KAMUS INDONESIA-SUNDA (L) 2

Agar tampilannya sesuai, untuk pengguna android silahkan aktifkan situs destop pada browser google chrome kamu

7.

LEPAT
LIMPAH
terlepas. 1. geus lésot, udar; 2.
letih, capé, lungsé.
licin tandas, béak pisan.
leungit, ilang, musna;
3. bébas
leting, meleting, acleng-aclengan.
lidah, létah; basa lemesna: ilat.
(tina kawajiban); 4.
milepas.
letis, meletis, nyéprétan ku cai
lidah api, tungtung seuneu nu
selepas, sanggeus, sabada.
(papakéan nu rék
diistrika jsb.).
ngaléntab.
lepasan, tamatan, urut.
letup, meletup, bitu, ngabeledug.
lidah buaya, létah buaya (tutu-
lepat, leupeut.
letup-letup, pepeletokan.
wuhan).
lepau, warung leutik.
letus, meletus, 1. bitu, ngabeledug:
lidah bajak, lanjam.
lepih, melepih, nilep sisina.
gunung meletus, gunung bitu 2.
lidas, renyem.
lepit, melepit, nilepan.
kajadian (perang
jsb.).
lidi, nyéré: sapu lidi, sapu nyéré.
lepot, belepotan, bobolokot,
lewah, melewah, 1. méwah; 2.
lihat, ténjo, tempo; basa sedengna:
lamokot.
anjrah, loba di
mana-mana (bu-
tingal; basa lemesna:
tingali
lepuh, melepuh, bareuh tur caian
buahan); 3. bararahé.
melihat, nénjo, nempo.
(saperti dampal suku
nincak
lewat, 1. liwat, ngaliwatan, geus
melihat-lihat, ningalian, ngilikan.
seuneu).
liwat; 2. leuwih.
memperlihatkan, ningalikeun,
lepur, melepur, ngabintih.
melewati, 1. ngaliwatan; 2.
némbongkeun.
lerai, melerai, misah (nu gelut).
ngaleuwihan.
terlihat, katénjo, katémbong, ka-
lereng, lamping.
lewat waktu, elat, leuir.
tara, kaciri.
lereng  bukit, lamping pasir:
lewat jenuh, wareg teuing,
penglihatan, 1. panénjo; 2.
lereng bukit yang
gundul,
lam-
kaliwatan, kacida
teuing.
téténjoan, tetempoan.
ping pasir nu
bulistir.
lezat, ngeunah; basa lemesna: raos.
likat, 1. likes; 2. kiruh.
lesak, melesak, ngabelesek.
berlezat, sapatemon.
liku, berliku-liku, 1. loba tikung-
lesang, melesang, tumpak (mun-
liar, 1. jarah: binatang liar, sato
an, pungkal-péngkol;
2. pabeulit,
ding, sapédah jsb.),
ngajégang.
jarah; 2. buringas: matanya
liar
pabaliut.
lesap, melesap, nyerep.
memandang ke kiri
kanan,
pa-
lilit, beulit.
lesehan, diuk di handap (teu maké
nonna buringas nénjo
ka kénca
melilit, meulit: ular melilit pada
korsi).
katuhu: 3. teu sah;
teu resmi; 4.
cabang kayu, oray meulit kana da-
lesi, 1. bodas ngeplak; 2. pias.
lingas, linghas: ayam
ini masih
han; 2. ngabengker: melilit
luka
lestari, langgeng.
liar, ieu hayam lingas kénéh.
dengan perban, ngabengker ra-
melestarikan, miara, ngamu-
libas, melibas, 1. nyabet: 2. harti
heut ku perban; 3.
ngusial (beu-
mulé.
injeuman: ngalejokeun,
ngéléh-
teung).
lesu, 1. lungsé; 2. sepi, tiiseun (da-
keun.
liman, gajah.
gang jsb.); 3. kurang
sumanget
libat, melibat, ngabengker, meulit.
limau, jeruk.
(pertandingan).
terlibat, 1. kabeulit; 2. harti in-
limbah, cai nu kotor jsb.
lesung, lisung.
jeuman: kalibet,
kabaud (perkara
pelimbahan, koco, kolombéran.
lesung pipit, kempot (dina pipi).
jsb.).
limbang, lémbang.
letak, 1. tempat ayana; 2. pernahna
licin, 1. leueur; 2. lemes.
melimbangkan, ngalémbang-
meletakkan, 1. nunda, neun-
licin belut, licik (lihéy) pisan,
keun (upamana béas nu
keur di-
deun; 2. ngalepas,
ngalésotkeun
pelit.
isikan).
(kalungguhan jsb.).
licin lecat, rata tur lemes.
limpa, kalilipa.
terletak, aya (di); pernahna (di)
licin lecau, lemes tur hérang.
limpah, melimpah, 1. mudal: air

8.

LIMPAPAS
LOMPAT
melimpah, cai mudal; 2. loba pi-
lingkap, ledis, béak pisan (duit,
3. ngawengku, nyakup.
san: kekayaan yang
melimpah,
harta jsb.), potol.
meliputi, 1. katutup; 2. kasaput;
pakaya nu kacida
lobana.
lingkar, 1. kuriling, bunderan; 2.
3. kawengku; 4.
kaliput.
melimpahkan, 1. ngucurkeun
ringkel.
liputan, hasil ngaliput.
(cipanon); 2. méré
loba pisan.
melingkar, 1. nguriling; 2. nga-
lirih, antaré, halon.
limpapas, kukupu sirama-rama.
ringkel.
lirik, melirik, 1. ngarérét; 2. ngo-
limpit, lapis.
lingkaran, buleudan.
rowék (nyieun liang).
berlimpit-limpit, manglapis-lapis.
melingkari, ngabuleudan.
lirik lagu, rumpaka lagu.
limpung, lempung, lempag.
melingkarkan, ngongkorong-
liput, 1. karijut; 2. layu (kembang).
lin, 1.lén (garis); 2. pita; 3. jalur
keun.
liter, léter.
patalimarga.
lingkis, melingkis, ngagulungkeun
liuk, meliuk, ngaléok.
linang,
berlinang-linang,
1. nga-
leungeun baju,
singkil.
liuk-liuk, empét-empétan.
genclang (hérang); 2.
ngagén-
lingkup, melingkupi, 1. nutupan,
liur, air liur, ciduh; basa lemesna:
dang (cipanon),
ngembeng.
niungan; 2. nyakup,
ngawengku.
ludah.
lincah, 1. mincrak, teu daék cicing;
lingsa, lisa.
berliur, ngacay, aday.
2. teu daék tetep
(padumukan,
linjak, melinjak, ngaluluh.
loba, hawek, sarakah.
pagawéan jsb.).
lintah, léntah.
locok, melocok, ngaloloco
lindas, melindas, 1. ngagéléng, 2.
lintang, rubak.
lodoh, aduy (buah nu asak teuing).
nindihan
melintang, malang, ngahalangan
logat, 1. logat; 2. dialék, basa
lindis, melindis, 1. nindihan,
 jalan.
wewengkon.
ngadempét, ngagéléng
ku barang
melintangkan, malangkeun.
lokek, korét pisan, pedit.
teuas nepi ka ancur,
rata jsb.;
lintas, melintas, ngaliwat kalawan
lokos, gundul, euweuh jukutan.
2. ngancurkeun.
gancang; 2. meuntas;
3. motong
lolong, melolong, babaung (an-
lindu, lini.
jalan; 4. ngolébat.
jing, ajag).
lindung, berlindung, 1. ngiuhan:
selintas, saliwatan, sakolépat,
lolos, 1. leupas, kabur (tina leu-
berlindung di bawah
pohon be-
sakeudeung.
ngeun, kurung jsb.);
2. locot,
ringin, ngiuhan di handapeun
lintuh, leumpeuh.
molonyon.
tangkal caringin; 2.
nyumput:
pelintuh, pileumpeuheun.
meloloskan, ngalaan, muka (ali
berlindung di bawah
meja,
nyum-
lipan, titinggi.
tina ramo jsb.).
put handapeun meja; 3.
lipas, cucunguk.
lomba, 1. balap: lomba lari, balap
nyalindung: hanya
kepada Allah
lipat, 1. lipet, tikel: pisau lipat, péso
lumpat; 2. pasanggiri:
lomba baca
kita berlindung, mung ka Alloh
tikel; 2. tilep.
puisi, pasanggiri maca puisi.
urang nyalindung.
melipat, nilepan.
berlomba-lomba, paheula-
melindungi, nutupan supaya ulah
lipat ganda, nikel, loba pisan.
heula.
kahujanan jsb.;
nangtayungan.
lipit, kelim, rémpel.
lombar, melombar, 1. ngulur (tali);
perlindungan, panyumputan,
lipur, pelipur, panglipur.
2. ngumbar kahayang
jsb.
panyalindungan,
panangtayungan.
pelipur lara, panglipur kalbu.
Lombok, cabé.
pelindung, papayung.
liput, meliput, ngaliput (berita
lomot, melomot, ngolomoh.
lindung, ikan lindung, belut.
jsb.).
lompat, melompat, ngajleng,
lingar, melingar, buringas (panon).
meliputi, 1. nutupan; 2. nyaput;
luncat, ngajrut.

