Contoh teks MC pembawa acara pernikahan bahasa sunda (Walimatul ‘Ursy)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله الذي احل النكاح وندب اليه وحرم السفاح ووعد عليه اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك لهو واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل علي سيدنامحمد وعلي ال سيدنا محمد وصحبه كرام البرره امابعد

Sugrianing puji hayu urang sanggakeun ka dzat anu maha agung Allah Azza wajalla, sholawat kalih kasalametan hayu urang sanggakeun ka junjunan ‘Alam kanjeng Nabi anu linuhung tur agung, Habibana wanabiyyana Muhammad SAW. Katut ka Kulawargina, para sahabatna tug dugi ka urang samudayana anu ngaku janten ummat mantena Amin.

Para sepuh anu linuhung, para pupuhu papayung ieu nagri, para tamu anu gararinding, hadirin kadang mitra samudayana nu teu tiasa diwincik hiji-hijina, pribados atas nami kulawarga Bapa (…) sareng ibu (…) ngaraos bingah amar watasuta pareng disumpingan ku palawargi samudayana.

Dina acara nemrakkeun kabingah nyaeta Seja Walimatul ‘Urusy anu janten putrana anu jenenganna (…) anu maksad bade di dahupkeun ka teh (…) dina danget ieu, ananging pamugi palawargi ageung tawakufna saupamina tinangtos panampian tatamu tebih tina nyugemaken, sakieu ayana, hapunten sakali deui hapunten.

Cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu utama, malati ligar na ati, campaka mangkak na dada, kembang tanjung nu gumulung, sumangga acara dipitembeyan. Lalangse panyana hate, mapag balebat dibeulah wetan, rek ngembat taya simpangan, namung memeh kebat nya lumampah pribados anu kapapancenan janten panungtun ieu acara seja ngawincik rentetan acara anu bade dipedar, nyaeta

1. Seja Bubuka anu awal ku aosan basmallah, sabab saur katerangan ngadawuhkeun
كل امر ذي بال لا يبدء باالبسمله فهو اقطع او اجدم

Anu pihartoseunana kirang langkung satiap perkara anu teu dikawitan ku maos Basmallah maka eta perkara teh pegat tina rohmat Alloh, atanapi moal sampurna, kumargi sakitu hayu urang sami-sami aoskeun ayat basmalllah sasarengan..

Hadirin kadang mulya sadayana! Mun balayar tanpa kamudi, Palang siang katambias, Mun hirup Tanpa kendali Palang siang bakal sasab, Poekeun jalan, leungiteun udagan, ngan bagja keur sakumna umat islam hirup teh boga pedoman, biktosna kitab suci al Qur’an.

Bisi leumpang pareng sasab mun balayar pareng katambias, rampang reumpeung poekeun jalan sorangan, sangkan manah jadi caang, guligah ku katengtreman kalayan maksad ibadah, sumangga urang sami-sami dangukeun aosan ayat suci al-qur’an anu bade digalindeungkeun ku saderek (…), simangga anu kapapancenan dihaturanan.

Panganteur nganuhunkeun..

Galindengna kalam ilahi mapaler hate nu cape,ngupahan manah nu susah, rembes nembus kana sanubari, sumarambah kana bayah, sumeleket kana hate, nyaliara minuhan awak, sok komo upami ngartos maknana, cacak dirarampa oge geuning nikmaaat karaosna. Dedeul du’a, mugia ageng manfaatna husus kanu ngaosna, oge walatra ka urang sdayana, Amin.

2. Seren sumeren bakal panganten, dikawitan ku nyerenkeun bakal panganten pameget.

Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, manggih beja, aya jajaka rek nyaba, rek nyusul jangji pasini, rek ngaguar subaya nu katunda, brul ngagimbung, bral ngarantay, legeudeut aleutanana, kalayang kalakay ragrag.

Gurat badag pasejaan para tamu tos kateguh, namung wincikan pangeusi galih, guaran kandungan manah, eta mah tacan katorah, geusan ngabejer beaskennana sumangga wawakil ti para tamu dihaturanan tandang makalangan.

3. Panampian calon  Panganten pameget ku atas nami kasepuhan panganten istri.

Dulur- dulur anu sami hadir ! sakitu pisaur sepuh, wawakil ti para tamu, diguar paragat nemrak, sihoreng simana horeng, keuna kana paripaos, hayam kasintu, seja ngambil tuangputra purah nutu, purah nyangu, purah ngasakan baligo, purah calik dina lampit, purah tunggu imah gede, kitu na teh bari nyekel tutungkusan.

Gunung luhur aya tutugan ku jangkungna. Sagara mayakpak lir tanpa tepi ku legana. Bawiraos ka bingah pribimi mah langkung tikitu. Giliran nu kasumpingan, enggal geura bageakeun wae, ka saderek (…) anu kapapancenan dihaturanan kapayun.

Lajeng seren sumeren Simbolik..

Guar pasejaan paragat nemrak, panampian kakuping jentre, namung, naon nu kasanggakeun, sareng nu katampi nembe babasaan, taeis tampan tinampan ti dua pihak, seren sumeren simbolik, sumangga cacandakan nu bade kadugikeun di ka payunkeun, oge wawakil tatamu sareng wawakil pribumi anu bade seren sumeren, mangga majeng kapayun..

4. Acara pokok/Inti Akad Nikah

Malati ligar na ati, campaka mangkak na dada. Hate ratug tutunggulan, mareng cinta jeung cita rek diamprokeun, panganten pameget wasta…….., nu kasep. ka panganten istri watana… nu geulis. Mun kamari kungsi aya carita, antara dua waruga aa jeung teteh nu wayahna katunda heula samemeh masing-masing boha tihang geusan pamuntangan.

Basa jalan sisimpangan geus ngabulungbung, aa mah mengkol ka kenca, si teteh mah mereun kakatuhu. Udagan tunda na dada. Aa sareng teteh kiwari jalan teh tepung ngahiji deui, prak bageur geura leumpang babarengan, mapay jalan nu ngembat taya simpangan.

Para hadirin sadaya !! Aya manggah manjing asak, ditotog lebah gagangna, puguh we aya jalan komo meuntas, mobok Mnggih gorowong, ku urang sami kasakseni, yen sepuh dua pihak sami ikrar, manah rumojong kana kahoyong para putra/i na, manjing kana sisindiran :

Batu turun keusik naek itu purun abdi ge daek. Ieu wayang itu wayang, wayangna wayang arjuna, itu hayang ieu hayang, hayangna kabina-bina. Keur mungkas carita lagas, lalkon waktu rumaja, jog anjlog kadunya anyar, duh ieung laksana kabale nyungcung, gapuraning rumah tangga, bakal sasalimpetan sareng susulumputan. Kantun rukun nu utami, nyatana AKAD NIKAH nu dia nati, ka patugas KUA nyakitu ka bapa Amilna, dihaturanan ngagarap hancenganana.

Panganteu Du’a

Runtuyan saur piwuruk, ranggeuyan fatwa piwejang, ngagalindeng matak nineung, keur obor dimana poek, keur iteuk dimana leueur, batur ledeung waktu keueung, batur bungah mangsa susah, paragi nyaliksik diri, ngarampa jeung maca awak, hatur sewu nuhun ka pangersa….., Muga ageung manfaatna, amin ya robbal alamin.
Giliran nu panungtungan acara, urang lekasan, geura panteng mapat do’a. Minajat kanu kawasa, minangka jajap panganten, rek nuju bahtera rumah tangga, geusan pinanggih jeung kabagjaan, kanggo nyesepuhan du’a, di suhunkeun ridho galihna ka pangersa………..

Panutup:
Tutug Rampung tuntas paragat, magga urang sami-sami rampak ngaos HAMDALLAH..

 

sumber: https://id.scribd.com/doc/