Kiduleun Kota Bandung aya hiji tempat nu rada kajojo oge, nya eta Pangalengan. Nu matak loba nu sok arulin ka dinya, ku sabab ngeunah hawana, katambah aya paranti pelesiran deuih, nya eta situ Cileunca.

Ceuk beja, sasakalana ngaran pangalengan teh kieu:  Di eta tempat, baheula aya guha panyumputan rampog/begal. Rahayat sakabupaten Bandung pohara tagiwurna ku talajakna eta rampog teh, sarta pamarentah oge enggeus teter (eleh).

Kacaritakeun,aya nu wani toh pati, sanggup ngabasmi eta rampog, nya eta camat majalaya. Estu nyalira pisan anjeunna lebet kana guhana rampog teh, teu nyandak bedog buntung-buntung acan.

Sanggeus sawatara waktu kurumuy anjeunna kaluar, deui tina guha, bari nyangkeh gegedug rampog. Panganggona mani rawing tapak bedog reujeung pedang, tapi teu bared-bared acan salirana mah.

Di luar geus nyampak Bupati jeung gegeden ti Bandung. Bawaning ku bingah, Camat Majalaya dikaleng ku Bupati, dipisalin, sarta dipaparin gelar “Demang” bari dilandi jenenganana jadi “Raden Raksanagara”.

Tah kitu cenah sasakala ngaran eta tempat teh. Nu matak disebut Pangalengan, nya eta tempat Camat Majalaya dikaleng ku Bupati Bandung. (#Rengse)

Sumber: Kandaga 1957