Kandaga Kecap, Pembendaharaan Bahasa Sunda A Sampai Z

Kandaga kecap dalam bahasa sunda artinya merupakan kumpulan beberapa kata atau bisa juga semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, yang dapat dimengerti oleh manusia dalam satu bahasa.

“Kandaga kecap hartina nyaéta kumpulan sawatara atawa sakabéh kecap nu dipikaharti ku jalma dina hiji basa, nu mangrupa kosa kata. Dina basa sunda, kandaga kecap ogé sok disebut ku kabeungharan kecap atawa kajembaran kecap”

Jika dalam bahasa indonesia, kandaga kecap itu dapat diartikan sebagai kosa kata. Selain itu, kandaga kecap juda sering disebut sebagai pembendaharaan kata bahasa sunda.

Baca juga: Kosa Kata Bahasa Sunda Nama Hari, Hewan, Anggota Keluarga Jsb

Karena dalam bahasa sunda itu memiliki banyak sekali pembendaharaan katanya, sehingga mungkin ada beberapa kata-kata yang belum diketahui artinya oleh kebanyakan orang.

Kumpulan Contoh Kandaga Kecap Bahasa Sunda

Dibawah ini ada beberapa contoh dari sebagian kecil kandaga kecap, atau pembendaharaan kosa kata dalam bahasa sunda sebagai referensi tugas sekolah, yang sudah dilengkapi dengan artinya.

Kumpulan Contoh Kandaga Kecap, koa kata, atau pembendaharaan kata bahasa sunda
Culangung
Artina: teu nyaho adat atawa teu sopan (kurang ajar atau tidak tahu sopan santun)
Kawit
Artina: mimiti atawa ngamimitian (permulaan atau awal)
Luyu
Artina: sarua atawa akur (sesuai, sama)
Ngajénan
Artina: meré hormat, asalna tina kecap ajén (menghormati atau enghargai)
Ngirut
Artina: narik haté, asalna tina kécap irut (menarik hati)
Pancen
Artina: tugas atawa pagawéan (tugas atau pekerjaan)
Rengkuh
Artina: obah badan tanda hormat (gerakan badan tanda menghormati)
Sempalan
Artina: Basa lelesna kecap jawab (Jawab)
Wacana
Artina: Omongan (Ucapan atau perkataan)
Waler
Artina: Ngaran (Nama)
Jejer
Artina: Inti carita (Pokok cerita)
Loma
Artina: Wauh pisan (Kenal benar-benar akrab)
Pacogregan
Artina: Papaseaan (Pertengkaran)
Pasemon
Artina: Rupa bengeut asalna tina kecap semu (Raut muka)
Rohang
Artina: bagian wangunan di antara dua panggeret (Ruang, bagian bangunan diantara dua pembatas)
Soanten
Artina: Sora, lemesna tina kecap soara (Suara)
Titénan
Artina: Tingali atawa pikanyaho enya-enya, asalna tina kecap titén (Mengetahui dengan seksama)
Wangun
Artina: bangun atawa rupa (Bentuk, rupa)
Widang
Artina: dadaran atawa bagbagan (Bidang)
Ngawanohkeun
Artina: ngawawuhkeun, nepangkeung, ngabejakeun ngaran, ngenalkeun (memperkenalkan atau memberitahukan nama)

 

KANDAGA KECAP A Sampai Z

A

Adigung = takabur, sombong
Adigung, adiguna = takabur, sangat sombong
Alatan = karena, sebab musabab
Angkir, pangangkir = pangondang-ondang
Asih = cinta, kasih sayang, penyayang
Astana = kuburan
Ambah-buwana = internasional, global
Andika, anjeun = engkau, kamu
Anggursi = alangkah
Atikan = pendidikan
Aweh salam = memberi salam
Ayi = adik

B

Babacakan = makan-makan
bébéné = kabogoh (istri), pacar perempuan
Bendahara = keuangan
balakécrakan = dahar bareng, makan bersama
béwara = pengumuman
beubeureuh = kabogoh (pameget), pacar lelaki

C

Campuh = geus teu puguh aturan jeung barisannana
Candoli = logistik, perlengkapan
Cipta Gentra = Producer Kasenian
Cipta Karya = Producer Barang
Cittanung maya = pikiran khayal

D

Dihadang = dihalangan pijalaneunana
diistrénan = dilantik
dileler = diangugrahi, dipasihan
dipiajén = dihormati
dirgahayu = panjang umur
durjana = penjahat

É

émbaran = pengumuman, selebaran

G

Gawé-bareng = kerjasama
Gentra Wicara = Talk Show /Chat Show
guluyur gentra = program run-down, atawa show rundown
Girang Panata Calagara = Ketua Panitia
Girang Pangajén = ketua juri
gotrasawala = musyawarah

H

hundagi = ahli nu nyieun imah atawa wangunan (arsitek)

J

jagabaya = satuan pengamanan, satpam, security
jagariksa = pemerhati, pemeriksa, perawat
jagasatru = pendamai
jana = jalma, manusa
jomantara = awang-awang, angkasa
Juru Telik = editor
Juru Duum = distributor
Juru Tulis = sekretaris, penulis

K

Kabiruyungan = kalaksanakeun, terwujud
Kabubuahan = ginjal
Kaca-acak = halaman
Kaceluk = kakoncara, sohor
Kagungan = punya
Kalang = lingkaran
Kamarasan = kebahagiaan
Kampiun = juara
Kamuning = kemuning
Kanari = kenari (nama pohon atau burung)
Kananga = Kenanga (nama bunga, pohon, minyak kenanga)
Kanca = kawan, sesama
Saparakanca = dengan kawan-kawan
Kandaga = wadah
Kaparigelanana = katerampilanana
Kapidangdung = kebingungan
Karaha = karat
Karaman = penyamun
Karembong = selendang
Kariaan, hajat, salametan = kenduri
Karinah, Ngarinah = menipu
Karuhun = leluhur, nenek moyang
Kasab = hasil kerja , Pakasaban = pekerjaan
Kasakit, Kasawat = penyakit
Kasandung = tersesat
Kaseer, cikaseer, cipanon = air mata
Kasumba = merah muda
Katara = kelihatan, ketahuan
Katimang = gesper
Katohyan = terbuka rahasianya, ketahuan liciknya
Katumbiri = pelangi, bianglala
Karyagung = karya besar,
Katelahna = disebutna, disebut
Kaula, simkuring, Abdi = saya , aku
Kawali = kuali, belanga
Kawalon, tere = tiri
Kaway = baju
Kawistara = terkenal, termashur
Kawon, eleh = kalah
Kawung = aren , enau
Kayungyun = lucu, menyenangkan, menarik hati
Kenging = buatan, kena, tertangkap
Kewes = pantas , sedap dipandang mata
Kecap = kata
Kedah, kudu = harus
Kedal = keluar ( ucapan )
Kekemben = selendang
Kemit, ngemitan = menjaga / menemani di malam hari ( orang sakit dsb. )
Kenteng, kekenteng = tanda kutip
Kerepus, kopeah, peci = kopiah
Kesit = gesit
Ketekal – ketekil = wiraswasta
Kewung = cekung
Keyembeng, ngeyembeng = menggenang, tidak mengalir
Keumpleung = tolol, bloon
Keno , keun bae = biar saja
Kia, pakia-kia = berbeda pendapat
Kikiping = roda
Kikisik = pantai berpasir
Kilir = bermalam disalah seorang istri sesuai dengan gilirannya
Kingkin = prihatin
Kinten = kira , kinten-kinten = kira-kira
Kintun = kirim
Kipayah = pekerjaan, mata pencaharian
Kiwa, kenca = kiri
Kokoro = miskin, melarat
Kolebat, Kolepat = kelebat , kelihatan sejenak
Komara, kumara = berpengaruh, wibawa
Kosewad, tikosewad = terpeleset
Ku = oleh, alangkah…nya
Kumis, Rumbah = kumis
Kuhkul = jerawat
Kujamas = keramas
Kujang = senjata perang orang sunda tempo dulu
Kuku, kudu, tanggay = kuku
Kulawarga = keluarga
Kumalungkung = takabur , sombong
Kumapapang = menangis sambil berkata-kata
Kumbuh, pakumbuhan = masyarakat
Kumed = kikir
Kumeli = kentang
Kumelip = hidup, masih ada
Kurabu, suweng = anting
Kuren = keluarga, Sakuren = sekeluarga
Kurenan = berkeluarga

L

layang pangajén = piagam penghargaan
Leber wawanenna = gede kawani
Lungsur – langsar = lancar
Lurah gending = musical director
Lurah sekar = lulugu panayagan

M

Madep = menghadap
madwandayudha = perang tanding, berdebat, bersetru
Malah mandar = mudah-mudahan
Malawading = banci, wadam
Malih / samalah = bahkan
Mamaras = lubuk hati
mandala = lapangan
mandala maya = website
Marga = sabab, karana, jalan
patalimarga = lalu lintas
marga lantaran = sabab musabab, sebab kejadian
milangkala, milangwarsi = ulang tahun
Minang, menta = meminta
minangsaraya = ménta tulung, ménta bantuan
Minangka = sebagai
mitra pangrojong + sponsor
Miwah = jeung
Meh = hampir, nyaris
merdika = merdeka
merewedeng = keras kepala
mere maweh = dermawan
Mukti = kaya, hidup senang
Kamukten = kekayaan
Mungguh, mungguhing = kalau, sedangkan

N

Na’as = nahas, sial
Nagara = negara
Nagri = negeri
Najan, sanajan = walaupun, meskipun
Naker = sangat, sekali
Nalika, Basa, Waktu = ketika
Namung, mung = hanya
Nandangan = mengalami, merasakan
Nanging = tapi, tetapi
Nanjung = tinggi derajat, beruntung, banyak rejeki
Napaktilas = menelusiri jejak terdahulu, nostalgia perjalanan.
Narah = tidak mau, ogah
Narpati = raja , presiden
Nara Wicara = pembicara
Nara Sumber = akhli pangaweruh
Naringnang = tidak pantas, tidak serasi, janggal
Nastiti = tertib, hati-hati, cermat
Nata = raja , presiden
Nataku = amat,sangat, sekali
Natrat = jelas
Natus = 100 hari orang meninggal dunia
Nayaga, panayagan = penabuh gamelan
Negla = jelas terlihat dari bawah
Netra = mata, Sakedet netra = sekerjap mata
Ngaderes = ngalancarkeun maca Qur`an
Ngalagena = melajang , membujang
Ngalalana = berkelana
Ngaluuhan = ngahadiran
Ngamumule = miara, mupusti, mulasara
Ngan / Mung = hanya , Cuma
Nganjrek = alamat, linggih, cicing
Ngatik = mendidik
Ngawulaan = babakti
Ngempur = berkilau
Ngijih , usum ngijih = musim hujan
Ngumbara = mengembara
Nirca = aib, cela
Nirmala = bersih, suci
Niskala = abstrak
Niskarana = teu pernah kajadian
Ninggang = menimpa , Ninggang mangsa nu lugina = muragna waktu nu tingtrim
Nitih = Nincak , Nitih Wanci nu mustari = muragna waktu nu di anggap alus
Nohonan = memenuhi
Nongtoreng = sangat, Panas nongtoreng = sangat panas
Nu = yang
Nuju / Keur = sedang
Nu matak = oleh karena itu, karenanya
Nusud = lari dari suami
Nyaah = saying , Kanyaah = kesayangan, rasa sayang
Nyacat / badarat = barjalan kaki
Nyamos = tidak berhasil, tidak kebagian apa-apa
Nyengceling = sendirian di tempat yang tinggi
Nyerenkeun = masrahkeun, mikeun
Nyiliwuri = mempunyai maksud yang kurang baik, bercampur dengan orang banyak
Nyolowedor = menyeleweng, berselingkuh
Nyungkelit = sakit hati

O

Ogan = undang, Diogan = diundang
Oge = juga, pun
Omat = wanti-wanti
Omyang – Umyang = terang, Koneng omyang = kuning terang
Oneng – Honeng = rindu, kangen
Orokaya = hanya saja, Cuma sayang
Orowodol = gegabah
Owah = berubah, jelema owah = orang gila

P

Paamprok jonghok = bertemu muka
Pacekadan = papaseaan
Padumukan = alamat, adres, linggih
Pagelaran = pertunjukan, show, concert
Paguyuban = perkumpulan, club, association
Pakalangan = arena
Pakarang = papaka / alat perang
pakétrok iteuk = babarengan nepi ka kolot, bersama sampai hari tua
Pamadegan = pendirian
Pamidang Acara (PA) = pembawa Acara (PA); Master of Ceremony (MC)
Pamong = pagawé, petugas – pamong-pradja (patugas nagara)
Pamidang garapan = panitia, penyelenggara
Panalungtikan = penelitian
Panglawungan = tempat rundingan, sawala, gempungan
Pangrawit = komposer, komponis, pencipta lagu
Pangajén = juri ; Girang Pangajén = ketua juri.
Pangatik = pendidik
Panayagan = pemain musik
Panata Calagara = panitia, pangasuh
Panineungan = hal yang dirindukan
Papacangan = tundangan
Patepung / lawung = bertemu , berjumpa, Dilawungkeun = dipertemukan
Patali = hubungan
Paturay tineung = pesta perpisahan
Paujar = juru bicara
Pianakan = rahim
Pinisepuh = para sesepuh
Pinustaka = penulis/notulen
Pitulung = help, bantuan (dina website)
Pramu Wicara = moderator
Pramu Wisma = babu, pembantu rumah tangga
Pramugari = stewardes
Pramuria = club hostess
Pramusaji = pelayan restoran
Pramuniaga = pelayan toko
Prawicara = kunci-pembicaran, keynote speech
Pupuhu = ketua, pingpinan
Purwacarita = mukadimah, pembukaan
Pohara = kacida , pisan

