Contoh Ringkasa Wawacan Sulajana

Kacaritakeun, Batara Guru jeung Patih Narada rék nyieun atawa ngadegkeun Balé Pancawarna. Déwa Anta nu awakna oray teu bisa ngalaksanakeun tugas. Manéhna ngaragragkeun cimata awahing ku sedih teu bisa mantuan nyieun Balé Pancawarna. Tuluy, éta tilu keclak cimata Déwa Anta barobah jadi tilu siki endog. Éta endog-endog téh tuluy dibaheum seja rék dipasrahkeun ka Batara Guru.

Di tengahing perjalanan, Déwa Anta ditanya ku manuk heulang. Manéhna teu bisa ngajawab pananya manuk heulang sabab keur ngabaheum endog. Ngarasa kasigeung ku sikep Déwa Anta, éta manuk heulang téh tuluy nyiriwik tarik bari nyamber ka Déwa Anta, nu ngabalukarkeun endog-endog nu aya dina sungutna ragrag.

Dua endog téh ragrag, nu hii ragrag di Tegal Kapapan, sedeng nu hijina deui ragrag di Tanah Sabrang. Dua endog nu ragrag téh peupeus bari tuluy ngajanggelek jadi dua wujud mahluk, nu katelah ngaranna Sang Kala Buwat jeung Sang Budug Basu. Di Tegal Kapapan, Idajil kiih. Tuluy aya munding bikang nu nginum éta cikiih Idajil.

Éta munding téh tuluy reuneuh, tuluy ngajuru ngalahirkeun Sapi Gumarang nu kacida saktina. Sapi Gumarang ngarajaan sakum sasatoan. Manéhna ngangkat Kala Buwat jeung Budug Basu salaku anak. Hiji endog anu nyésa kénéh ku Déw Anta dipasrahkeun ka Batara Guru. Tuluy Déwa Anta ku Batara Guru ditugaskeun pikeun nyileungleuman éta endog nepikeun ka megar, nu nalika megar éta endog téh ngagelarkeun hiji dewi nu geulis nataku.

Éta dewi téh dipasrahkeun deui ka Batara Guru, nu satuluyna dibéré ngaran Pohaci Dangdayang Sri. Pohaci Dangdayang Sri (katelah Déwi Pohaci atawa Déwi Sri) disusuan ku Déwi Umah, pamajikan Batara Guru. Ku patih Narada geus kasawang yén beuki lila téh Déwi Pohaci baris beuki geulis kacida. Patih Narada boga kapaur palangsiang Batara Guru bakal ngawin Déwi Pohaci. Upama éta hal kajadian, mangka Batara Guru geus ngarempak aturan/hukum sabab Déwi Pohaci téh disusuan ku Déwi Umah, pamajikanna Batara Guru, nu hartina Déwi Pohaci téh anakna ogé Batara Guru.

Pikeun nyingkahan éta kajadian, mangka Déwi Pohaci dieureunkeun nyusuna, jeung salaku gantina dibéré buah Holdi. Nalika Déwi Pohaci teu dibéré deui buah holdi, geuninga manéhna jadi gering parna sabab geus katagihan jeung gumantung ka boah holdi. Antukna Déwi Pohaci téh tilar.

Layon Déwi Pohaci diurus ku Bagawat Sang Sri. Sabada dikurebkeun muncul mangpirang kaanéhan. Tina kuburan Déwi Pohaci mucunghul tangkal kalapa tina lebah sirahna Déwi Pohaci. Mucunghul kaluar rupaning bungbuahan warna héjo, konéng jeung beureum tina lebah ceulina. Kaluar rupaning paré ketan tina mata jeung buukna, tangkal kawung tina leungeunna, rupaning wangun jambu tina ramo-ramona, rupaning tangkal nu nyaliara tina tali ari-arina, mangpirang-pirang rupa bubuahan tina pinareupna, jeung rupaning jujukutan tina buluna.

Batara Guru tuluy mancénkeun Semar pikeun mawa éta sakabéh tutuwuhan ka Nagara Pakuan Pajajaran pikeun dipelakkeun jeung dirawat. Nagara Pakuan tambah subur-ma’mur. Pamajikan Raja Pakuan, Prabu Siliwangi téh hiji widadari nu ngaranna Déwi Nawang Wulan, anakna Batara Guru. Nawang Wulan dipercayakeun pikeun nyangu paré pikeun rahayat Pakuan jeung ngajarkeun kumaha carana ka masarakat Pakuan. Prabu Siliwangi teu meunang ngaganggu atawa muka pasakan, jeung upama ngarempak jangjina mangka ragrag talak ka Déwi Nawang Wulan.

Budug Basu nu aya di Tegal Kapapan nénéangan Déwi Pohaci, dulurna. Para Déwa apal kaa maksud Budug Basu, ku kituna sakum panto di Suralaya (kahyangan) ditulak pageuh. Ngan ku kasaktian Budug Basu, éta sakabéh panto téh ancur-lebur diténjrag. Sanjan Budug Basu geus dikepung ku para déwa, manéhna bisa lolos mubus nepi ka puri Batara Guru. Ku Batara Guru dijelaskeun yén Déwi Pohaci dulurna téh geus tilar.

Batara Guru tuluy nitah Kalamulah jeung Kalamuntir pikeun nganteurkeun Budug Basu ka makam Déwi Pohaci di Banyu Suci. Di Banyu Suci, Budug Basu ngurilingan kuburan Déwi Pohaci tujuh kali, tuluy manéhna paragat nyawa. Batara Guru mancénkeun Kalamulah jeung Kalamuntir pikeun ngagotong layon Budug Basu sangkan dibawa nguriling dunya saloba tujuh kali, jeung saacan cacap tujuh kuriling dunya maranéhna teu meunang waka balik ka Suralaya.

Nalika maranéhna keur istirahat di handapeun tangkal gebang, dahan tangkal gebang téh peunggas sarta nimpah tambela (peti mati) layon Budug Basu. Tina jero tambela tuluy kaluar mangpirang-pirang sato darat jeung laut. Kalamulah jeung Kalamuntir teu baralik deui ka Suralaya sabab sieun dihukum ku Batara Guru. Maranéhna nyieun babagian tugas, nu hiji tugasna ngajagaan sasatoan darat jeung nu hijina deui ngajaga sasatoan laut. Sedeng tambela layon mah barobah jadi badak.

Nalika Déwi Pohaci hirup kénéh, Batara Guru ngaluarkeun cahaya, nu satuluyna ragrag ka bumi. Ti dinya ngajanggélék jadi tilu manusa. Nu lalaki ngaranna Sulanjana, sedeng nu dua deui ngagelarkeun wanoja nu ngaranna Talimendang jeung Talimenir. Éta tilu manusa téh dititipkeun jeung diurus ku Déwi Pertiwi, nepikeun ka gedéna maranéhna tuluy dititah ka Suralaya pikeun nepungan bapana (Batara Guru). Di Suralaya, Batara Guru nitipkeun karajaan ka Sulanjana pikeun ngurus paré. Sabada karajaan Suralaya dicekel saheulaan ku Sulanjana, Batara Guru jeung Patih Narada turun ka bumi bari nyaru jadi manuk piit tur nyerang paré bumi.

Maranéhna rék mentés Ki Semar, naha pancen pikeun ngajaga paré di bumi téh diésto dilaksanakeun atawa henteu. Nalika manuk piit samuran Batara Guru jeung Patih Narada katut balatentara nyerang paré bumi, Semar jeung palaputrana sigep malédogan éta manuk-manuk. Dempu Awang ti Nagara Sabrang datang ka Pakuan niat rék meuli paré Pakuan. Ngan, ku Prabu Siliwangi teu dilayanan, sabab ceuk Prabu Siliwangi éta paré téh lain nu manéhna, tapi paré titipan ti Batara Guru.

Dempu Awang ngarasa kasigeung jeung nyeri haté. Manéhna ménta tulung ka Sapi Gumarang pikeun ngaruksak paré. Sapi Gumarang, Kala Buwat, jeung Budug Basu (nu geus dihirupkeun deui) katut sakum anak buahna langsung nyerang paré Pakuan ku rupaning perkara. Aya nu ngaruksakna dina wangun sato hama, sato sawah, jeung sajabana. Batara Guru nu apal kana éta kajadian yén paré di Pakuan téh keur tumiba bahya nugaskeun Sulanjana, Talimendang jeung Talimenir pikeun nungkulan éta serangantug nepikeun ka paré-paré téh sarehat deui.

Sapi Guwarang ambek kacida tur ngarasa éra ka Dempu Awang. Sababaraha kali paré diruksak, anggeur dicageurkeun deui ku Sulanjana. Tungtungna Sapi Gumarang ngajak perang tanding ka Sulanjana. Ngan geuningan Sapi Gumarang éléh, bari satuluyna manéhna ngucap jangji bakal ngabdi ka Sulanana jeung bakal ngajaga jeung miara paré, asal unggal rék ngamimitian melak paré, ngaran manéhna jeung dua anakna Kala Buwat jeung Budug Basu) kudu disambat boh sacara batin atawa boh ku cara ngucapkeun mantra ngamimitian melak paré. Sarta kudu disadiakeun daun paku dina pupuhunan salaku sarat nalika melak paré.

Hiji poé, Déwi Nawang Wulan keur nyangu paré. Prabu Siliwangi panasaran hayang apal eusi pasakan pamajikanna téh. Manéhna éta muka pasakan, tuluy ngarasa hemeng sabab ku saranggeuy paré bet bisa mahi pikeun jalma loba. Geus kitu, éta pasakan téh ditutup deui ku Prabu Siliwangi. Nalika Déwi Nawang Wulan datang tur muka pasakan téa téh, manéha reuwas sabab pasakanana masih mangrupa ranggeuyan paré.

Manéhna surti kana kaayaan, tuluy nyarita yén manéhna kudu balik deui ka kahyangan, bari méré piwejang yén kudu disadiakeun lisung, dulang, hihid, bakul, jeung aseupan pikeun nyangu atawa masak paré. Lisung kudu panjang jeung diliangan buleud dua siki di sisina pikeun tempat Talimendang jeung Talimenir cicing pikeun mantuan masak paré. Sanggeus kitu, harita kénéh gé Déwi Nawang Wulan langsung ngahiang balik deui ka kahyangan Kalawan sedih jeung hanjakal, Prabu Siliwagi indit ka Suralaya ngedeuheus ka Batara Guru ménta sangkan Déwi Nawang Wulan bisa balik deui ka bumi.

Ngan ceuk Batara Guru, Déwi Nawang Wulan tetep teu bisa balik deui sakumaha aturan nu aya. Batara Guru tuluy ngajarkeun Prabu Siliwangi élmu-élmu pikeun melak jeung ngurus paré. Tamat. Titimangsa ieu wawacan téh tanggal 17-5-1965, naskah ngahaja dipilih nu paling ngora sangka jadi gambaran yén sakitar waktu sakitu taun, ieu carita téh masih disakralkeun jeung dianggep ngabogaan daya magis sabab masih dipaké dina ritual melak paré.


Kabarnya Batara Guru dan Patih Narada ingin membuat atau mendirikan Balai Pancawarna. Dewa Anta yang bertubuh ular tidak bisa menjalankan tugas tersebut. Ia menitikkan air mata karena sedih tak bisa membantu membuat Balai Pancawarna. Kemudian, tiga air mata Dewa Anta berubah menjadi tiga butir telur. Telur-telur itu kemudian direbus dan diserahkan kepada Batara Guru.

Di tengah perjalanan, Dewa Anta diajak oleh seekor burung elang. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan elang karena dia sedang mengerami telur. Merasa iri dengan sikap Dewa Anta, elang itu kemudian memekik keras sambil menerkam Dewa Anta yang menyebabkan telur di mulutnya berjatuhan.

Dua butir telur jatuh, yang pertama jatuh di Tegal Kapapan, sedangkan yang satu lagi jatuh di Tanah Sabrang. Kedua telur yang jatuh pecah dan kemudian berubah menjadi dua makhluk yang dikenal sebagai Sang Kala Buwat dan Sang Budug Basu. Di Tegal Kapapan, Idajil kiih. Kemudian ada seekor kerbau betina yang meminum air kencing Idajil.

Kerbau tersebut kemudian mengandung, dan melahirkan Sapi Gumarang yang sangat sakti. Sapi Gumarang mendominasi semua hewan. Dia membesarkan Kala Buwat dan Budug Basu sebagai anak-anak. Satu butir telur yang ditinggalkan Embun Anta diserahkan kepada Batara Guru. Kemudian Dewa Anta oleh Batara Guru ditugaskan membenamkan telur tersebut untuk mengantarkannya ke megar, yang ketika menetas telur tersebut melahirkan seorang dewi yang cantik.

Dewi tersebut diserahkan kembali kepada Batara Guru yang kemudian diberi nama Pohaci Dangdayang Sri. Pohaci Dangdayang Sri (dikenal sebagai Dewi Pohaci atau Dewi Sri) diasuh oleh Dewi Umah, istri Batara Guru. Adipati Narada telah memperhatikan bahwa Dewi Pohaci akan semakin cantik seiring berjalannya waktu. Patih Narada berkata bahwa Batara Guru akan menikahi Dewi Pohaci. Jika itu terjadi, maka Batara Guru telah melanggar aturan/hukum karena Dewi Pohaci diasuh oleh Dewi Umah, istri Batara Guru, yang berarti Dewi Pohaci juga anak Batara Guru.

Untuk menghindari kejadian itu, Dewi Pohaci berhenti berkreasi, dan sebagai gantinya diberi buah Holdi. Ketika Dewi Pohaci tidak diberi lebih banyak buah holdi, dia menjadi sakit parah karena kecanduan dan ketergantungan pada buah holdi. Akhirnya Dewi Pohaci meninggal dunia.

Jenazah Dewi Pohaci diasuh oleh Bagawat Sang Sri. Setelah dikubur, banyak hal aneh yang muncul. Dari makam Dewi Pohaci muncul sebatang pohon kelapa dari kepala Dewi Pohaci. Buah hijau, kuning dan merah muncul dari telinga lebah. Penampakan beras ketan keluar dari mata dan rambutnya, wujud pohon burung hantu dari tangannya, wujud jambu biji dari jari-jarinya, wujud pohon kesepian dari tali, berbagai jenis buah-buahan dari wajahnya. , dan penampakan jujukutan dari bulunya.

Batara Guru kemudian menugaskan Semar untuk membawa semua tanaman tersebut ke Negeri Pakuan Pajajaran untuk ditanam dan dirawat. Negeri Pakuan lebih subur. Istri Prabu Pakuan, Prabu Siliwangi adalah dewi bernama Dewi Nawang Wulan, putri Batara Guru. Nawang Wulan dipercaya untuk mengumpulkan beras bagi masyarakat Pakuan dan mengajarkan cara melakukannya kepada masyarakat Pakuan. Prabu Siliwangi tidak diperbolehkan mengganggu atau membuka pintu, dan jika melanggar janjinya maka ia akan bercerai dengan Dewi Nawang Wulan.

Budug Basu yang berada di Tegal Kapapan sedang mencari Dewi Pohaci, adiknya. Para Dewa tahu apa yang dimaksud Budug Basu, sehingga semua pintu di Suralaya (surga) didorong dengan kuat. Hanya dengan kekuatan Budug Basu, semua pintu hancur. Meskipun Budug Basu dikelilingi oleh para dewa, ia berhasil melarikan diri ke benteng Batara Guru. Batara Guru menjelaskan bahwa dewi Pohaci telah meninggal dunia.

Batara Guru kemudian memerintahkan Kalamulah dan Kalamuntir untuk mengantarkan Budug Basu ke makam Dewi Pohaci di Banyu Suci. Di Banyu Suci, Budug Basu mengitari makam Dewi Pohaci sebanyak tujuh kali, kemudian menyelamatkan nyawanya. Batara Guru memerintahkan Kalamulah dan Kalamuntir untuk membawa jenazah Budug Basu keliling dunia sebanyak tujuh kali, dan sampai selesai tujuh putaran dunia mereka tidak bisa kembali ke Suralaya.

Saat mereka beristirahat di bawah pohon gebang, dahan pohon gebang tersebut tumbang dan menimpa tambela (peti) jenazah Budug Basu. Banyak hewan darat dan laut keluar dari dalam tambalan. Kalamulah dan Kalamuntir tidak kembali ke Suralaya karena takut dihukum Batara Guru. Mereka membuat pembagian tugas, salah satunya melindungi hewan darat dan satunya lagi melindungi hewan laut. Saat memperbaiki tubuh, saya berubah menjadi badak.

