Materi Drama Sunda – Ngahirupkeun Tokoh, Dialog, jeung Nulis Naskah

Materi drama sunda – Nurutkeun étimologina (Asmara, 1979:9) ari kecap drama téh asalna tina basa Yunani, nya éta tina kecap drama anu hartina “gerak”. Tina éta kecap, bisa ditapsirkeun yén drama téh karya sastra anu ngutamakeun gerak jeung tingkah laku.

Saupama euweuh gerak, heunteu bisa disebut drama, lantaran unggal-unggal karangan atawa naskah drama miharep ayana gerak atawa réngkak paripolah anu ngagambarkeun kahirupan manusa.

Baca oge: 10 Jenis Jenis Drama Sunda Yang Harus Kamu Ketahui!

Materi 1 – Nulis Teks Drama Sunda

Materi 1 - Cara Nulis Teks Drama Sunda
Saencan urang mawakeun drama tangtu urang kudu boga naskahna heula. Aya tilu rupa anu biasa digunakeun dina nulis téks drama sunda, diantarana nyaeta:

1. Dinamis

Nyaéta mere tekanan ka kecap atawa golongan kecap tinangtu dina kalimah, sangkan kecap atawa golongan kecap kadéngéna leuwih nonjol tibatan kecap nu laina. Conto misal, kalimahna:

“Manéh menang mangkat ayeuna. Tapi, tendeun baju manéh salaku jaminan!”

2. Témpo

Nyaeta nekenkeun kecap nu tangtu ku cara ngalambatkeun lafalna. Kecap-kecap anu ditekenan témpo diucapkeunana saperti éjahan suku kata. Ngucapkeun kecap dina ragam laun misalna mangrupakeun sala sahiji cara pikeun narik perhatian nu dimaksud.

3. Nada

Nyaeta nada sora anu diucapkeun pikeun nembongkeun kaseriusan jalma anu nyebutkeunnana. Conton misal, kalimahna:

Budi: “Manéh menang seuri ayeuna. Tapi tempo wéh engke isukan!”

Kalimah kitu bisa diucapkeun ku nada anu nuduhkeun “kaseriusan” atawa “ancaman” upama diucapkeun kalawan teges tur tegas. Sanajan kitu, éta kalimah ogé bisa diucapkeun dina nada banyol lamun lafalna dibarengan ku imut dina nada marahmay.

Materi 2 – Cara Midangkeun Drama Sunda

Materi 2 - Cara Midangkeun Drama Sunda

Midangkeun drama, hartina nyaeta urang bakal ngawujudkeun sagala anu aya dina naskah, jadi drama di panggung. Kagiatan dina ngalalakonkeun drama nyaeta mangrupakeun dialog antara tokoh, monolog, mimik, gerak anggota awak, jeung kapindahan pamaén.

Baca materi drama sunda laina: Struktur Jeung Unsur Drama Sunda

Dina ngalaksanakeun dialog atawa monolog, bagian lafal, intonasi, nada jeung éksprési miboga peran nu kacida pentingna. Lafal anu jelas, intonasi anu pas, jeung nada atawa tekanan anu ngarojong nepikeun eusi atawa talatah. Hal-hal ieu kudu diperhatikeun dina ngalalakonkeun drama.

Mahaman Isi Teks Drama

Saméméh urang midangkeun drama, kagiatan awal nu kudu dilakukeun nyaeta maca jeung maham isi teks naskah drama.

“Naskah teks drama nyaeta karangan atawa tulisan anu eusina ngawengku ngaran palaku, dialog lisan, latar panggung anu diperlukeun, jeung pelengkap séjénna saperti kostum, cahaya, jeung musik pengiring.”

Baca oge: 8+ Naskah Drama Bahasa Sunda Singkat Dari 3 Hingga 8 Orang

Dina naskah drama, anu diutamakeun nyaéta paripolah atawa lakon jeung dialog paguneman antar tokoh, sangkan paregep paham kana eusi carita anu dipentaskeun sacara gembleng. Ku kituna, kagiatan maca téks drama dilaksanakeun nepi ka ngawasa naskah drama anu baris dipagelarkeun.

Dina teks drama, anu kudu dipikaharti nyaeta pesen jeung ajén inajén anu dibawakeun ku pamaen. Dina mawa pesen jeung nilai, pamaen baris kalibet dina konflik. Ku kituna, anu kudu dibaca jeung dihartikeun nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun carita jeung konflik nu marenganana.

Ngahirupkeun Karakter Tokoh nu Bakal di Lakonan

Saméméh midangkeun drama, urang kudu bisa ngahayatan karakter tokohna. Naon anu kudu ku urang pigawe sangkan supaya bisa menghayati karakterna?

Nyaeta ku cara:

(1) Nempo narasi pangarang,
(2) Maca dialog-dialog dina téks drama,
(3) Maca koméntar atawa kekecapan tokoh séjén ka tokoh-tokoh nu tangtu
(4) Merhatikeun latar anu ngébréhkeun karakter palaku.

Jadi, karakter hiji tokoh bisa dihirupan dimimitian ti cara mikir jeung ngarasa, boh cara tokoh nyarita jeung tokoh séjénna, atawa nempo tingkah laku tokoh.

Materi 3 – Nyaritakeun dialog kalayan lafal anu jelas

Materi 3 - Nyaritakeun dialog kalayan lafal anu jelas
sumber: iStock.com

Hal pangpentingna dina midangkeun drama nyaéta dialog. Ku kituna, saurang pamaén kudu bisa nyarita kalawan jelas, unggal suku kata kudu diomongkeun teupi kadéngé kalawan jelas ku panongton nepi ka jajaran panungtung. Salian jelas, pamaén kudu bisa ngucapkeun dialog sacara alami.

Maca dialog kalawan merhatikeun volume sora

Pamaen kudu bisa ngahasilkeun sora nu cukup nyaring. Nalika maca dialog, sora pamaén kudu bisa ngeusian rohangan nu dipake pikeun pagelaran. Sora pamaen bisa kadéngé lain ngan ukur panggung sepi wungkul, tapi ogé kadéngé lamun aya panongton ribut.

Baca dialog kalawan rasa nu bener

Unggal kalimah miboga pikiran jeung perasaan. Kadua hal ieu biasa katangkep ku batur lamun pamaen nu mangrupa panyatur ngagunakeun tekanan sora kalayan bener. rasa bisa nunjukkeun bagian mana tina kalimah nu rék disorot.

Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina nepikeun dialog drama

1. Ngagunakeun basa, boh lafal boh intonasi, kudu luyu. Aksen anu diucapkeun kudu disaluyukeun jeung asal usul etnis atawa daerah, umur, atawa status sosial tokoh anu dilakonan.

2. Ekspresi awak sareng ekspresi wajah kedah diluyukeun sareng dialog. Lamun dialog ngébréhkeun amarah, maka éksprési awak jeung raray ogé kudu némbongkeun amarah.

3. Pikeun ngahirupkeun deui suasana sareng ngajantenkeun dialog langkung alami sareng alami, pamaén tiasa improvisasi di luar naskah.

Baca oge: Papasingan drama dumasar cara mintonkeun jeung sipatna.

Nah, diluhur mangrupa materi ngeunaan kana pintonan drama sunda kaasup rupa dina nulis naskah, maca jeung mahaman isi teks drama, cara ngahirupan karakter tokoh nu bakal di lakonan, jeung cara nyaritakeun dialog, mudah-mudahan bisa jadi referensi dina diajar drama di sakola. Hatur nuhun.


Diterjemahkan oleh google: Materi drama Sunda – Menurut etimologi (Asmara, 1979:9) kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata drama yang berarti “gerakan”. Dari kata tersebut dapat diartikan bahwa drama adalah karya sastra yang mengutamakan gerak dan tingkah laku.

Kalau tidak ada gerakan, maka tidak bisa disebut drama, karena setiap esai atau naskah drama mengharapkan adanya gerakan atau celah-celah tingkah laku yang mencerminkan kehidupan manusia.Materi 1 – Cara Menulis Teks Drama Sunda

Sebelum kita membawakan dramanya, tentu kita harus memiliki naskahnya terlebih dahulu. Ada tiga jenis yang biasa digunakan dalam penulisan teks drama Sunda, di antaranya adalah:

1. Dinamis

Yaitu memberikan tekanan pada suatu kata atau kelompok kata tertentu dalam suatu kalimat, sehingga kata atau kelompok kata itu lebih terdengar menonjol dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Misalnya kalimat:

“Kamu menang, pergi sekarang. Tapi, simpan pakaianmu sebagai jaminan!”

2. Tempo

Yaitu menekankan kata-kata tertentu dengan memperlambat pengucapannya. Kata-kata yang ditekankan diucapkan sebagai suku kata. Mengucapkan kata dengan pelan misalnya adalah salah satu cara untuk menarik perhatian yang dituju.

3. Nada

Nada suara itulah yang diucapkan untuk menunjukkan keseriusan orang yang mengucapkannya. Misalnya kalimat:

Budi: “Kamu tidak akan tertawa sekarang. Tapi sampai jumpa besok!”