S

Sabilulungan = sili tulung = seia sekata = bersama-sama dalam suka dan duka
Sabongbrong = saayana = kalawan teu mikir panjang
Sadrah = pasrah
Saehu = ahli, guru / jago pencak silat
Sagara = laut
Sagara wedi = padang pasir
Sakitan = narapidana
Saliru = keliru
Samagaha = gerhana
Samakarya = gotong royong
Sambewara = gagabah, balangah
Sambeang = sholat
Samudaya = sadaya = sagala rupi
Sangkeredong = liang lahat
Saniskanten = sagala macem, sadaya
Saniskara = sagala macem, sadaya
Sarangenge = srangenge = panon poe = matahari
Sarantos = menta tempo = minta waktu
Sarimbit = jaler-isteri = suami-istri
Sarati = pawing gajah
Saraya = pertolongan = Minangsaraya = meminta pertolongan
Sarayuda = nyarayuda = meminta uang / sumbangan kepada hadirin / penonton
Sarjana = jalma pinter
Sarwa = serba
Sasakala = legenda
Sasmita = siloka, simbul
Sawala = debat, diskusi ,rundingan, perundingan, konferensi.
Sawangan = tinjauan
Sawarga = surga
Seba = member upeti = membayar pajak
Seda = maot = mati
Seren = nyerenkeun = menyerahkan
Sewang-sewangan = masing-masing , sendiri-sendiri
Sekar = bunga,kembang / abu rokok / tembang
Selir = sinelir = kaselir = terpilih ( orang )
Seuweu = Seuweu siwi = keturunan, anak cucu
Sieup = pantas, serasi
Siloka = simbul, symbol
Silung = sumbang
Sindang = nyimpang sakeudeung ka hiji tempat
Sirna = musnah
Sisikudi = nyisikudi = mengganggu
Sisiwo = main-main / tidak sungguh-sungguh
Somah-somahan = rakyat
Soreang = sumoreang = menoleh ke belakang / teringat masa lampau
Suargi = almarhum
Subaya = janji = pasang subaya = berjanji
Suda = mengurangi , berkurang
Sugema = puas
Sugih = kaya
Sugri = sakur , saban = setiap
Sulur = wakil = nyuluran = mewakili
Sumender = berdasar
Sumping = dating
Sundara = tampan
Sundari = cantik
Sundal = Sundel = pelacur
Supata = kutukan
Sura = tusuk = kasura = tertusuk
Surti = pengertian
Sutradara = Pangatur Laku
Suwaban = sombong
Suwung = kosong / tidak ada siapa-siapa
Suyud = setia

T

Talaga = telaga, danau
Talobeh = gegabah atau tidak hati-hati
Talungtik, nalungtik = menyelidiki, meneliti, mengusut suatu perkara
Tamada, tomada = meminta maaf
Tamba, ubar = obat, pengusir, penghilang
Tambuh = tidak menentu
Tambuh laku = tidak menentu tingkah lakunya
Tambelar = melalaikan kewajiban mengurus anak-istri, orang tua
Tameng = perisai
Tan = tidak
Tansah = selalu
Tansah honeng = selalu rindu
Tanwande = tentu
Tandang = lomba
Patandang = peserta lomba
Pitandang = pertolongan
Tangara = tanghara
Tangen = lihat, tampak
Tangginas = cekatan, sigap
Tangtayung, lindung, nangtayungan = melindungi, menjaga
Tangtungan = pendirian
Tanjung, Nanjung = tinggi derajatnya
Tatamba = berobat
Tatar = wilayah, daerah
Tengah tuwuh = setengah umur
Tepung = jumpa, rapat
Terah, Trah = keturunan
Tineung, nineung = kangen, rindu, selalu teringat
Titimangsa = pananggalan, kalender
Titis tulis = nasib, kadar
Tur = dan, serta
Tutur = kata
Pitutur = nasihat, petuah
Tuwuh, Tumuwuh = tumbuh
Tutuwuhan = tumbuh-tumbuhan

U

Ujaring carita = kacaritakeun, ceuk beja

W

Widyanipuna = orang yang tinggi ilmunya, berpengetahuan, ulama
wiparita = kaliru

Artikel terkait:

  1. Bahasa Sunda Anggota Tubuh dan Kegunaannya
  2. Ngaran Kekembangan Jeung Conto Kalimahna Lengkap!
  3. Kamus Undak Usuk (Tatakrama) Basa Sunda Lengkap

Nah, mungkin itu saja beberapa contoh kecap kandaga, kosa kata, atau pembendaharaan kata dalam bahasa sunda yang dapat di sampaikan, semoga bermanfaat untuk referensi tugas bahasa sunda mu disekolah, dan terimakasih atas waktunya.

Populer

Flashnews