneh teh bakal butuh ku pitulung kuring!”  tembal kelinci bari nyabar-nyabar maneh. 
“Ahh pitulung naon! Deuk ge maneh nu butuh ku pitulung kuring. Mun aya ajag atawa careuh rek ngerekeb maneh, tangtu moal waranieun mun maneh babarengan jeung kuring mah, da sieuneun di teunggar!” domba adu kalah beuki sombong ngomongna teh. 
Keur kitu… gaur, gaur! Sora maung ti kajauhan! Tereleng weh kelinci mah lumpat, sup sup kana liangna nu teu jauh ti dinya. Orokaya domba adu bingungeun kudu ka mana nya lumpat, sabab maung geus deukeut teuing. Mun lumpat pasti kaberik. 
Rek milu nyumput kana liang kelinci, moal asup da awakna gede teuing, jaba raridu ku tanduk. Kelinci noong tina langna, ngawaskeun paripolah domba. Mimitina mah hatena mupuas nempo domba nu tadi sakitu ngahinana, ayeuna nyanghareupan marabahaya teh. 
Tapi dasar kelinci mah bageur, hade hate, nempo domba sakitu bingungeunana teh, jadi ngarasa watir. Tereleng manehna kaluar deui tina liangna sarta pok ngomong ka domba adu “Domba nyumput kana gowok, gigireun liang kuring!” ceunah. 
“Ah, katewak meureun ku maung, da maung ge asup kana gowok sagede kitu mah!” ceuk domba adu. Beungeutna mani geus pias bakating ku pohara sieunna. 
“Moal! Ke ku kuring dilimpudan ku taneuh, ngarah teu kacirieun ku maung! Sok-sok buru-buru, bisi maung torojol manten!” ceuk kelinci. 
Sangges domba merenah nyangkerok dina gowok, gancang kelinci kokoreh kana taneuh ngebul hareupeunana. Sewur…sewur taneuh ngebul teh nutupan gowok. Kelinci naker tanaga, mani pakupis ngorehan taneuh sabab sieun maung kaburu datang. 
Sangges beres, kelinci tibuburanjat asup deui kana liangna sabab maung geus deukeut pisan. Kelinci jeung domba adu cricing, jarempe ngadedempes di tempatna masing-masing. 
Maung kalantang-kulinting keneh, neangan susuganan aya domba, atawa peucang, atawa naon we nu bisa dihakan. Tapi geus sidik euweuh mah, leos we ngaleos bari garam-gerem jeung guar-gaur. Gendok meureun pedah teu beubeunangan nanon. 
Sangges sidik maung geus jauh, kurumuy domba adu kaluar tina panyumputanana, mani kuyumut. Terus gigibrig jeung gogodeg, nurunkeun kekebul nu narapel sakujur buluna. 
“Duh nuhun teuing, Kelinci! Kuring kacida tumarimana kana kahadean maneh. Kumaha petana kuring mulang tarimana?” ceuk domba adu bari kalamas-kelemes semu era. 
“Lah, teu kudu mulang tarima sagala, da kawajiban, papada mahluk kudu silih tulungan….” tembal kelinci bari soleh naker, “….ngan pamenta kuring mah, maneh tong sok resep ngahina ka batur teh. 
Ulah kena-kena awak badag sarta gagah, kanu leutik teh mani embung ngahargaan pisan!” ceuk kelinci leuleuy. 
“Heueuh, hampura we, rumasa kuring teh salah, gede dosa. Pek cirikeun ti ayeuna ka hareup mah kuring rek ngomean adat, moal daek huna-hina, malah deuk nyaah kanu leutik teh,” ceuk domba adu terus jeung hate. 
Teu jalir tina jangjina domba adu teh. Enya ti harita mah adat sombongna teh leungit. Ka nu leutik nyaah. Sosobatannana jeung kelinci beuki raket bae.

Nah, demikian contoh cerita dongeng jenis fabel pendek dalam bahasa sunda yang berjudul kelinci dan domba. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita kali ini adalah “kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, dan perbuatan sombong itu tidak boleh kita tiru.

Baca juga:
• 9 Pribahasa Bahasa Sunda TRADISIONAL Warisan Kolot Baheula!
• 21 Pepatah Dan Kata Bijak Bahasa Sunda Islami Terbaik!

Populer

Flashnews