Saat Dewi Pohaci masih hidup, Batara Guru memancarkan cahaya, yang kemudian jatuh ke bumi. Dari sana, ia menjelma menjadi tiga manusia. Yang jantan bernama Sulanjana, sedangkan dua lainnya melahirkan betina bernama Talimendang dan Talimenir. Ketiga manusia tersebut dititipkan dan diasuh oleh Dewi Pertiwi, dibawa ke masa kejayaannya kemudian disuruh pergi ke Suralaya menemui ayah mereka (Batara Guru). Di Suralaya, Batara Guru mempercayakan kerajaan kepada Sulanjana untuk mengurus padi. Ketika kerajaan Suralaya dipegang oleh Sulanjana, Batara Guru dan Patih Narada turun ke bumi dan disebut sebagai burung dan menyerang bumi.

Mereka ingin menguji Ki Semar, apakah memang perlu menyimpan padi di tanah atau tidak. Ketika burung-burung menyamar sebagai Batara Guru dan Patih Narada dan tentara menyerang bumi, Semar dan putranya dengan cepat menembak burung-burung itu. Dempu Awang dari Negeri Sabrang datang ke Pakuan bermaksud membeli beras Pakuan. Namun Prabu Siliwangi tidak menghidangkannya, karena Prabu Siliwangi mengatakan bahwa beras tersebut bukan miliknya, melainkan beras titipan Batara Guru.

Dempu Awang merasa cemburu dan sakit hati. Ia meminta bantuan Sapi Gumarang untuk menghancurkan beras tersebut. Sapi Gumarang, Kala Buwat, dan Budug Basu (yang telah dibangkitkan) beserta seluruh anak buahnya langsung menyerang padi Pakuan dengan segala macam benda. Beberapa merusaknya dalam bentuk hama, hewan lapangan, dll. Batara Guru yang mengetahui kejadian beras di Pakuan terancam bahaya menugaskan Sulanjana, Talimendang dan Talimenir untuk mengatasi penyerangan tersebut dan mengembalikan beras tersebut menjadi sehat.

Sapi Guwarang sangat marah dan merasa malu pada Dempu Awang. Beberapa kali beras rusak, namun dikembalikan oleh Sulanjana. Akhirnya Sapi Gumarang mengajak Sulanjana berduel. Hanya Sapi Gumarang yang kalah, sementara ia tetap berjanji akan mengabdi kepada Sulanananya dan melindungi serta merawat padi, selama ia mau mulai menanam padi, namanya dan kedua anaknya Kala Buwat dan Budug Basu) harus disebutkan baik secara internal atau dengan mengucapkan mantra untuk mulai menanam padi. Dan sebaiknya disediakan daun-daun bulir di pohonnya sebagai syarat saat menanam padi.

Suatu hari, Dewi Nawang Wulan sedang makan nasi. Prabu Siliwangi penasaran ingin tahu isi makanan istrinya. Ia membuka pintu, lalu ia merasa senang karena bisa melakukannya untuk banyak orang. Setelah itu pasakan ditutup kembali oleh Prabu Siliwangi. Saat Dewi Nawang Wulan datang dan membuka rice bowl, dia kaget karena rice bowl masih nasi.

Sadar akan keadaan itu, kemudian ia berkata bahwa ia harus kembali ke surga, sambil berpesan agar disediakan lisung, nampan, nihid, bakul, dan asap untuk memasak atau menanak nasi. Lisung harus panjang dan berlubang dengan dua biji di sisinya untuk tempat tinggal Talimendang dan Talimenir untuk membantu menanak nasi. Setelah itu Dewi Nawang Wulan segera ingin kembali ke kahyangan, dengan sedih dan menyesal Prabu Siliwagi pergi ke Suralaya untuk berdoa kepada Batara Guru agar Dewi Nawang Wulan kembali ke bumi.

Namun kata Batara Guru, Dewi Nawang Wulan tetap tidak bisa kembali sesuai aturan yang ada. Batara Guru kemudian mengajarkan Prabu Siliwangi ilmu menanam dan merawat padi. Akhir. Tanggal kuliah ini adalah tanggal 17-5-1965, naskah sengaja dipilih menjadi yang paling muda untuk memberi kesan bahwa sekitar setahun yang lalu,
Cerita ini masih dikeramatkan dan dianggap memiliki kekuatan magis karena masih digunakan dalam ritual menanam padi.