200+ Tatarucingan Sunda Lucu, Pertanyaan Jeung Jawabana!

Diposting pada

Basasunda.comTatarucingan sunda yaitu merupakan dialog tanya jawab antara dua orang atau lebih yang didalamnya mengandung unsur humor. Dalam setiap tatarucingan jawaban dan pertanyaannya hanya sekedar untuk bahan hiburan saja, jadi bukan untuk pertanyaan atau tanya jawab yang benar-benar harus dijawab dengan serius.

Dalam tatarucingan bahasa sunda juga biasanya antara yang bertanya dan menjawab silih berganti, misalnya dialog pertama orang yang bertanya, kemudian dialog kedua adalah orang yang harus menjawabnya, dan begitu seterusnya. Namun, ada juga tatarucingan yang memang khusus untuk dilombakan, siapa yang tidak dapat menjawab dalam tatarucingan tersebut, maka dialah yang kalah.

Baca juga: 60+ Sisindiran Sunda Lucu Pisan Bikin Ngakak!

Tatarucingan Bahasa Sunda Lucu Bikin Ngakak

Kumpulan Tatarucingan Bahasa Sunda Pertanyaan dan Jawabannya

Kumpulan Tatarucingan Bahasa Sunda Pertanyaan dan Jawabannya

001. Sato naon anu pang leutikna saalam dunya?
(Cacing cacingan)

002. Ari nakol bedug aya sabaraha warna?
(Ti-Luarna) 

003. Minyak naon anu rame?
(Minyaksikan pertandingan sepakbola) 

004. Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon?
(Minumpas kejahatan) 

005. Hayam naon anu sok diteangan ku jelema?
(Hayam leungit) 

006. Naon bedana onta jeung kangkung?
(Onta mah di Arab, kangkung mah diurab) 

007. Tukang naon anu teu bisa ngitung?
(Tukang poto)

008. Kalong naon anu pinter maen bal?
(Kalonggak beckham ya…Del Piero)

009. Bisa naek teu bisa turun.
(Haji)

010. Kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina?
(Kasur ini rusak)

011. Gajah naon anu sukuna dua?
(Gajah nu keur keprok)

012. Hurup naon anu ngeunah?
(Nya T)

013. Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna?
(Sabab sieun S-na leeh kapanasan)

014. Leutik bodas pikasieuneun.
(Sireum nu napel dina huntu maung)

015. Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah?
(Setandar)

016. Sato naon anu pangharam-haramna?
(Anak bagong euweuh bapaan)

017. Hayam naon anu sukuna 1002?
(Hayam nu keur gelut jeung titinggi)

018.Rancung lain landak, hejo lain tentara.?
(Kaktus)

019. Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani.
(Bebegig)

020. Kasur naon anu matak nyeri?
(Kasura)

021. Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna?
(Tinggal turunna)

022. Pare naon anu teu ngeunah?
(Parea-rea omong)

023. Jalma meuli kasur keur naon?
(Keur beunta)

024. Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah?
(Kutu)

025. Kapas 2 kg, batu 1 kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana?
(Nyeri suku)

026. Ku naon tukang baso nakolan mangkok?
(Ku sendok)

027. Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh.?
(Keretas)

028. Hayam burintik nonggeng kalangit?
(Ganas)

029. Budak dugul asup kana embel.
(Cilok)

030.Petina hiji, mayitna loba.
(Korek api)

031. Kaca naon anu nyeri?
(Kacabok)

032. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap?
(Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur ngapung)

033. Kaca naon anu seungit?
(Kacapiring)

034. Kaca naon anu pangbeuratna?
(Kacalikan gajah)

035. Hayam naon anu keur jengke?
(Hayam nu keur sondah)

036. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo?
(Bisa, lamun kiloanana ruksak)

037. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui?
(Kari 9 da nu kempes teh ditiup deui)

038. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna.
(Gitar)

039. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul?
(Balas cape mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban hareup)

040. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang?
(Sabab teu make kaca spion)

