BIOGRAFI BAHASA SUNDA
NAMA TOKOH: KI HAJAR DEWANTARA
Foto: @google images

Ki Hajar Dewantara Lahir di Yogyakarta dina tanggal 2 Mei 1889. Terlahir kalayan ngaran Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Manehna asalna ti lingkungan kulawarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, waktu genap umurna 40 tahun nurutkeun hitungan Warsih Caka, baganti ngaran jadi Hadjar Dewantara.

Saprak waktu eta, manehna henteu deui ngagunakeun gelar kebangsawanan di hareup ngaranna. Hal ieu dimaksudkeun sangkan manehna bisa leupas deukeut jeung rahayat, boh sacara fisik boh hatena.

Lalampahan hirupna bener-bener diwarnaan perjuangan sarta pengabdian demi kapentingan bangsana. Manehna namatkeun Sakola Dasar di ELS (Sakola Dasar Walanda) Saterusna sempet ngalanjutkeun ka STOVIA (Sakola Dokter Bumiputera), tapi henteu nepi ka tamat lantaran gering. Saterusna manehna digawe salaku wartawan di sababaraha serat kabar antara sejen Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer sarta Poesara. Seratannana pohara komunikatif, seukeut sarta patriotik ku kituna sanggup membangkitkan sumanget antikolonial pikeun pamacana.

Sajaba ulet minangka saurang wartawan ngora, manehna oge aktip dina organisasi sosial sarta pulitik. Dina tahun 1908, manehna aktip di seksi propaganda Boedi Oetomo pikeun sosialisasi sarta ngahudang kasadaran masarakat Indonesia dina wayah eta ngeunaan pentingna persatuan sarta kahijian dina berbangsa sarta bernegara.

Saterusna, babarengan Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) sarta dr. Cipto Mangoenkoesoemo, manehna ngawangun Indische Partij (partei pulitik kahiji anu alirana nasionalisme Indonesia) dina tanggal 25 Desember 1912 anu boga tujuan ngahontal Indonesia merdika.


Maranehna usaha ngadaftarkeun organisasi ieu pikeun nampa status badan hukum dina pamarentah kolonial Walanda. Tapi pamarentah kolonial Walanda ngaliwatan Gubernur Jendral Idenburg usaha ngahalangi kahadiran partei ieu keur nolak pendaftaran eta dina tanggal 11 Maret 1913. Alas an tampikanana nyaeta lantaran organisasi ieu dianggap bisa membangkitkan rasa nasionalisme rahayat sarta gerakan kahijian pikeun nentang pamarentah kolonial Walanda.

Saterusna sanggeus ditampikna pendaftaran status awak hukum Indische Partij, manehna oge milu nyieun Komite Bumipoetra dina Nopember 1913. Komite eta sakaligus minangka komite tandingan ti Komite Perayaan Saratus Warsih Kamerdikaan Bangsa Walanda. Komite Boemipoetra eta ngalancarkeun kritik ka Pamarentah Walanda anu boga maksud ngarayakeun saratus tahun leupasna nagari Walanda ti pangjajahan Perancis kalayan narik duit ti rahayat jajahanana pikeun ngabiayaan pesta perayaan kasebut.

Sahubungan jeung rencana perayaan eta, manehna oge ngriritik liwat tulisan anu jejerna Als Ik Eens Nederlander Was (Lamun Kuring Saurang Walanda) sarta Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Hiji pikeun Kabeh, tapi Kabeh pikeun Hiji Oge). Tulisan Lamun Kuring Saurang Walanda anu dimuat dina serat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker eta antara sejen bunyina:

“Sakirana kuring saurang Walanda, kuring moal nyelenggarakeun pesta pesta kamerdikaan di nagari anu urang sorangan geus ngajabel kamerdikaanana. Sajajar jeung jalan pikiran eta, lain wae henteu adil, tapi oge henteu pantes pikeun ngajurung si inlandermere sumbangan pikeun dana perayaan eta.

Pikiran pikeun nyelenggarakeun perayaan eta wae geus ngece maranehna sarta ayeuna urang garuk oge kantongna. Hayuteruskan panghina lahir sarta batin eta! Lamun kuring saurang Walanda. Naon anu nyigeung rarasaan kuring sarta parakanca sabangsa kuring utamana nyaeta kanyataan yen bangsa inlander harus milu ngongkosi hiji pakasaban anu manehna sorangan euweuh kapentinganana sedikitpun”.

Alatan karangannya eta, pamarentah kolonial Walanda ngaliwatan Gubernur Jendral Idenburg ngagubragkeun hukuman tanpa proses pangadilan, mangrupa hukuman internering (hukum piceun) nyaeta hiji hukuman kalayan nunjuk.

Thanks_
sumber referensi: google.com