Kalimat seperti itu dapat diucapkan dengan nada yang menunjukkan “keseriusan” atau “ancaman” jika diucapkan dengan tegas dan tegas. Namun, kalimat tersebut juga dapat diucapkan dengan nada bercanda jika pengucapannya disertai dengan senyuman dengan nada bersahabat.

Materi 2 – Cara Bermain Drama Sunda

Bermain drama, artinya kita akan mewujudkan semua yang ada di naskah, menjadi drama di atas panggung. Kegiatan dalam pementasan drama adalah dialog antar tokoh, monolog, mimik wajah, gerakan anggota tubuh, dan perpindahan pemain.

Baca materi drama sunda lainnya: Struktur dan Unsur Drama Sunda

Dalam melaksanakan dialog atau monolog, lafal, intonasi, nada dan ekspresi memiliki peranan yang sangat penting. Pengucapan yang jelas, intonasi yang tepat, dan nada atau tekanan yang mendukung isi atau pesan. Hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam pementasan drama.

Isi Mahaman Teks Drama

Sebelum kita memainkan drama tersebut, kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah membaca dan memahami isi teks drama tersebut.

“Naskah teks drama adalah esai atau tulisan yang memuat nama pelaku, dialog lisan, latar panggung yang diperlukan, dan kelengkapan lain seperti kostum, tata cahaya, dan musik pengiring.”

Dalam naskah drama diutamakan tingkah laku atau lakon dan dialog antar tokoh, agar pendengar memahami isi cerita yang dipentaskan secara utuh. Oleh karena itu, kegiatan membaca teks drama dilakukan hingga menguasai naskah drama yang akan dibawakan.

Dalam teks drama, yang harus dipahami adalah pesan dan nilai dari pelakunya. Dalam membawa pesan dan nilai, pemain akan terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, yang harus dibaca dan dipahami adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dan konflik yang menyertainya.

Menjiwai karakter karakter yang akan dimainkan

Sebelum bermain drama, kita harus bisa mengapresiasi karakter para tokohnya. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menghargai karakter?

Itu adalah dengan:

(1) Melihat narasi penulis,
(2) Membaca dialog dalam teks drama,
(3) Membacakan komentar atau perkataan tokoh lain kepada tokoh tertentu
(4) Memperhatikan latar belakang yang mengungkap watak pelaku.

Jadi, watak seorang tokoh dapat dihayati mulai dari cara berpikir dan berperasaan, baik cara tokoh tersebut berbicara dengan tokoh lain, maupun melihat tingkah laku tokoh tersebut.

Subjek 3 – Ceritakan dialog dengan pengucapan yang jelas

Hal terpenting dalam memainkan sebuah drama adalah dialog. Oleh karena itu seorang pemain harus dapat berbicara dengan jelas, setiap suku kata harus diucapkan dan didengar dengan jelas oleh penonton hingga baris terakhir. Selain harus jelas, pemain harus bisa mengucapkan dialog secara alami.

Baca dialog dengan memperhatikan volume suara

Pelaku harus mampu menghasilkan suara yang cukup keras. Saat membaca dialog, suara pemain harus bisa mengisi ruang yang digunakan untuk pertunjukan. Suara penampil tidak hanya terdengar di panggung yang sunyi, tetapi juga saat ada penonton yang riuh.

Baca dialog dengan akal sehat

Setiap kalimat memiliki pikiran dan perasaan. Kedua hal ini biasanya tertangkap oleh orang lain jika pemain yang menjadi pembicara menggunakan tekanan suara dengan benar. rasa dapat menunjukkan bagian mana dari kalimat yang ingin ditonjolkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian dialog drama

1. Penggunaan bahasa baik lafal maupun intonasi harus sesuai. Aksen yang diucapkan harus disesuaikan dengan suku atau asal daerah, usia, atau status sosial tokoh yang diperankan.

2. Ekspresi tubuh dan ekspresi wajah harus disesuaikan dengan dialog. Jika dialog mengungkapkan kemarahan, maka ekspresi tubuh dan wajah juga harus menunjukkan kemarahan.

3. Untuk menghidupkan kembali suasana dan membuat dialog menjadi lebih natural dan alami, pemain dapat berimprovisasi di luar naskah.

Nah diatas adalah materi tentang pementasan drama sunda meliputi cara penulisan naskah, membaca dan memahami isi teks drama, cara menghidupkan tokoh tokoh, dan cara menceritakan dialog, semoga bisa referensi dalam pembelajaran drama di sekolah. Terima kasih.

Populer

Flashnews