Struktur Drama Sunda, Bagian-Bagian Jeung Unsurna

Nurutkeun tim Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017, kc. 237) ari struktur drama sunda teh nayaeta mangrupa prolog, dialog, jeung epilog. Drama sunda dibeungkeut ku bagian-bagian anu nyusunna sacara terstruktur jeung sistematis. Ieu bagian-bagian teh diperhatikeun dina proses kreatif nulis drama. Ari wangunan drama disebut struktur teks drama.

Struktur Dina Drama Sunda

Struktur Drama Sunda

Dihandap ieu nyaeta nu mangrupakeun struktur-struktur drama sunda nu diantarana nyaeta:

a. Prolog

Prolog eusina mangrupakeun kecap bubuka atawa kecap pangantet nu pungsina minangka bubuka, dina bagian prolog oge bisa mere gambaran ngeunaan palaku, konflik, latar carita, atawa hal-hal sejenna nu lumangsung aya dina eta drama. Prolog biasana ditepikeun ku narator, dalang atawa tokoh nu tangtu.

b. Dialog

Dialog nyaeta eusi paguneman antara tokoh nu lain, biasana paguneman lumangsung antara dua jalma atawa leuwih. Dialog dina téks drama mangrupak3un struktur nu paling penting lantaran pintonan drama diwangun ngaliwatan dialog antara tokoh nu aya di jerona.

Salian kitu, dialog dina drama oge mere gambaran ngeunaan watek palaku sangkan sabada dipentaskeun palaku nu midangkeun tokoh-tokoh kudu bisa ngahirupkeun émosi ti para tokoh nu dilakonan sarta kudu bisa ngucapkeun dialog. dina nada anu cocog sareng émosi anu dirasakeun ku karakter anu dimainkeunana.

Baca salengkepna: Materi Drama Sunda – Ngahirupkeun Tokoh, Dialog, jeung Nulis Naskah

c. Epilog

Epilog mangrupakeun kecap panutup dina pagelaran drama nu nandakeun ahir pintonan drama. Dina epilog biasana aya kacindekan atawa amanat anu jadi eusi utama dina teks drama nu di bawakeun. Epilog dina pintonan drama biasana ditepikeun ku narator, dalang, atawa tokoh nu tangtu.

Unsur-unsur Dina Drama Sunda

Unsur Drama SundaSedengkeun ari unsur-unsur dina teks drama sunda nyaeta ngawengku tema, plot atawa alur, penokohan, dialog, candraan, setting, amanat, prolog jeung epolog :

a. Pertelaan palaku

Ieu bagian anu ngabéréndélkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan para palaku. Sok sanajan aya ogé drama anu henteu make pertélaaan para palakuna.

b. Babak jeung adegan

Dina bagian ieu anu ngabagi-bagi karangan drama. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan, nurutkeun robahna kajadian ku datang atawa inditna palaku.

c. Candraan atawa awal babak

Dina bagian ieu nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung nu laina. Biasana ngan dijieun saperluna wae, jadi henteu mangrupa gambaran anu wincik. Lain ti dina awal babak, tapi saméméhna paguneman dina sela-sela paguneman gé sok aya pituduh pondok ngeunaan paripolah palaku.

d. Paguneman

Dina bagian Paguneman nyaeta isi kalimah langsung ti para palaku anu silih témpas. Mimiti ditulis ngaran palaku, ditéma ku titik dua, ti dinya ditulis oge omongan palaku. Gegedéna tina karangan drama mah aya paguneman. Tegesna, paguneman téh mangrupa lulugu tina karangan naskah dramas sunda.

e. Prolog jeung epilog

Sabenerna, loba ogé drama anu henteu make prolog jeung epilog. Prolog ieu bisa ditulis dina awal drama, jadi manggala sastra, di eusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Beunang dibandingkeun jeung rajah pamuka dina carita pantun.

Sedengkeun Epilog ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung naséhat pangarang, beunang dibandingkeun jeung rajah pamungkas atawa panutup dina carita pantun.

Baca oge: Papasingan Drama Sunda, Dumasar Cara Mintonkeun Jeung Sipatna

Nah, sakitu wae pedaran materi ngeunaan kana Struktur dina drama sunda jeung Unsur nu aya dina eta drama. Mugia tiasa jadi nambahan wawaéan sareng aya mangpaat kanggo hidep nu bade ngalaksanakeun pintonan drama di panggung.


