Contoh Teks MC Pembukaan Pembawa Acara Ulang Tahun Anak Bahasa Sunda!

Pembawa acara atau yang sering kita singkat dengan MC, merupakan orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pembawa acara dalam suatu panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara-acara seperti pada ulang tahun anak.

Contoh Teks MC Pembukaan Acara Ulang Tahun Anak Bahasa Sunda

contoh teks mc pembukaan dalam acara ulang tahun anak bahasa sunda.
Dalam membuat naskah contoh teks pembawa acara ulang tahun dalam bahasa sunda, sang pembawa acara atau MC tentu saja harus membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan.

MC atau Pembawa acara biasanya membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya, seorang MC juga dituntut dapat membawakan susunan acara yang telah disiapkannya dengan baik. Seorang pembawa acara (MC) juga dilibatkan dalam penulisan naskah jika diperlukan. Seperti misalnya Contoh teks pembawa acara ulang tahun dibawah ini.

Tidaklah terlalu susah menjadi seorang MC seperti yang kita fikirkan sebelumnya, asalkan kita bermodalkan percaya diri yang tinggi dan memiliki naskah yang benar, akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara di depan orang banyak, meskipun nantinya akan sedikit tegang saat berbicara, dan itu wajar.

Teks MC Acara Ulang Tahun Bahasa Sunda

“Pembukaan Acara Patepang Taun Basa Sunda”

 

“Assalamualaikum wr wb…
Bapa, ibu miwah sareng saderek sadayana anu ku simkuring dipihormat..


Kalayan asma Allah Nu Maha Welas tur Nu Maha Asih, Langkung ti payun widian simkuring ngadugikeun hatur sewu nuhun kana saniskanten perhatosan bapa-bapa, ibu-ibu, sareng saderek rerencangan sadaya anu parantos kersa ngaluluhan kana uleman simkuring ieu.

Shalawat sinareng salam mugi tetep disanggakeun ka panutan urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad SAW, sareng ka kulawargina, para sahabatna, tug dugi ka urang sadayana, anu mugi-mugi kawuwuh rahmat sareng ka salametan nana. (amin)

Dupi maksad uleman simkuring ieu taya sanes kanggo sukuran pangemut dinten dibabarkeunna pun anak wasta (nama anak) dina tepang taun anu ka (umur anak).

Tujuan simkuring ngayakeun paremutan ieu sanes kanggo ngogo pun anak, atawa miceun rijki sakedik anu taya gunana. Nanging simkuring ngayakeun acara ieu nyaeta kanggo langkung ngemut-ngemut kawajiban simkuring salaku sepuhna sareng kawajiban pun anak.

Tangtos janten kahoyong urang sadaya, nyaeta hoyong gaduh (putra-putri) anu soleh anu dipirido ku Allah SWT. Luyu kana salah sawios katerangan anu kaunggel dina hadits Rasululloh, anu unggelna:

“Upama maot anak adam (manusa) mangka pegat sagala amalna kajaba tilu perkara, nyaeta shodaqoh jariyah, ilmu anu mamfaat, boga anak anu sholeh anu ngadu’akeun janu jadi indung bapana”.

Pamungkas, tangtos aya kakirarangan boh dina panampian atanapi tuang leueutna, simkuring neda sihapunten ka para wargi sadaya. Mudah-mudahan Allah SWT masihan kaberkahan kana sadaya permaksadan ieu. Amin ya mujibas sailin, walhamdu lillah Rabbil ‘alamin.

Wassalamu’alakum Wr Wb..


Artikel terkait :
1. Contoh Susunan Acara Ulang Tahun Dalam Bahasa Sunda
2. Kumpulan Pepeling Bahasa Sunda Sedih Anaking, Bikin Merinding!

Nah demikianlah, Contoh teks mc pembukaan acara ulang tahun dalam bahasa sunda. Semoga dapat bermanfaat buat kamu, seperti untuk bahan pelajaran disekolah jika ada tugas dalam membawakan acara ulang tahun didepan kelas ataupun yang lainnya.

Populer

Flashnews