041. Kaca naon anu sok disada?
(Kacapi)

042. Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din
(Pa Haji Samsudin)

043. Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok?
(Sapiderman)

044. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok?
(Hayam paeh)

045. Supirna opatan ari panumpangna saurang. (Pasaran)

046. Buah naon anu tara diala?
(Buah murag)

047. Piramida di jerona aya harta karun.
(Bacang)

048. Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal tititinggi, naon sababna? .
(Sabab make sapatu heula, lila (loba teuing sukuna)

049. Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat
( Remeh napel dina kareta api nu keur maju)

050. Ti peuting asak ti beurang atah.
(Lampu bohlam)

051. Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud.
(Obat nyamuk)

052. Sukuna hiji, panonna tilu.
(Lampu setopan)

053. Ka handap muka ka luhur nutup.
(Seleting)

054. Maju eleh, mundur meunang.
(Nu keur lomba tarik tambang)

055. Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha?
(Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber)

056. Sato naon anu pangleutik-leutikna sadunya?
(Incuna kuman nu teu dahar saminggu)

057. Aya anjing begang, anjing lintuh, anjing jangkung, anjing pendek, jeung anjing edan rek nyokot tulang. Pangheulana anjing mana?
(Anjing baseuh)

058. Tukang naon digeroan sok lumpat ?
(Tukang maok)

059. Kapal naon anu teu bisa ngapung?
(Kapal nu mesinna ruksak)

060. Hideung, leutik, bahaya.
(Sireum napel dina bom)

061. Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing?
(Eleketek heula, nu seuri eta huluna)

062. Naha superman bajuna make hurup “S”?
(Sabab mun XL mah bakal logor teuing)

063. Hiji diala ari loba teu diala.
(Huis)

064. Buah naon anu sok diwedak?
(Kesemek)

065. Tangkal naon anu sok dipikasieun?
(Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung)

066. Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon?
(Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu)

067. Tukang naon digeroan luarna nembalan jerona?
(tukang bilik)

068. Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina beuteung.
(Orok nu keur dikakandung ku indungna)

069. Sapedah naon anu bisa ngapung?
(Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung)

070. Lauk naon anu bisa hiber?
(Lauk Indosiar)

071. Kuda naon anu teu bisa lumpat?
(Kuda nu dicangcang)

072. Ari nakol bedug aya sabaraha warna?
(Ti luarna)

073. Minyak naon anu rame?
(Minyaksikan pertandingan sepakbola)

074. Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon?
(Minumpas kejahatan)

075.Hayam naon anu sok diteangan ku jelema?
(Hayam leungit)

076.Naon bedana onta jeung kangkung?
(Onta mah di Arab, kangkung mah diurab)

077.Tukang naon anu teu bisa ngitung? (Tukang poto)

078.Kalong naon anu pinter maen bal?
(Kalonggak beckham ya…Del Piero)

079.Bisa naek teu bisa turun.
(Haji)

080.kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina?
(Kasur ini rusak)

081.Gajah naon anu sukuna dua?
(Gajah nu keur keprok)

082.Hurup naon anu ngeunah?
(Nya T)

083.Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna? (Sabab sieun S-na leeh kapanasan)

084.Leutik bodas pikasieuneun.
(Sireum nu napel dina huntu maung)

085.Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah?
(Setandar)

086.Sato naon anu pangharam-haramna?
(Anak bagong euweuh bapaan)

087.Hayam naon anu sukuna 1002?
(Hayam nu keur gelut jeung titinggi)

088.Rancung lain landak, hejo lain tentara.
(Kaktus)

089.Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani.
(Bebegig)

090.Kasur naon anu matak nyeri?
(Kasura)

091.Palu naon anu bisa pidato?
(Pa Lurah)

092.Akar di luhur, pucuk di handap.
(Janggot)

093.Asup tarik kaluar laun.
(Leho)

094.Bisa turun teu bisa naek.
(Hujan)

095.Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja.
(Ganas)

096.Budak dugul loba kutu.
(Onde-onde)

097.Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum.
(seupah)

