Basa Sunda Lulugu (Basa Baku, Standar) Pungsi Jeung Pengertiana

Basa Sunda Lulugu (baku, standar)

Anu dimaksud basa Sunda lulugu (baku, standar) nyaéta basa Sunda anu geus ditetepkeun tur dijadikeun standar makéna ku masarakat urang Sunda.  Tina sakabéh pamadegan nu aya sabenerna mibanda sasarua’an yen basa lulugu téh mangrupa basa standar anu dipaké ku masarakat.

Bisa dicindekkeun yén basa lulugu nyaéta basa anu dijadikeun tur ditetepkeun jadi basa standar ku masarakat lega, boh dina éjahanana, tata basana, boh dina kabeungharan kecapna. Basa sunda lulugu miboga rupa-rupa pancén atawa fungsi, nyaéta saperti nu dipedar dina poin-poin nu aya di handap ieu:

Fungsi Basa Sunda Lulugu

1) Tali mimitran

Basa lulugu miboga fungsi pikeun ngaraketken tali mimitran antar panyatur tina rinéka dialék, pakakas komunikasi panyatur nu hétérogén boh lisan boh tulisan. Basa lulugu jadi ciri ka pribadian atawa idéntitas panyaturna, baris ngandelan rasa kapribadian ka-Sundaan nu geus jadi pangrojong.

2) Pananda Komara

Basa lulugu baris mawa komara atawa wibawa ka nu panyaturna. Ku makéna basa lulugu teh moal jadi ngageuh-geuyan para panyatur séjénna.

3) Raraga Acuan

Basa lulugu jadi raraga acuan nu disaluyukeun ku sakumna masarakat basa geusan ngajén kalayan bener tur merenah henteuna ragam basa nu dipaké.

Ciri-Ciri Basa Sunda Lulugu

Sudaryat, spk. (2013) nétélakeun yén hiji basa téh bisa disebut basa lulugu saupama bisa nyumponan pasaratan saperti otonomi, vitalitas, intéléktualitas, jeung historitas. Pedaranana saperti ieu di handap ieu.

Basa Sunda Lulugu
Basa Sunda Lulugu Pungsi Jeung Pengertiana

1) Pasaratan Otonomi

Basa Sunda lulugu mangrupa basa anu ngabogaan wewenang pikeun tumuwuh jeung mekar sarta mandiri, boh di wewengkon Sunda sorangan boh di wewengkon séjénna. Bédana jeung basa dialék nyaéta lain ngan saukur dina vérsina, tapi jadi calecer ragam basa séjénna. Ku kituna, tempat cicingna basa lulugu aya di puseur kagiatan politik jeung pamaréntahan, anu miboga kamungkinan gedé tumuwuh jeung mekar sacara jembar.

2) Pasaratan Vitalitas

Basa lulugu dipaké ku masarakatna di lingkungan masarakat nu miboga rinéka basa. Basa lulugu kudu mampuh tumuwuh kalayan anteb luyu jeung kaédah basana nu relatif angger. Dina hal ieu vitalitas sipatna henteu kaku, barobah kalayan bébas pikeun narima pangaruh basa séjén dina widang kandaga kecap, istilah, fonologi, tatabasa, semantik.

Jadi, basa lulugu miboga stabilitas dinamis, mibanda kaédah anu anteb tur luwes minangka hasil kodifikasi basa. Ari kodifikasi basa téh nyaéta ngawengku bagbagan makéna basa, disusun dumasar kontéks situasi makéna jeung kaédah adegan basa saperti fonologi, tatabasa, sintaksis, tata istilah, éjahan, jeung lainna.

3) Pasaratan Intéléktualitas

Basa lulugu kudu mibanda kamampuh ilmiah (kacendikiaan, inteléktualitas) anu ngébréhkeun prosés mikir nu ruwed tina rupaning kagiatan paélmuan, téknologi, informatika, jeung patali marga masarakatna. Ciri inteléktualitas téh bisa maké basa kalayan éféktif, nepikeun amanah saloba-lobana ku wangunna anu ringkes, tapi luyu jeung sasaran. éta kabéh baris kahontal asal urang kukuh kana kaédah nu geus ditangtukeun.

4) Pasaratan Historitas

Basa lulugu kudu miboga lalampahan hirup katut kasang tukang sajarah (historitis) nu tangtu, patali ti mangsa ka mangsa. Basa lulugu kudu mampuh mekarkeun tradisi katut budaya pamakéna.

Jadi, Basa Sunda lulugu atawa basa Sunda baku teh kudu ditandaan ku stabilitas anu alus pikeun bisa nyaluyukeun jeung parobahan-parobahan kultural, jeung intéléktualitas nyaéta téndénsi ka arah ungkara anu leuwih taliti, tepat jeung pasti.

Salain kitu, tata basana leuwih sistematis jeung kabeungharan kecapna leuwih jelas sarta bener-bener keuna kana tujuan anu dimaksud, dina harti unggal kecap jeung kalimah anu digunakeun teu nimbulkeun tafsiran ganda ka pamiarsa.

Tujuan jeung Fungsi Kagiatan diajar Basa Lulugu (Basa Baku, Standar)

D. Kagiatan Diajar

Kagiatan diajar anu kudu dipilampah ku Sadérék nyoko kana runtuyan kagiatan saperti ieu di handap.

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]1. Titénan heula tujuan jeung indikator kahontalna diajar.
2. Baca pedaran matéri ajar nu dipidangkeun.
3. Pigawé latihan atawa pancén nu dipidangkeun dina ieu kagiatan diajar.
4. Baca deui saliwat pedaran matéri ajar, tuluy titénan tur bandingkeun jeung tingkesan matéri ajar.
5. Lamun manggih bangbaluh, Sadérék bisa sawala (diskusi) jeung kancamitra séjénna.[/asap_note]

E. Latihan (Pancén)

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]1. Jéntrékeun maksud basa wewengkon!
2. Jéntrékeun ciri-ciri basa Sunda wewengkon!
3. Bandingkeun anatara basa Sunda wewengkon jeung basa Sunda lulugu!
4. Béré conto kandaga kecap basa Sunda wewengkon!
5. Jéntrékeun ragam-ragam basa wewengkon/dialék![/asap_note]


Yang dimaksud dengan bahasa sunda induk (baku, baku) adalah bahasa sunda yang sudah mapan dan dijadikan baku yang digunakan oleh masyarakat sunda. Dari semua pendapat tersebut sebenarnya memiliki kesamaan bahwa bahasa induk merupakan bahasa baku yang digunakan oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa bahasa induk adalah bahasa yang digunakan dan ditetapkan sebagai bahasa baku oleh masyarakat umum, baik dalam ejaan, tata bahasa, maupun dalam kekayaan kata. Bahasa sunda pokok memiliki tugas atau fungsi yang bermacam-macam, seperti yang dijelaskan pada poin-poin berikut ini:Fungsi Kepala Bahasa Sunda1) Tali pengiring

Bahasa induk berfungsi untuk mempererat persahabatan antar penutur berbagai dialek, alat bagi penutur yang heterogen untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa pemimpin menjadi ciri khas kepribadian atau identitas penutur, hal itu akan bergantung pada kepribadian Sunda yang menjadi pendukung.

2) Tandai Komara

Bahasa pemimpin akan membawa komara atau wibawa kepada pembicara. Dengan menggunakan bahasa pemimpin tidak akan membuat pembicara lain tertawa.

3) Badan Referensi

Bahasa induk menjadi tatanan acuan yang disesuaikan oleh seluruh masyarakat bahasa yang menghargai secara benar dan tepat tidak adanya ragam bahasa yang digunakan.

Ciri-Ciri Bahasa Sunda – Sudaryat, spk. (2013) menjelaskan bahwa suatu bahasa dapat disebut sebagai bahasa utama jika dapat memenuhi syarat-syarat seperti otonomi, vitalitas, intelektualitas, dan historisitas. Uraiannya adalah sebagai berikut.

1) Pasar Otonom

Bahasa sunda kepala merupakan bahasa yang memiliki kewenangan untuk tumbuh dan berkembang serta mandiri, baik di daerah sunda sendiri maupun di daerah lain. Perbedaan dengan bahasa dialek tidak hanya pada versinya saja, tetapi berbeda dengan bahasa lain. Oleh karena itu, tempat tinggal bahasa utama berada di pusat kegiatan politik dan pemerintahan, yang memiliki kemungkinan besar untuk tumbuh dan berkembang secara luas.

2) Pentingnya Vitalitas

Bahasa induk digunakan oleh masyarakat di lingkungan masyarakat yang memiliki ragam bahasa. Bahasa pemimpin harus dapat tumbuh dengan hati-hati sesuai dengan aturan bahasa yang relatif teratur. Dalam hal ini vitalitas tidak kaku, ia berubah dengan bebas menerima pengaruh bahasa lain dalam bidang isi kata, istilah, fonologi, tata bahasa, semantik.

Jadi, bahasa induk memiliki kemantapan dinamis, memiliki metode yang baik dan fleksibel sebagai hasil kodifikasi bahasa. Kodifikasi bahasa mencakup penggunaan bahasa, disusun menurut konteks situasi penggunaan dan ciri-ciri tata bahasa seperti fonologi, tata bahasa, sintaksis, terminologi, ejaan, dan lain-lain.

3) Pasar Intelektualitas

Bahasa induk harus memiliki kemampuan keilmuan (keilmuan, intelektualitas) yang mengungkapkan proses berpikir yang berakar pada berbagai kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, informatika, dan yang berkaitan dengan masyarakat. Ciri intelektualitas adalah mampu menggunakan bahasa secara efektif, menyampaikan rasa percaya diri sebanyak mungkin dengan bentuk yang ringkas, namun tepat dan tepat sasaran. itu semua akan tercapai asalkan kita tetap berpegang pada aturan yang telah ditentukan.

4) Pusat Sejarah

Bahasa induk harus memiliki perjalanan hidup dan latar belakang sejarah tertentu, terkait dari zaman ke zaman. Bahasa induk harus mampu mengembangkan tradisi dan budaya penggunanya.

Jadi bahasa sunda induk atau bahasa sunda baku harus dicirikan dengan kemantapan yang baik untuk dapat beradaptasi dengan perubahan budaya, dan intelektualitas adalah kecenderungan pengucapan yang lebih tepat, tepat dan akurat, tata bahasa yang lebih sistematis dan kekayaan kata yang lebih jelas. dan benar – benar-benar menyentuh maksud yang dimaksud, dalam arti setiap kata dan kalimat yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi para pembaca.

Populer

Flashnews