Lirik lagu jasa Guru:

Urang kahutangan budi,
salila urang sakola,
tadina taya kanyaho,
terus meunang pangajaran,
rupa-rupa piwulang,
jasa Ibu Bapa Guru,
anu salawasna héman.

Tugasna dina ngadidik,
sangkan palinter muridna,
dilakonan bari rido,
dibarung ku rasa nyaah,
henteu dibéda-béda,
kabéh dibéré piwuruk,
conto hadé pikeun urang.

Jadi kawajiban murid,
pikeun boga rasa hormat,
kadé bisi urang poho,
ngagugu kana naséhat,
ngajauhan panyaram,
nu ditepikeun ku guru,
mun hayang hirup waluya

Artinya:

Lirik Lagu Tembang Sunda Jasa Guru dan Artinya

Kami berhutang budi padamu,
selama kami sekolah,
Sebelumnya kami tidak tahu apa-apa,
kemudian dapat pelajaran,
berbagai macam pelajaran,
jasa ibu dan bapak guru,
yang selalu memperhatikan dan memberi sesuatu

Tugasnya dalam mendidik,
untuk membuat siswa menjadi lebih pintar,
dilakukan dengan ridho,
penuh dengan cinta,
tidak membeda-bedakan,
semua diberi nasehat,
contoh yang baik untuk kita semua.

Jadi kewajiban siswa,
untuk memiliki rasa hormat,
hati-hati nanti kita lupa,
mendengarkan kepada nasehat,
menjauhi larangan,
yang disampaikan oleh guru,
jika kamu ingin hidup bahagia

Demikianlah lirik lagu atau tembang dalam bahasa sunda Sunda dengan judul Jasa Guru beserta dengan artinya, dan jangan lupa baca juga lirik lagu sunda lainnya dibawah ini: