Kacaturkeun dina jaman Bupati R. Aria Suriawinata anu kagungan jujuluk Dalem Solawat aya ogé nu nelah Dalem Santri. Nu harita jeneng Bupati Kabupatén Purwakarta di Karawang. Ku lantaran Karawang sok mindeng kacaahan sabab katotog ku walungan Citarum, nya puseur dayeuh dipindahkeun ka Wanayasa.

Saenggeus puseur dayeuh pindah ka Wanayasa, Dalem Santri boga maksud p ikeun mindahkeun deui kabupatén ka belah lebak. Disebut lebak sotéh pédah Wanayasa pernahna aya di luhur, di suku Gunung Burangrang.

Satuluyna Dalem Santri munajat ka Hyang Agung sangkan cita-citana tinekan. Waktu mujasmedi, Dalem Santri meunang ilapat. Saenggalna anjeunna ngageroan cutak, ayeuna mah wadana. eta wadana dibéré pancén pikeun néangan tempat anu pantes dijadikeun puseur dayeuh kabupatén. Dina impian dalem yén tempat anu pipanteseun pikeun dijadikeun kabupatén téh nyaéta tempat anu aya kobakan cai sarta tangkal tanjung tilu.

“Mamang Cutak, peuting téh kaula ngimpi, ari dina impian téh urang kabéhanana aya di hiji tempat anu pikabetaheun. Tempatna di belah lebak, aya kobakan cai jeung tangkal tanjung tilu. Ku kituna, ayeuna kénéh mamang gera miang! Jugjug éta patempatan! Upami geus kapanggih, geuwat lapor ka kaula!” ceuk Dalem Santri harita.

“Unjuk sumangga, kaula nun ayeuna kénéh Mamang seja permios bade milari éta patempatan ! Pikeun batur keueung di jalan mah ngajak waé ponggawa duaan!” ceuk Dalem Santri.

Gancangna carita cutak téh indit ka lebak néangan tempat saperti anu dipisaur ku Dalem téa. Kaayaan harita masih kénéh leuweung geledegan. Tangkal kai jeung kakayon séjéna rembet kénéh matak hésé lumangku gagancangan. Komo wates tungtung kulon Wanayasa, sajaba ti rembet ku kakayon téh jalana ogé rumpil. Atuh cutak jeung dua ponggawa téh teu sirikna nété akar-ngeumbing jangkar mapay-mapay jalan pikeun néangan tempat anu cocog jeung impian Dalem.

Saterusna cutak téh nepi ka hiji tempat anu masih keneh leuweung ganggong-sima gonggong. Manéhna ngadadak nyieun heula jalan, ngabukbak leuweung. Teu lila anjog ka hiji tempat anu aya kobakan cai, tempat pangguyangan badak anu jolna ti Simpeureum jeung Cikumpay.

Kitu deui di sabudeureun éta kobakan cai téh aya tangkal tanjung tilu persis jeung impian Dalem téa. Cutak atoheun pisan manggih éta patempatan téh, saterusna manéhna ngalaporkeun hal éta ka Dalem. Geus kitu mah Dalem kalayan dibarengan ku cutak ngajugjug ka éta patempatan.

Sabada di bébérés éta tempat téh dingaranan Sindangkasih. Sindang hartina eureun heula ari kasih tina kecap asih. Jadi, Sindangkasih téh hartina tempat eureun anu pikaresepeun jeung anu pikaasiheun.

Nurutkeun carita, harita aya hiji lalaki tukang ngalalana nu ngarana Purbasari. ? Elmu pangaweruh Purbasari éstu nyongcolang nepi ka kapake ku Dalem dina nguruskeun rupa-rupa pasualan. Kitu deui nalika puseur dayeuh rek dipindahkeun ti Wanayasa ka Sindangkasih, Purbasari dipentés pangabisana pikeun mémérés éta patempatan.

Purbasari dijenengkeun cutak di Sindangkasih ku Dalem Aria Suriawinata. Kaayaan Sindangkasih beuki ramé nu dumuk ngalobaan. Saenggeus ningali kaayaan sarupa kitu, Purbasari indit deui ka belah kalér anu ahirna anjog ka wewengkon Cikampék ayeuna.

Kalungguhan cutak di Sindangkasih diganti ku R. Rangga Natayuda. Ari éta pangguyangan badak téa, ku cutak R. Rangga Natayuda satuluyna dibebenah dipapantes dijadikeun hiji situ. Kitu deui wewengkon disabudeureunana dibébérés. Tempat-tempat anu tadina lungkawing dirarata, nya jleg baé jadi palataran anu kiwari jadi palataran anu kiwari jadi lemah Karesidénan.

Atuh urut pangguyangan badak téa saenggeus dipapantes mah robah jadi hiji situ anu katelah ayeuna Situ Buleud téa, anu kiwari jadi salah sahiji kareueus warga masarakat Kabupatén Purwakarta.


Terjemahan: Konon pada masa Bupati R. Aria Suriawinata yang mempunyai julukan Dalem Solawat juga ada Dalem Santri. Itulah nama Bupati Kabupaten Purwakarta di Karawang. Karena Karawang sering terendam banjir karena terpotong oleh sungai Citarum, maka pusat kota dipindahkan ke Wanayasa.

Setelah pusat kota dipindahkan ke Wanayasa, Dalem Santri mempunyai niat untuk memindahkan kabupaten tersebut kembali ke lembah. Disebut lembah Soteh Pedah Wanayasa dulunya berada di puncak, di kaki Gunung Burangrang.

Kemudian Dalem Santri berdoa kepada Hyang Agung agar mimpinya menjadi kenyataan. Pada saat salat, Dalem Santri mendapat pujian. Tak lama kemudian dia menelpon Cutak, kini wajahnya. orang tersebut diberi tugas untuk mencari tempat yang cocok untuk dijadikan pusat kota kabupaten. Dalam rumah impian tempat yang paling tepat untuk dijadikan kabupaten adalah tempat yang terdapat lubang air dan tiga pohon tanjung.

“Paman Cutak, pada malam hari aku bermimpi, dan dalam mimpi itu kami semua berada pada satu tempat. Letaknya di tengah lembah, ada lubang air dan tiga pohon. Oleh karena itu, sekarang aku masih takut untuk pergi! Itu tempatnya! Kalau sudah ketemu, segera lapor padaku!” Dalem Santri berkata kemudian.

“Ayolah, aku masih Paman sekarang, aku akan mencari tempat itu! Untuk orang lain di jalan, aku akan mengajak kalian berdua!” ujar Dalem Santri.

Begitu cerita Cutak pergi ke lembah untuk mencari tempat seperti yang dibicarakan Dalem. Keadaan saat itu masih berupa hutan lebat. Pepohonan dan pepohonan lainnya cukup lebat sehingga menyulitkan berjalan cepat. Bahkan ujung barat Wanayasa, selain ditumbuhi pepohonan, jalannya juga bergelombang. Atuh Cutak dan kedua ponggawa tidak iri dengan akar dan jangkar yang berjalan menyusuri jalan mencari tempat yang sesuai dengan impian Dalem.

Kemudian Cutak sampai di suatu tempat yang masih terdapat hutan gonggong-sima gonggong. Dia tiba-tiba membuat jalan pertama, membuka hutan. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat yang terdapat lubang air, tempat berkeliarannya badak dari Simpeureum dan Cikumpay.

Lagi-lagi di sekitar lubang air itu terdapat tiga pohon tanjung persis seperti impian Dalem. Cutak sangat terkejut menemukan tempat itu, lalu ia melaporkannya kepada Dalem. Setelah itu, Dalem berangkat ke tempat itu bersama si cutak.

Setelah selesai, tempat itu diberi nama Sindangkasih. Sindang artinya menghentikan cinta pertama dari kata cinta. Jadi, Sindangkasih artinya tempat singgah yang menyenangkan dan penuh kasih sayang.

Menurut cerita, ada seorang laki-laki bernama Purbasari. ? Ilmu yang dimiliki Purbasari sangat kuat hingga digunakan oleh Dalem dalam menangani berbagai persoalan. Lagi-lagi ketika pusat kota ingin dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, Purbasari diuji kemampuannya menyelesaikan tempat tersebut.

Purbasari diberi nama cutak di Sindangkasih oleh Dalem Aria Suriawinata. Kondisi Sindangkasih semakin ramai. Setelah melihat keadaan serupa, Purbasari kembali ke utara dan akhirnya sampai di kawasan Cikampék saat ini.

Peran cutak dalam Sindangkasih digantikan oleh R. Rangga Natayuda. Pada hari itu badak tersebut ditemukan oleh R. Rangga Natayuda, kemudian diperbaiki dan dijadikan danau. Dan area disekitarnya telah dibersihkan. Tempat-tempat yang tadinya curam diratakan, berubah menjadi pelataran yang kini menjadi pelataran yang kini menjadi Karesidenan Lemah.

Sehingga setelah diambil alih berubah menjadi sebuah telaga yang kini dikenal dengan nama Situ Buleud yang kini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Purwakarta.