Artikel Bahasa Sunda Tentang Menjaga Kesehatan Gigi & Mulut

Kaséhatan huntu jeung baham téh pohara pentingna, lantaran raket pisan jeung kaséhatan awak sakujur. Buktina, mun urang nyeri huntu, dahar jadi teu ngeunah, saré teu tibra, barang gawé teu jongjon. Tina riset kaséhatan dasar taun 2007 kapanggih 72,1% urang Indonesia téh keuna ku kariés huntu. Hanjakal, nu tatamba jeung dirawat ku tanaga kaséhatan ukur 29,6%. Éta nétélakeun tingkat kasadar jeung tingkat utilitas masarakat kana layanan tanaga médis kaséhatan gigi héngkér kénéh.

Umumna masarakat leuwih babari meuli obat nyeri huntu di warung bari teu mariksakeun huntuna ka dokter gigi. Kariés huntu téh panyakit inféksi nu geus dipikawanoh ti jaman baheula. panyakit nu ngaruksak wangunan huntu ngabalukarkeun huntu jadi bolong. Kariés huntu ngawengku jaringan huntu ti mimiti émail huntu nepi kana déntin (tulang huntu).

Artikel Bahasa Sunda Tentang Menjaga Kesehatan Gigi

Mun teu gancang diberesihan jeung teu buru-buru ditambal, kariés bakal terus nepi ka rohangan pulpa nu dieusi ku pembuluh saraf jeung pembuluh darah, antukna ngadatangkeun rasa nyeri, ahirna huntu jadi paéh.

Nu ngabalukarkeun kariés nu kahiji nyaeta wangunan huntuna nu teu puguh susunanana jeung ciduh nu réa bari kentel. kadua, ayana baktéri nu ngalantarankeun kariés. Tah baktéri asam, sésa kadaharan jeung ciduh bakal ngawangun lapisan liket nu napel kana huntu. Ieu lapisan disebutna plak. Plak bakal kabentuk dina dangka 20 menit sabada dahar. Zat asam dina plak bakal ngalantarankeun kari-és.

Jeung nu katilu nyaeta kadaharan nu dikonsumsi téréh liketna jeung napel dina huntu. Lian ti hal éta, aya deui nu bisa ngabalukarkeun kariés téh, kayaning darajat kabersihan baham, frékwensi dahar, umur tur jenis kelamin, katarajang panyakit kencing manis jeung TB, sarta sikep atawa paripolah dina miara kaséhatan huntu.

TERJEMAHAN:

Kesehatan gigi dan mulut sangat penting sekali karena berhubungan dengan kesehatan seluruh badan. Buktinya apabila kita sakit bahkan menjadi tidak enak tidur pun tidak , dan bekerja terasa tbingbang. Dalam riset kesehatan dasar pada tahun 2007 ditemukan 72,1% Orang Indonesia itu terkena karies gigi.

Namun sangat disayangkan yang disembuhkan dan dirawat oleh tenaga kesehatan hanya 29,6%, ini membuktikan tingkat kesadaran dan tingkat utilitas masyarakat dengan layanan tenaga medis kesehatan gigi masih sangat jarang.

Umumnya masyarakat lebih memilih membeli obat sakit gigi di warung dan tidak memeriksakan giginya kepada dokter. Karies gigi itu penyakit infeksi yang sudah terkenal dari jaman dahulu, penyakit yang merusak bentuk gigi sehingga menyebabkan gigi akan menjadi bolong,

Karies gigi yang meliputi jaringan gigi dari mulai email gigi sampai dengan dentin tulang pada gigi, apabila tidak cepat dibersihkan dan tidak cepat-cepat ditambal, karie gigi ini maka terus akan sampai ke ruang pulpa yang diisi oleh pembuluh saraf dan pembuluh darah, ujung-ujungnya mendatangkan rasa sakit dan pada akhirnya gigi menjadi mati.

Yang menyebabkan garis gigi pertama adalah bentuk giginya yang tidak teratur susunannya dan air ludah yang banyak disertai kental, kedua adanya bakteri yang melantarakan karies gigi. Nah, bakteri asam dari sisa makanan dan ludah akan membentuk lapisan liket pada gigi. Lapisan ini disebut dengan plak, Plak kan terbentuk dalam jangka 20 menit setelah makan, zat asam dalam plak menyebabkan karies gigi. Dan yang ketiga adalah, makanan yang dikonsumsi yang cepat menempel pada gigi,

Bukan hanya itu saja, ada lagi yang dapat menyebabkan karies gigi itu seperti derajat kebersihan gigi, frekuensi makan, umur dan jenis, terkenanya penyakit kencing manis dan TB, serta sikap atau tingkah laku dalam memelihara kesehatan gigi.

Source: Buku Paket, Diajar BASA SUNDA SD/MI Kelas VI 79

Populer

Flashnews