Diterjemahkan oleh goggle: Menurut tim Kemendikbud (2017, hlm. 237) struktur drama Sunda adalah prolog, dialog, dan epilog. Drama Sunda terikat oleh bagian-bagian yang menyusunnya secara terstruktur dan sistematis. Bagian-bagian ini diamati dalam proses kreatif menulis drama. Struktur drama disebut struktur teks drama.Struktur Dalam Drama Sunda, Di bawah ini adalah struktur drama Sunda, yang meliputi:A. PrologIsi prolog adalah kata pembuka atau kata pengantar yang berfungsi sebagai pengantar, pada bagian prolog juga dapat memberikan gambaran tentang aktor, konflik, latar belakang cerita, atau hal-hal lain yang terjadi dalam drama tersebut. Prolog biasanya dibawakan oleh narator, dalang atau tokoh tertentu.B. dialogDialog adalah isi percakapan antar tokoh lain, biasanya percakapan tersebut berlangsung antara dua orang atau lebih. Dialog dalam teks drama merupakan struktur yang paling penting karena pementasan drama dibangun melalui dialog antar tokoh di dalamnya.

Selain itu, dialog dalam drama juga memberikan kesan karakter dari aktor sehingga pada saat dipentaskan, aktor yang memerankan karakter tersebut harus mampu menghidupkan emosi dari karakter yang diperankannya dan harus mampu untuk mengatakan dialog. dengan nada yang sesuai dengan emosi yang dirasakan oleh karakter yang dimainkannya.

C. EPILOG

Epilog adalah kata penutup dalam pertunjukan drama yang menandai berakhirnya pertunjukan drama. Dalam epilog biasanya terdapat kesimpulan atau pesan yang menjadi isi utama teks drama yang dibawakan. Epilog dalam pertunjukan drama biasanya dibawakan oleh narator, dalang, atau tokoh tertentu.

Unsur-Unsur Dalam Drama Sunda

Unsur-Unsur Drama Sunda Sedangkan unsur-unsur dalam teks drama Sunda meliputi tema, alur atau alur, penokohan, dialog, drama, latar, amanat, prolog dan epilog:

A. Pelakunya

Ini adalah bagian yang mencantumkan nama dan deskripsi pelaku. Terkadang ada juga drama yang tidak menggunakan karakter.

B. Bulat dan adegan

Pada bagian inilah yang membagi esai drama. Dalam satu putaran, acara dilakukan di satu tempat dalam satu rangkaian waktu. Setiap babak dibagi menjadi beberapa adegan, sesuai dengan pergantian peristiwa dengan datang atau perginya pelaku.

C. Candraan atau awal babak

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, suasana, pelaku, peristiwa, dan lain-lain. Biasanya hanya dibuat seperlunya saja, jadi bukan gambaran detailnya. Selain di awal babak, namun sebelum percakapan di tengah percakapan akan selalu ada panduan singkat tentang perilaku pelaku.

D. percakapan

Pada bagian percakapan terdapat isi kalimat langsung dari pelaku yang sedang berbicara satu sama lain. Pertama, ditulis nama pelaku, diikuti tanda titik dua, kemudian ditulis juga kata-kata pelaku. Bagian terbesar dari esai drama adalah percakapan. Tegasnya, percakapan adalah tema utama drama Sunda.

e. Prolog dan epilog

drama yang tidak menggunakan prolog dan epilog. Prolog ditulis di awal drama, jadi bersifat sastra, dalam isi penjelasan atau pendapat pengarang tentang lakon yang akan dibawakan. Diperbolehkan untuk membandingkan dengan sosok wajah dalam cerita puisi itu.

Sedangkan Epilog yang tertulis pada sampul drama, yang berisi kesimpulan lakon dan nasehat pengarang, dapat disamakan dengan gambar akhir atau sampul dalam cerita puisi.

Nah, itu baru gambaran materi tentang Struktur dalam drama Sunda dan Unsur-unsur yang ada dalam drama tersebut. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi yang akan melakukan pementasan drama di atas panggung.

Populer

Flashnews