Monyet dan Merak (2)

 

“Naha kumaha kitu aing teh?” “Pikiran we ku sia!” “Lain nitah mikir ka batur! Sia kudu tanggung jawab kana omongan sorangan!”

“Tuh da sia mah persis jelema, teu gableg pikiran! Ingkar tina kasatoan!” “Terangkeun siah, goblog! Lebah naon aing saruana jeung jelema!”

“Hawek! Hayang seubeuh sorangan! Teu puas ngala buahna, dirabut jeung tangkalna, teu ngitung pikahareupeun! Lain jelema, ari nu kitu laku?” ceuk Merak.

“Kaleuleuwihi siah, pira tangkal sasiki nepi ka kolu mapandekeun aing ka jelema! Mun kitu aing teh ngabukbak leuweung!”

“Mun diantep mah sia ge bakal kitu!” ceuk merak. “Kitu kumaha?” “Bakal beuki siga jelema! Leuweung dibukbak, situ diurug, gunung dikali nepi ka ngalombang!” ceuk merak.

“Sagelo-gelona aing, moal nepi ka kitu, deuleu!” “Wah, tanawuruh! Da jelema ge bareto-bareto mah tara kitu! Ngan sanggeus dimimitian bari taya nu ngahukum, beuki lila beuki nirca!

Bangsa sia ge kana kitu teu digeureuh-geureuh ti ayeuna mah!” ceuk merak. Hatena beuki gilig rek ngabelaan sarakan tempat incu-buyutna jaga kumelendang.

Lantaran kapeped omongan, sebrut weh monyet narajang. Maksudna rek ngerewes beuheung merak. Orokaya merak ge teu cicingeun, gancang ngagiwar dina jurus merak ngibing.

Plos…monyet nubruk angin! Solontod awakna milepas, geplak bujurna dikepret ku jangjang merak dina jurus ngirab jangjang. Atuh puguh we awak monyet teh siga nu ditotogkeun, sirahna melesat rek notog batu gede nu aya di dinya!

Untung monyet teu kasima, leungeunna ngarawel areuy nu ngambay lebah dinya, kek…guriwel muntang kana areuy… kalayang awakna ngalayang dina jurus ayun-ambing. Salamet, batu ngagilisir sajeungkal handapeun sukuna!

Monyet terus ayun-ayunan dina areuy, bulak-balik nyamberan merak, leungeunna roronjang. Tapi merak linghas pisan cungcat-cingcetna.

“Turun siah jelema, ari enya wani mah!” Merak cocorowokan, “Sor kadieu, montong gugurayangan kitu, sirkeus-sirkeus lain sia teh!”

Cle monyet nincak deui taneuh. Peyekeh leumpang ngadeukeutan merak. Gapruk merak ngabintih, monyet nyerewet, tarangna bared kagaris ku kuku merak Untung tadi monyet rada ngelok, mun henteu, aya bahan bocos panonna katiruk. Merak oge teu kalis, bulu dadana ngabrul kajenggut ku leungeun monyet.

Der deui galungan, silihteumbrag, silihcakar, musuh lawan pada kesit. Hate duanana geus gilig pikeun ajur-tutumpuran.

Merak ngabelaan hirup-hurip anak incu jaga, monyet ngabelaan harga diri. Manehna bisa keneh sabar disebur bagong, disebut buhaya, disebut oray, disebut ajag, tapi ari disebut jelema mah teu suka tujuh-turunan.

Hatena kasigeung dipapandekeun jeung mahluk nu pangaruksakna di alam dunya. Manehna katut bangsana geus ngalaman nyeri-peurih, pait-peuheur, jeung lara-balangsakna hirup, akibat panggawe manusa.

Kangaranan nu tarung, rek kadeseh-rek ngadeseh, bocok mah moal henteu itu-ieu ge.  Nyakitu merak jeung monyet ge, padaraget, padabared, padabocok. Mun terus mah teu mustahil kajadian awor, duanana pada-pada tatu parna, malahan misan pisan.

Untung kaburu jol maung. “Hey! Geus, geus! Misah, misah! Pek, saha nu teu ngagugu, ku aing dikerekebna!” pokna bari nyeureudeug ka tengah pakalangan. Gerem, gerem, ngabarkeun sima-maungna.

Puguh we duanana ge sieun ku raja sarerea mah. Gancang malundur. “Naon pasalna ieu teh, nepi ka galungan kieu? Caritakeun ku saurang, ku sia Kuncung! Awas, kudu sajalantrahna! Mun direkayasa, dipake cuci-mulut sia ku aing!”

Barabat ku merak dicaritakeun ti awal nepi ka ahir. Ditektek taya nu kaliwat. Maung unggut-unggutan, terus nanya ka monyet, “Bener sakur caritaan Si Kuncung teh, Cekroh?”

“Leres!” ceuk monyet. “Rumasa sia ngarabut tangkal cengek?” “Da teu acan bret……!” “Acan soteh teu becus! Cacak becus mah geus bret, nya!” Maung nyengor.

“Rumaos.” Monyet nyengir. “Montong cengar-cengir, da teu kasep sia teh! Ari sia Kuncung, naha atuh mana sadaek-daek teuing nyarekan teh, nepi ka tega ngajelema-jelema ka papada sato?”

“Sadaya-daya, kalepasan, bawaning ku keuheul,nun!” walon merak mamandapan. “Geus, sakali ieu saria moal dihukum ku aing.

Tapi kudu jangji moal sakali-kali deui karitu laku.” Ceuk maung bari mencrong seukeut kanu tas diadu, “Sia Cekroh, montong sok rubat-rabut kana tatangkalan, pan eta teh tempat hirup umat hewan! Sia Kuncung, cing diajar ulah goreng sungut teuing.

Sakumaha keuheulna ge ka batur teh ulah nepi ka ngajelema-jelema. Sabab saha pisatoeunana nu teu nyeri hate disaruakeun jeung jelema, tukang ngaruksak alam-dunya,  ngarti sia?”

“Ngartos!” ceuk duanana mani rampak. “Putus! Jig rek ka marana ayeuna?” ceuk maung. “Abdi mah asa tos hoyong ngendog ieu teh, pami teu lepat mah ieu teh nu kadalapan.” Ceuk merak bari purat-perot muru sayangna.  Saporocoteun, dibawa tarung atuda, uyuhan teu kaborojolan.

Di dinya kari duaan. “Ari sia, Cekroh, rek ka mana ayeuna?” maung nanya ka monyet. “Ah abdi mah bade neraskeun metikan cengek we, lebar” ceuk monyet bari terus dodongkoan mulungan cengek nu balatak dina taneuh. Nu narapel keneh dina tangkalna dipetikan, Sawareh dikeupeul, sawareh dikemil teu lada-ladaeun.

Ari maung terus depa di dinya. Beuteungna seubeuh ku anak uncal kumincir, beubeunangan cikeneh di tegal.

 

Selesai..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *