# Duh Indung

Duh indung ngaraksa ngajaring anak
Najan rungsing matak pusing

Heunteu weleh deudeuh, mikanyaah asih
Di mongmong jeung di titimang

Duh indung ngaping ngadama-dama anak
Ngamumule buah hate

Ngajungjung tur ngagung-ngagung
Anak di jieun puputon

Duh indung, duh indung
Timang titi ngamongmong anak

Duh indung, aduh indung
Teu kendat ngadudu’a