098.Dicabak aya dilieuk euweuh.
(Ceuli)

099.Dicukur buluan, teu dicukur dugul.
(Kadongdong)
100.Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh.
(Rebab)

101.Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh.
(Kuda)

102.Ditakol nyendol teu ditakol nyendol.
(Goong)

103.Diudag lumpat didagoan cicing.
(Kalangkang)

104.Gunung bitu, bandera kekelebetan.
(Nu keur ngakeul sangu)

105.Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku.
(Langlayangan)

106.Indungna cicing anakna ancul-anculan.
(Lisung jeung halu)

107.Nangkub dieusi nangkarak kosong.
(Kopeah)

108.Oray hejo panonna loba.
(Peuteuy)

109.Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu.
(Langit)

110.Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.
(Toge)

111.Hayam naon anu sukuna sarebu?
(Hayam keur pawey)

112.Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?
(Korong)

113.Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?
(Sabab banna buleud)

114.Sato naon anu teu bisaeun mundur?
(Sato nu nukangan tembok)

115.Bangku naon anu bisa didahar?
(Bangkuang)

116.Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,sakali nyebut!
(Rujak)

117.Batu naon anu teu aya di cai?
(Batu garing)

118.Oray naon anu teu bisaeun ngaleor?
(Oray nu ngalegleg linggis)

119.Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat?
(Aki-aki make iteuk jeung kacamata)

120.Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet.
(Cau)

121.Hayam naon anu sukuna hiji?
(Hayam nu keur jengke)

122.Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik.
(Kareta api)

123.Gajah tumpak beca, gede naonna?
(Gede bohongna)

124.Baso dibalikkeun jadi naon?
(Bahe)

125.Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan.
(Sireum make helm)

126.Nini-nini bongkok kumaha sarena?
(Peureum)

127.Piring naon anu bisa dipake nempo bulan?
(Piring bolong)

128.Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku?
(Manuk anu katincak)

129.Naon sababna ban mobil tina karet?
(Mun tina coklat pasti digembrong)

130.Sapi naon anu bau?
(Sapiteng)

131.Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia ?
(Piringatan 17 Agustus)

132.Naon bedana sarimie jeung nini-nini?
(Sarimie renyah, nini-nini renyoh)

133.Pribumi di luar ari semah di jero.
( Tukang beca jeung panumpang)

134.Dicabak beye, ditakol ngabelentrang.
(Tai kotok napel dina tihang listrik)

135.Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun.
(Kacamata)

136.Di luar hujan angina, di WC hujan naon?
(Hujan-heujeun)

137.Hayamna bodas, naonna anu hideung?
(Kalangkangna)

138.Buah naon anu dipikaresep ku lalaki?
(Buahenol)

139.Jam naon anu bisa nembang?
(Jamrud)

140. Hideung, dibuka beureumg di colok ku curuk ngajerit?
(Durukan)

141. Bahasa Arabna Permadani?
(Alketip)

142. Bahasa Arabna Kalender?
(Almenak)

143. Bahasa Arabna Parabot dapur?
(Almunium)

144. Leutik Hideng Kesangan ?
(Sireum Tas Pus ap)

145. Hideung Koneng Hejo ?
(Urang Negro Modolna Jukut)

146. Tikajauhan koneng ti kadeukeutan beureum ?
(Salah tetenjoan)

147. Di cabak ledok ditakol ngabelentrang?
(Tai kotok dina Katel)

148. Sato Naon Nupang leutikna?
(Tongo tapa 10 taun, tipes, kagencet batu)

149. Kaleng naon nu paur ?
(Kalengkahan maung)

150. Kaca naon nu Berat?
(Kacalikan gajah)

151. Tahu naon nu pangbauna?
(Tahuntu Sia)

152. Ucing Ngising Muru naon?
(Murukungkung)

153. Jelma modol bari naon?
(Barijil)

154. Leutik bodas ngabelesat?
(Remeh napel na pesawat jet)

155. Oray hejo ngaringkel udud?
(Obat nyamuk)

156. Kumaha ngabedakeun gajah leutik jeung gajah gede?
(Di ayak)

157. Di asupkeun kalah kaluar?
(Kancing)

158. Basa Jepangna nu reuneuh renang?
(Kukira Kura kura)

159. Basa Jepangna Botak?
(Karineke)

160. Basa jepangna Naek Motor?
(Suzuki kutaiki)

161. Basa Arabna Ombeh?
(Ala an Taina)

162. Basa Arabna Kopeah?
(Waddahuulu)

163. Basa Cinana Leupas ?
(Cing Cuang Cang-cang)

164. Basa Cinana Rok?
(Cing Cuang Cing Cat)

165. Basa Jepangna Boke ?
(Sakurata)

166. Mun turun lila, mun naek gancang?
(Leho)

167. Tugu naon nu enak?
(Tugo Monas..monasi goreng, monasi uduk, kumaha ilaing we)

168. Nabi nu sok ngaroko?
(Nabi Wir)

169. Sapi naon nu gancang?
(Sapida balap)

170. Diteukteuk angger panjang?
(Kacang Panjang)

171. Huluna na suku, matana na suku, irungna nasuku, awakna na suku?
(Hayam katincak)

172. Leutik bodas hirup, cicing dina hulu?
(Kutu keur keputihan)

173. Aki-aki ragrag surak?
(Barangbang)

174. Basa Arabna nini-nini ragrag ti tingkat 5?
(Innalilahi Wainna ilaihi roji’un)

175. Lele naon nu sok aya di sisi jalan?
(Lelepon Umum)

176. Bedana Apel jeung Upil?
(Apel mah luhureun meja, mun upil handapeun meja)

177. Paskibra naon nu teu ngenah?
(Pas kibra-kibrana sare dihudangkeun)

178. Bedana HP jeung monyet?
(HP mah Nokia, monyetmah Nukieu)

179. Lomari naon nu sok nyanyi?
(Lomari Irama… anjir maksakeun)

180. Oray naon nu majuna lempeng?
(Oray ngadahar linggis)

181. Cik Susun jadi kalimat !“ Tai-Tikus-Kucing-Makan”Kucing Makan Tikus,…
(Taina dahar ku Sia)

182. Jelema meuli bantal keur naon?
(Keur hudang)

183. Kumaha ngabedakeun hulu cacing jeung buntut cacing.?…
(dileketek nu seuri eta huluna hehehehe)

184. Hayam rintit nonggeng ka langit…!!??,
( Hayam pupujieun atawa hayam sombong)

185. Budak leutik ngambay peujit…!!??,
(budak leutik keur debus atawa anak leak)

186. Basa sopan na pangambung…!!??,
(Rorompok korong).

187. Basa etanana awewe…!!?.
( rorompok su’uk)

188. Situ naon nu bisa hitut…!!??,
( si Tukimin atawa si Tumino)

200. Kasur naon anu matak nyeri?
(Kasura)

Baca juga: Percakapan Bahasa Sunda Lucu, Dialognya Bikin Kamu Mules!

Nah, pada artikel kali ini kamu dapat melihat berbagai aneka macam tatarucingan bahasa sunda. Mulai dari tatarucingan lucu, tatarucingan ngakak, tatarucingan jeung jawabana, dan masih banyak yang lagi yang lainnya yang sudah kumpulkan dari berbagai sumber. Kesimpulan, jadi tatarucingan adalah seni merangkai kata dalam bahasa sunda yang memiliki sebuah teka-teki atau tebak-tebakan yang membutuhkan suatu jawaban atau dalam bahasa indonesianya kita kenal dengan teka-teki humor.

Nah, bagaimana cukup banyak sekali bukan tatarucingan bahasa sundanya? Saya rasa ada 200 contoh tatarucingan sunda, sudah cukup untuk sekedar hiburan maupun sebagai contoh dalam tugas di sekolah atau digunakan untuk keperluan lainya. Demikian artikel mengenai tatarucingan bahasa sunda, lucu gokil, ngakak, jeung jawabana.