Materi Pupujian Bahasa Sunda Kelas 7 Pikeun Murid SMP/MTs

Diposting pada

Pada materi tentang pupujian untuk siswa kelas 7 atau kelas 1 smp, hanya beberapa materi yang akan dibahas atau dipelajari seperti cara membawakan pupujian, memahami isi pupujian, mengetahui bentuk pupujian serta membandingkan pupujian dengan sajak. Dibawah ini adalah materi-materi pelajaran kelas 7 tentang pupujian tersebut silahkan dipahami.

Medarkeun Pupujian

Di madrasah atawa di masjid-masjid sok ngahoang tina spiker nu nadomkeun pupujian, biasana pasosoré bari nungguan ustad nu ngawuruk ngaji datang. Sakapeung sok matak muringkak bulu punduk, utamana lamun geus ngareungeu pupujian “Anak Adam” bubuhan eusina ngélingan yén urang kabéh bakal maot, atuh tangtu matak ngawewegan ka islaman jeung kaimanan urang.

Tétéla, pupujian mah lain lalaguan samanéa, tapi istuning eusina munel. Duka pedah ku basa Sunda karasa nyerepna téh. Ieu geura contona, hég rarasakeun.

Nadomkeun Pupujian

Pupujian anak adam

 

pupujian atos medal bulan purnama

Nu dibaca bari ditembangkeun ku hidep bieu téh disebutna pupujian. Pupujian ogé kaasup kana karangan wangun ugeran (puisi). Ari ngahaleuangkeunana, pupujian mah sok di masjid atawa madrasah, saméméh salat berjamaah atawa bari nungguan ustad nu ngawuruk ngaji datang. Ditilik tina eusi atawa maksud nu dikandungna, pupujian bisa dipasing-pasing jadi:

(1) puji jeung du’a ka Pangéran;
(2) pépéling;
(3) puji jeung salawat ka Nabi Muhamad
(4) pangajaran agama.

Conto pupujian nu mangrupa pepeling nyaeta saperti pupujian nu judulna “Anak Adam, eusina nu mangrupa puji ka Nabi Muhamad saperti Medal Bulan Purnama, jeng sajabana.

Wangun Pupujian

Ayeuna urang diajar nyurahan wangun pupujian terus bandingkeun jeung wangun sajak, sanajan boh pupujian boh sajak ka asup karangan wangun puisi, tapi katémbong aya bédana. Geura hég titénan!

Eling-eling dulur kabéh
Ibadah ulah campoléh
Beurang peuting ulah weléh
Bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
Nyawa dipundut ku Gusti
Najan raja nyakrawati
Teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
Nyerina kaliwat-liwat
Kana ibadah diliwat
Tara ngalakukeun salat

Kaduhung kaliwat langkung
Tara nyembah ka Yang Agung
Sakarat nyeri kalangkung
Jasadna teu meunang embung

Ngabandingkeun Pupujian jeung Sajak

Pupujian Bahasa Sunda Untuk Kelas 7

Lagu Paturay (Surachman RM)

Soara nyawa kari sakésétan napas biola
ngeleperkeun lagu lumayung hideung
tengtrem temen anjeun nyangsaya, enung
luang ka tukang ngulahék nembongan lila

Sakésétan duh sakésétan ti dinya sirna
mutiara kuring tina watangna
napas biola nu ngagerihan
nyekleukna jero tangkeupan

(Dicutat tina Surat Kayas)

1. Wangun pupujian “Eling-eling dulur kabéh” unggal pada (bait) diwangun ku opat padalisan (jajaran), geura sok itung!

Eling-eling dulur kabéh
Ibadah ulah campoléh
Beurang peuting ulah weléh
Bisina kaburu paéh

2. Jumlah engang (suku kata) dina unggal padalisan aya dalapan, geura hég titénan!

Eling-eling du-lur ka-béh (8)
I-ba-dah u-lah cam-po-léh (8)
Beu-rang peu-ting u-lah we-léh (8)
Bi-si-na ka-bu-ru pa-éh (8)

3. Sora vokal atawa purwakanti dina kecap panungtung dina unggal jajaran sarua, geura urang titénan:

Eling-eling dulur kabéh ( é)
Ibadah ulah campoléh ( é)
Beurang peuting ulah weléh ( é)
Bisina kaburu paéh ( é)

4. Ayeuna bandingkeun jeung sajak “Lagu Paturay”, geura urang cutat sagunduk:

Soara nyawa kari sakésétan napas biola (16-a)
ngeleperkeun lagu lumayung hideung (11-eu)
tengtrem temen anjeun nyangsaya, enung (11-u)
luang ka tukang ngulahék némbongan lila (13-a)

Tétéla dina sajak mah boh jumlah engang boh purwakantina henteu matok. Tah ku sabab kitu sajak mah disebut puisi bébas. Ari dina pupujian, ti bait kahiji tepi ka bait nu pamungkas polana geus matok. Ku sabab wangunna geus matok, atuh pupujian mah lain ngan pikeun dibaca wungkul, tapi leuwih ngareunah dilagukeun. Pék titénan deui babandingan di luhur.

Baca juga: Kumpulan contoh pupujian bahasa sunda lengkap dan materinya


Terjemahan oleh google: Di madrasah atau di mesjid selalu terdengar suara pembicara yang sedang memberikan pupujian, biasanya pada sore hari sambil menunggu guru datang. Terkadang membuat bulu kuduk berdiri, apalagi ketika mendengar pupujian “Anak Adam” yang mengingatkan kita bahwa kita semua akan mati.

Ternyata pujiannya tidak sama, tapi isinya menarik. Sayang sekali bahasa sundanya terasa meresap. Ini adalah contohnya, Pujian bahasa sunda kelas 7 Materi pujian bahasa sunda kelas 7

Apa yang dibaca sambil dinyanyikan dengan nafas terengah-engah disebut pujian. Pujian juga dicantumkan dalam karangan dalam bentuk syair (puisi). Kalau hari berangkat biasanya saya puji-pujian di masjid atau madrasah, sebelum salat berjamaah, atau sambil menunggu guru yang akan datang.

Dilihat dari isi atau maksud yang dikandungnya, pujian dibedakan menjadi:

(1) memuji dan berdoa kepada Tuhan;
(2) peringatan;
(3) puji dan salam atas Nabi Muhammad SAW
(4) pendidikan agama.

Contoh pujian yang bersifat teguran adalah seperti pujian yang bertajuk “Anak Adam yang isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW seperti Medal Bulan Purnama dan lain sebagainya

Sekarang kita belajar bagaimana menulis bentuk pujian dan membandingkannya dengan bentuk puisi, walaupun baik pujian maupun puisi ditulis dalam bentuk puisi, namun ada perbedaannya.

1. Bentuk pujian “Eling-eling dulur” yang masing-masing pada (syair) terdiri dari empat baris (barisan)
2. Jumlah suku kata dalam setiap kalimat adalah delapan
3. Vokal atau bunyi awal pada kata terakhir setiap barisnya sama,

Ternyata dalam puisi tersebut, baik jumlah bait maupun awal puisi tidak relevan. Itu sebabnya puisiku disebut puisi bebas. Hari ini dalam pujian, dari bait pertama hingga bait terakhir, polanya sudah serasi. Karena bentuknya yang sudah mapan, maka pujiannya tidak hanya untuk dibaca saja, tetapi lebih nyaman untuk dinyanyikan. Lihatlah perbandingan di atas.

Referensi: Pamekar Diajar BASA SUNDA SMP/MTs Kelas VII