Dibawah ini ada sebuah paguneman basa sunda untuk 5 orang dengan judul mieling proklamasi atau tentang 17 agustus 1945, untuk dijadikan sebagai contoh seperti untuk bahan referensi tugas disekolah.

Paguneman Singkat Bahasa Sunda 5 Orang

Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat untuk 5 Orang tentang "MIÉLING PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945"

 

Judul Paguneman “MIELING PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945″

 

Tokohnya antara lain adalah :
1. Hilman
2. Popi
3. Déwi
4. Agus
5. Avip

Dina hiji tempat aya hilman, popi, dewi, avip, sareng agus, keur ngararumpul ngararobrolkeun acara pikeun agustusan taun hareup.

Hilman : “Agustusan taun 2020 ayeuna mah sigana bakal ramé geura Pop.” (Agustusan tahun 2020 sekarang sepertinya akan ramai pop)

Popi : “Naha ku naon kitu?” (Kenapa gitu?)

Hilman : “Enya, apan umur kamerdékaan nagara urang téh panceg 75 taun.” (Iya, kan umur kemerdekaan negara kita sudah tepat 75 tahun.)

Déwi : “Oh, enya. Di tempat urang rék aya raraméan naon waé, nya?” (Oh, iya. Di tempat kita mau mengadakan keramaian apa saja ya?)

Agus : “Alusna mah diayakeun pertandingan maén bal, supaya ramé pisan.” (Bagusnya diadakan pertandingan main bola, supaya ramai sekali)

Hilman : “Ngan kana maén bal waé manéh mah.” (Cuma ke main bola saja kamu mah.)

Agus : “Ih, da enya, mun aya maén bal mah resep. Naon resepna pésta Agustusan ukur tarik tambang, balap karung, balap séndok, jeung maén rebutan mah?” (Ih, iya, kalau ada main bola kan menyenangkan. Apa menyenangkannya pesta agustusan cuma hanya tarik tambang, balap karung, balap sendok, dan main rebutan?)

Avip : “Yeuh, ari miéling proklamasi téh udaganana lain ukur resep jeung ramé. Anu penting mah urang kudu sukuran. Kapan merdéka téh menang hésé capé, tur kudu ditebus ku pangorbanan anu kacida gedéna.” (Nih, kalau memperingati proklamasi itu bukan hanya mengejar kesenangan dan keramaian saja. Karna merdeka itu dapat susah payah, yang harus di tebus oleh pengorbanan yang begitu besarnya)

Agus : “Alah, kawas enya manéh nyaho jeung milu ngalaman.” (Ah, kamu seperti tahu dan ikut mengalaminya saja.)

Avip : “Heueuh, sayah gé ceuk béja, cenah kitu nebus kamerdékaan téh. Urang mah ayeuna ngan ukur senangna. Barang gubrag ka dunya téh nagara geus aman. Teu ngamalan ririweuhan, teu kungsi hirup balangsak.” (Iya, aku juga dikasih tahu, katanya begitu nebus kemerdekaan itu. Kita sekarang hanya tinggal senangnya. Saat lahir ke dunia, negara sudah aman. Tidak mengalami kesulitan, tidak sempat hidup menderita)

Popi : “Ih, mani kawas kolot Avip mah ari nyarita téh.” (Ih, seperti orang tua saja Avip kalau menceritakan itu.)

Déwi : “Kapan bakal jadi kolot engké gé, lain?” (Kan bakal menjadi tua nanti juga, bukan?)

Avip : “Enya lah…” (Iya lah..)

Agus : “Pokona mah pésta Agustusan téh kudu ramé, nya éta ku ngayakeun pertandingan maén bal.” (Pokoknya pesta agustusan harus ramai, yaitu dengan mengadakan pertandingan main bola.)

Hilman : “Ih, manéh mah geus kana maén bal deui atuh!” (Ih, kamu mah sudah ke main bola lagi tuh!)

Agus : “Ari enggus, lamun uing resep, rék naon? Manéh mah kitu ari ka nu resep maén bal téh sok sirik.” (Kalau sudah, kalau aku suka, mau apa? Kamu mah begitu kalau sama yang suka main bola suka syirik.)

Popi : “Enggeus Hilman, tong dilayanan si Agus mah, tara daék éléh omong!” (Sudah hilman, jangan dilayani si Agus mah, tidak mau kalah bicara!)