9.

LOMPONG
LUMPANG
lompong, melompong, molong-
luang, 1. kosong; 2. salsé,
lemesna: ludah.
pong, ngemplong.
rinéh.
meludah, nyiduh.
loncat, meloncat, luncat, ngajleng.
peluang, kasempetan.
meludahi, nyiduhan.
meloncat-loncat, luluncatan,
meluangkan, ngosongkeun,
peludahan, tampolong.
ajleng-ajlengan.
ngaluangkeun (tempat
atawa
ludes, ledis.
lonceng, locéng.
waktu).
lugas, basajan, saujratna, saayana.
loncos, néros.
luap, meluap, 1. mudal; 2. harti
lugu, sawajarna, teu dijieun-jieun.
longgor, bongsor.
injeuman: ngagugudag
(suma-
lugut, mérang.
longo, melongo, olohok.
nget).
luhur, luhung, mulya.
longsor, urug.
luar, luar.
luk, eluk (dina keris).
lonjak, melonjak, 1. ngajol; 2.
luar dalam, luar jero, lahir
luka, raheut, tatu.
mumbul, ngampul (bal);
3. nga-
batin.
lukah, sabangsa bubu.
ronjat (naék
ngadadak), saperti
luas, 1. lega: sawahnya luas, sa-
luik, meluik, 1. ngalémbéréh; 2.
hahargaan.
wahna lega; 2 lébar;
3. umum:
cumiduh (nu murel).
melonjak-lonjak, ajol-ajolan,
masyarakat luas, masarakat
lukat, melukat, coplok.
ajrag-ajragan.
umum; 4. jembar: luas
pengeta-
lukis, melukis, ngagambar, nekin.
lonjong, lonyod.
huannya, jembar pangaweruhna.
luku, wuluku.
lonjor, leunjeur: bambu dua lonjor,
meluas, ngalegaan, ngalobaan,
luluh, 1. ancur, remuk; 2. sedih
awi dua leunjeur.
nerekab.
pisan; 3. aduk.
lontar, melontar, malédog, néng-
luat, meluat, murel, sebel (hayang
luluh lantak, ancur pisan.
gor.
utah).
luluk, leutak.
lopak, 1. dompét (wadah bako); 2.
lubang, lombang, liang, logak.
lulum, melulum, 1. ngolomoh; 2.
kobakan.
lubang angin, liang angin, érang-
ngalamotan (ramo).
loreng, belang.
érang.
lulur, melulur, 1. ngeplos; 2.
lorong, gang, lulurung.
melubangi, ngaliangan.
neureuy.
lorot, melorot, morosot, nyorosod,
berlubang-lubang, laliangan,
lulus, lulus.
turun.
lalegok.
meluluskan, 1. ngaluluskeun; 2.
los, 1. elos; 2. bébas.
luber, lébér, mudal.
ngijinan, nyumponan;
3. ngaleu-
losong-kosong, kosong pisan.
lubuk, leuwi.
paskeun; 4. ngantep
(asup).
lotis, petis.
lucu, pikaseurieun.
lumas, melumas, ngulasan, ngo-
loya, meloya, sebel (hayang utah),
melucu, ngabodor, ngabojég.
lésan.
murel.
lucup, melucup, ngalelep, ngerelep.
lumat, lemes pisan (saperti tipung).
loyal, satuhu, satia.
lucut, 1. lésot, leupas; 2. melucut,
melumatkan, 1. nutuan atawa
loyo, lungsé, nahnay.
lécét, boléksék.
ngaréndos nepi ka
lemes; 2. harti
loyong, meloyong, 1. ngoléang,
melucuti, ngalésotkeun, ngalaan-
injeuman: ngancurkeun:
melumat-
kokoléangan,
ngaléngléong; 2.
an, ngarampas: melucuti
pakaian,
kan musuh, ngancurkeun musuh.
sosoloyongan.
cucul-cucul, ngalaanan
baju: me-
lumayan, lumayan, meujeuhna.
luah, meluah, 1. murel, sebel,
lucuti senjata, ngarampas paka-
lumbal, cangkéng.
(hayang utah); 2.
utah, olab.
rang (musuh).
lumbung, leuit.
luak, careuh.
ludah, air ludah, ciduh; 
basa
lumpang, 1. jubleg, lulumpang; 2.

10.

LUMPUR
LUYUT
lisung; 3. kucubung
mariem.
ngaluarkeun (buku,
album jsb.).
pelupuh, palupuh.
lumpur, leutak.
lungkang, solokan, kamalir, ko-
lurah, 1. lurah, kuwu; 2. jurang,
berlumpur, 1. leutakan; 2. ka-
lombéran.
lebak.
leutakan; 3.
leuleutakan, guyang
lungkup, telungkup, nangkub,
luruh, murudul, murag (bulu, buuk),
dina leutak.
nangkuban.
muguran (daun).
lumur, berlumuran, bobolokot
lunglai, lungsé, lesu, nahnay.
luruh bulu, murag bulu.
(ku leutak jsb.).
lunjur, berlunjur, nanghunjar.
meluruh, ganti bulu, muguran.
lumut, lukut.
lunta, terlunta-lunta, katalang-
lurus, 1. lempeng; 2. ajeg (nang-
lunak, 1. beyé, hipu: makanan
sara, sangsara baé.
tung); 3. harti
injeuman: jujur,
yang lunak, kadaharan nu hipu;
luntur, 1. muntah; 2. harti injeum-
cepet bener.
2. henteu keras,
sabar.
an: ngurangan
(kacinta, komara,
meluruskan, 1. ngalempeng-
luncai, budayut, burayut.
kasaktén jsb.).
keun; 2. menerkeun.
luncung, monyong.
lupa, poho; basa sedengna: hilap;
lusa, pagéto.
luncur, meluncur, 1. turun, nyoro-
basa lemesna: lali.
esok lusa, pagéto amat.
sod, nyirorot; 2.
lésot; 3. lapur
melupakan, mopohokeun,
lusin, losin.
(barang gadéan); 4.
bagerak ce-
mohokeun.
lusuh, kucel, lodro.
pet, tarik (mobil,
kereta api): 5.
lupa-lupaan, 1. popohoan (api-
lutut, tuur; basa lemesna: teku,
kaluar kalawan lancar
(kekeca-
api poho); 2. pohoan.
dengkul.
pan).
pelupa, pohoan.
luwes, 1. pantes, bérés, rapih; 2.
meluncurkan 1. ngajalankeun
kelupaan, kapohoan.
teu kaku.
(mobil, kareta api
jsb.); 2. nyo-
lupuh, melupuh, mékprékan awi
luyu, ceuleuyeu.
rosodkeun; 3. harti
injeuman:
supaya jadi rata,
nyieun palupuh.
luyut, mondoyot.

2 of 2 NEXT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *