Contoh Susunan Pembawa Acara Isra Miraj Bahasa Sunda

Isra mi’raj – Kata Isra’ sendiri berasal dari bahasa arab, yang artinya adalah berjalan malam. Menurut istilah, Isra’ merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Maqdis.

Contoh Teks MC Pembawa Acara Isra Miraj Bahasa Sunda

Contoh teks MC pembawa acara isra miraj atau contoh sambutan pembawa acara acara isra mi'raj bahasa sunda
Dalam sambutan isra miraj dalam menggunakan bahasa sunda tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama adalah tatabahasa yang yang digunakan haruslah menggunakan tutur bahasa sunda yang halus atau lemes, agar pidato yang dibawakan lebih terlihat sopan.

Sambutan ketua panitia isra mi’raj bahasa sunda dibawah ini adalah sebagai contoh, yang bisa kamu sunting ulang nantinya, jika memang kamu ditunjuk untuk menjadi sebagai pembawa acara atau MC disekolah ataupun sebagainnya.

Contoh Susunan Pembawa Acara Isra Miraj Bahasa Sunda

Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..


Langkung ti payun widian simkuring ngadugikeun hatur sewu nuhun kana saniskanten perhatosan Bapa Kepala SD/SMP/SMA … (Nama sekolah) Anu ku sim kuring dipihormat, Bapa Ustad … (Nama Ustad) Anu ku sim kuring dipihormat, Bapa/Ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, sarta rerencangan sadaya anu ku simkuring dipikadedeuh.

Kalawan ngedalkeun sukur, alhamdulillah.. Sami-sami hayu urang ucapkeun syukur ka-asih, ka Pangeran Anu Maha Kawasa. Margi kalawan rahmat-Na anu parantos ngalẻlẻrkeun ni’mat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa ngariung di ieu tempat kanggo pangẻmut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, dina kaayaan sehat wal’afiat.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sarta ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Aamiin.

Sim kuring ngadeg di payuneun hadirin sadaya wirẻh kapancẻnan salaku panata acara bade ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, nyaeta di antawisna :

1. Bubuka
2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi
3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana
4. Pamapag ti Bapa Kepala sakola
5. Taushiyah
6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku sim kuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka wae ku maos basmalah sasarengan.

(Bismillahirrahma irrahim..)

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun mingpin solawat nabi. Ka Sadẻrẻk (Nama pembaca alqur’an) mangga dihaturanan.

(Maos ayat suci alqur’an sarta solawat nabi)

Hatur nuhun ka Sadẻrẻk.. (Nama pembaca alqur’an) anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an sareng mingpin solawat nabi. Nincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Ka Sadẻrẻk (nama ketua panitia) mangga dihaturanan ka payun.

(Laporan ketua panitia)

Hatur nuhun ka Sadẻrẻk.. (Nama ketua panitia) anu parantos ngadugikeun laporanana. Nincak kana acara kaopat, pamapag ti Bapa Kepala SD/SMP/SMA.. (Nama sekolah) Ka Pangersa Bapa.. (Nama kepala sekolah) , waktos sinareng tempat disayogikeun.

(Pamapag dari kepala sekolah)

Hatur nuhun ka kersana Bapa.. (Nama kepala sekolah), anu parantos ngadugikeun pamapagna. Nincak kana acara kalima, nya ẻta taushiyah ti Bapa Ustad.. (Nama ustad), Sumangga Bapa.. (Nama ustad), waktos sinareng tempat disayogikeun.

(Taushiyah)

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad.. (Nama ustad) anu parantos ngadugikeun taushiyahna. Nincak kana acara nu terakhir, nya ẻta doa atawa panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad.. (Nama ustad). Sumangga Bapa Ustad.. (Nama ustad), dihaturanan kanggo mingpin doa.

(Maca do’a)

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad.. (Nama ustad), anu parantos mingpin doa, mugia doa urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin. Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah.

(Alhamdulillahirabbil‘alamin..)

Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu.

Mugi-mugi saniskanten hiji hal anu atos urang usahakan ieu, meunang Pangestu sarta Pahala ti Allah Swt. Amin!

Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

Baca Juga
 

Nah, demikianlah sambutan contoh teks MC susunan pembawa acara isra mi’raj dalam bahasa sunda kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terimakasih atas waktunya, wassalam.

3 thoughts on “Contoh Susunan Pembawa Acara Isra Miraj Bahasa Sunda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *