MEKARKEUN KASENIAN TRADISIONAL

 

Dibawah ini merupakan contoh artikel tentang kesenian bahasa sunda. Kamu dapat menyiuntingnya kembali apabila mungkin ada beberapa kata-kata yang kurang cocok, atau salah, silahkan disesuaikan. Semoga dapat membantu untuk tugas mu disekolah.

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Kesenian. Judul: MEKARKEUN KASENIAN TRADISIONAL
Foto: @google images

Kasenian tradisional nyaeta kasenian anu napak dina tradisi atawa kabiasaan masarakat. Rupa-rupa kasenian Sunda kayaning; calung, reog, degung, kendang penca, jaipongan, kaasup conto kaseian tradisional. Tangtu wae ieu kasenian teh ku urang kudu dimekarkeun ngarah tetep dipikaresep ku balarea sarta henteu tinggaleun jaman.

Salah sahiji conto kasenian Sunda anu geus dimekarkeun nyaeta jaipongan. Keur urang Sunda mah kawasna geus teu bireuk deui kasenian jaipongan teh bubuhan sakitu populerna. Upama dibandingkeun jeung kasenian sejenna, kayaning calung, angklung atawa reog, jaipongan leuwih loba nu mikaresep.

Pangna kitu lantaran daya tarik ieu kasenian leuwih punjul, pangpangna dina lebah unsur gerakan. Lamun ditilik tina sajarahna, jaipongan teh asalna tina kasenian ketuk tilu, nyaeta kasenian anu diigelan ku ronggeng atawa dombret disebutna di wewengkon basisir kaler mah.

Eta ketuk tilu teh tuluy diropea ku Gugum Gumbira, salasaurang seniman karawitan Sunda. Ditambahan deui boh dina tatabeuhanana, boh dina gerak ibingna. Gerak ibingna dipasieup deui ku gerak silat, tari moderen, jsb. Ngaranna oge tuluy robah, tina ketuk tilu jadi jaipongan.

Kasenian jaipongan kiwari geus pohara mekar jeung sumebar ka mana-mana. Kamekaran henteu ukur di panggung wungkul, tapi beuki lega ambahanana. Dina dunya rekaman upamana, kiwari geus pohara lobana kaset-kaset rekaman jaipongan. Urang bisa manggihan meh di unggal toko kaset. Ku kitu teh manusabah lamun jaipongan beuki kawentar ka mana-mana.

Malah lain bangsa urang bae nu resepeun, bangsa deungeun oge teu saeutik anu kasengsremeun. Loba urang asing anu dialajar sarta bisa ngigel jaipongan.
Dina kahirupan sapopoe, apan mindeng pisan lamun aya nu hajat teh sok nanggap jaipongan.

Kitu deui dina acara pagelaran-pagelaran seni, boh dina agustusan boh pintonan seni di sakola, nu ngigel jaipongan di panggung teh apan tara kaliwat, sok aya bae. Ieu hiji bukti yen kasenian jaipongan teh kalandep ku balarea.

 

Thanks__
sumber referensi: google.com