KAMEKARAN PENCA DI TATAR SUNDA
Foto: @google images

Di urang mah penca téh geus teu bireuk deui, babakuna keur urang sunda. Lamun aya nu hajat nyunatan sok nanggap kendang penca. Upama kendang penca geus ditabeuh, di pakalangan so aya nu ngibing dipirig ku kendang penca, tarompét, jeung kempul. Wirahmana aya nu disebut tepak dua, tepak tilu, parérédan, golémpang, jeung padungdung.

Seni penca ieu téh aya nu nyebut penca kembang aya ogé nu nyebut penca ibing. Ari penca téh asli milik urang Sunda, atawa lain? Saenyana ayeuna mah geus lain milik urang Sunda wungkul, tapi geus walatra nyebar di sakuliah Indonésia. Sanajan kitu seni penca mémang ti tatar Sunda asalna.

Di masarakat Sunda dipikawanoh rupa-rupa wanda penca; aya Cimandé, Cikalong, Timbangan, Séra, jeung Sahbandar. Kiwari henteu ngan ukur dipikaresep ku urang Sunda wungkul, tapi ogé geus dipikawanoh jeung dipikaresep ku bangsa deungeun, malah geus nyebar ka sakulian dunya.

 

Paguron penca dug-deg di saban nagara saperti di: Australia, Walanda, Jérman Barat, Amérika Serikat, Kanada, Perancis, Inggris, jeung nagara lianna. Naha bangsa deungeun bet resepeun kana penca? Sigana baé lantaran dina penca aya tilu unsur, nyaéta olah raga, seni, jeung palsapah anu luhung. Ditingal sacara fisik, gerakan penca tangtu bakal nyéhatkeun awak urang.

Unsur senina bisa katiténan tina gerakan-gerakanana, lalaguan pamirigna, jeung cara ngamaénkeun pakarangna. Tah, dina palsapahna mah jalma nu nyuprih élmu penca kudu boga sipat jujur, handap asor, jauh tina sipat sombong jeung asa aing pangunggulna. Kudu ngabogaan sipat nyaah ka sasama deuih, utamana ka jalma séjén, tapi sabalikna keur ngajaga diri sorangan jeung nulungan nu lian.

Ti iraha mimiti aya penca di urang téh? Anu pangheulana aya téh nyaéta penca Cimandé. Gelarna kira-kira dina abad ka-18. tokohna nyaéta Abah Kair urang Rangkong, Kuningan. Abah Kair ieu téh kungsi guguru di Galuh, terus ka sumedang. Ti dinya pindah ka Bogor. Ahirna matuh dumuk di Cimandé, nu matak aya penca nu disebut aliran Cimandé.


Aya deui aliran penca Cikalong. Penca Cikalong mah leuwih anyar lamun dibandingkeun jeung Cimandé. Mimiti nyebarna kira-kira abad ka-19 ahir. Tokohna nyaéta R. Jaya Perbata atawa R.H. Ibrahim. Anjeunna urang Cikalong Cianjur, nu matak disebut aliran Cikalong gé. Saméméhna kungsi guguru heula ka daérah séjénna diantarana ka Aténg Alimudin urang Jatinagara.

Thanks__
Sumber referensi: google.com
Terjemahan:

Di kita pencak silat sudah tidak asing lagi, terutama untuk orang sunda. Misalnya ada acara sunatan suka menanggap gendang pencak. Umpamanya gendang pencak yang sudah di bunyikan, di arena suka ada yang mengiringi dengan gendang pencak, terompet, dan kempul. Iramanya ada yang menyebutnya tepak dua, tepak tiga, pareredan, golempeng, dan padungdung.

Seni pencak ini juga ada yang menyebutnya penca kembang ada juga yang menyebut pencak ibing. Kalau pencak itu asli milik orang sunda, atau bukan? Sebenarnya sekarang sudah bukan milik orang sunda saja, tapi sudah rata menyebar keseluruh indonesia. Meskipun demikian, seni pencak memang dari tatar sunda asalnya.

Di masyarakat sunda sudah dikenal berbagai jenis pencak, ada cimande, cikalong, timbangan, sera, dan sahbandar. Sekarang tidak hanya saja disukai oleh orang sunda saja, tapi juga sudah dikenal dan disukai oleh bangsa asing, bahkan sudah menyebar keseluruh dunia.

Perguruan pencak yang ada disetiap negara seperti di australia, belanda, jerman barat, amerika serikat, kanada, perancis, inggris, dan negara lainnya. Kenapa bangsa asing begitu menyukai dengan pencak? Sepertinya karna dalam penca ada tiga unsur, yaitu olah raga, seni, dan falsafah yang lebih tinggi derajatnya. Dilihat secara fisik, gerakan pencak tentu dapat menyehatkan badan kita.

Unsur seninya dapat diperhatikan dari gerakannya, pengiring lagunya, dan cara memainkan senjatanya. Nah, dalam falsafahnya seseorang yang akan mencari ilmu pencak harus mempunyai sifat jujur, menghormati orang lain, jauh dari sifat sombong dan merasa diri paling hebat. Harus mempunyai sifat saling mengasihi ke sesama, utamanya kepada orang lain, tapi sebaliknya untuk menjaga diri sendiri dan menolong yang lain.

Mulai sejak kapan ada pencak di kita itu? Yang pertamanya ada, yaitu pencak cimande. Gelarnya kira-kira pada abad ke-18. Tokohnya yaitu abah Kair orang Rangkong, Kuningan. Abah kair ini sempat berguru di Galuh, terus ke Sumedang. Dari sana pindah ke Bogor. Akhirnya menetap di cimande, oleh karena itulah ada pencak yang disebut aliran cimande.

Ada lagi aliran pencak cikalong. Pencak cikalong itu lebih baru dibandingkan dengan Cimande. Mulai penyebarannya kira-kira abad ke-19 akhir. Tokohnya yaitu R. Jaya Perbata atau R.H Ibrahim. Beliau orang Cikalong Cianjur, yang sebab itu disebut aliran cikalong juga. Sebelumnya sempat berguru dahulu ke daerah lainnya, diantaranya ke Ateng Alimun orang Jatinegara.

Diterjemahkan oleh:
Kustian (Basasunda.com)