KAMUS INDONESIA-SUNDA (I)

Agar tampilannya sesuai, untuk pengguna android silahkan aktifkan situs destop pada browser google chrome kamu

KAMUS INDONESIA-SUNDA HURUF I

IA
INGAT
ia, manéhna; basa lemesna: anjeunna
ikan, lauk cai.
imbuh, émboh, tambah.
atawa mantenna.
ikan asin, lauk asin.
mengimbuh, ngémbohan, nga-
ialah, nyaéta.
ikan basah, lauk baseuh.
leuwihan.
iba, iba hati, karunya, watir.
ikan mas, lauk emas.
imbuhan, rarangkén (dina tata-
ibadat, ibadah.
ikat, tali, beungkeut.
basa).
iban, kijing.
ikat kepala, bengker sirah.
iming-iming, pangbibita.
ibarat, 1. ngupamakeun; 2. kawas,
ikat pinggang, beubeur; basa
imla, dikté.
jiga, saperti.
lemesna: sabuk,
beulitan.
impas, balik modal, punah.
iblis, iblis, sétan.
mengikat, nalian, meungkeut.
impi, terimpi-impi, kaimpi-impi.
ibtida, bubuka.
mengikat janji, patali janji,
impit, mengimpit, ngadempét,
ibu, indung; basa sedengna: biang;
pasini.
nindihan.
basa lemesna: ibu.
mengikatkan, nalikeun, nyang-
berimpitan, rapet, pasesedek,
ibu-bapa, indung-bapa, kolot.
cang.
pagégéyé.
ibu jari, jempol, indung leungeun.
terikat, katalikung, kauger,
terimpit, kadampét, kacepét,
ibu kandung, indung teges.
katalian, kabeungkeut.
katindihan.
ibu mertua, mitoha awéwé.
ikhlas, iklas, rido.
inai, pacar.
ibu pertiwi, lemah cai.
ikhtiar, ihtiar.
inang, pangasuh.
idah, 1. idah; 2. pengidah, idahan,
ikhtisar, ihtisar, ringkesan.
inap, menginap, ngéndong,
panyangcang (cinta)
antara
ikhwan, ihwan, dulur, sobat.
meuting.
awéwé jeung lalaki.
iklan, iklan, sambung layang, pari-
inayat, pitulung.
mengidahkan, mahugi.
wara.
inca, kacow.
idam, mengidam, nyiram.
iklim, kaayaan hawa, iklim.
incar, 1. incer; 2. jara.
mengidamkan, mikahayang (hiji
ikrar, 1. jangji pasini; 2. sumpah.
mengincar, ngincer.
hal).
ikut, milu; basa lemesna: ngiring.
incut, pényon, béngo, ingkud,
idaman, angen-angen, nu dipika-
ikut-ikutan, pipilueun.
cingked.
hayang.
ikut serta, milu aub.
terincut-incut, ingkud-ingkudan,
idap, mengidap, nandangan (kasa-
ilalang, eurih.
ingked-ingkedan.
kit).
padang ilalang, tegal eurih.
indah, éndah.
idapan, geringan.
atap ilalang, hateup eurih.
keindahan, kaéndahan.
idep, bulu panon.
iler, acay, aday.
mengindahkan, ngéndahkeun,
igal, mengigal, 1. ngigel; basa
ilmu, élmu.
ngéstokeun,
mentingkeun.
lemesna: ngibing; 2.
mébérkeun
ilmu pengetahuan, élmu panga-
indang, mengindang, napi (béas).
buntut jeung buluna
(merak).
weruh.
indayang, upih.
igau, mengigau, ngalindur.
keilmuan, paélmuan.
indehoi, bobogohan.
ihwal, hal, perkara.
imak, mengimak, ngaléléwé.
induk, 1. indung (sasatoan); 2. pu-
ijil, pedét, anak sapi.
imbal, imbalan, buruhan, hadiah,
seur.
ijuk, injuk.
pamales jasa, honor.
ingar, ingar-bingar, ramé pisan,
ikal, galing.
imbau, mengimbau, 1. ngageroan,
gandéng pisan, ribut.
ikal mayang, galing muntang.
nyalukan; 2. umajak,
uar panga
ingat, inget; basa lemesna: émut.
ikal berombak, ombak banyuan.
jak.
ingatan, ingetan.

2.

INGGUNG
IURAN
ingat-ingatan, inget-inget poho.
injap, cocok bubu.
isap, mengisap, nyeuseup, nyedot.
mengingatkan, ngélingan,
insaf, insap, sadar.
isapan jempol, béja bohong.
ngingetan.
insang, asang.
iseng-iseng, pangangguran.
peringatan, pangéling-ngéling.
intai, mengintai, ngintip.
isi, eusi.
inggung, inggeung.
intan, inten.
berisi, eusian, aya eusian.
ingin, hayang; basa sedengna: ho-
intip, mengintip, ngintip, noong.
mengisi, ngeusian.
yong; basa lemesna:
palay.
ipar, adi beuteung atawa dahuan.
terisi, kaeusian.
keinginan, kahayang.
irama, wirahma.
istal, gedogan.
menginginkan, mikahayang,
iri, sirik.
istana, karaton.
miharep.
iring, beriring, ngabring.
istri, pamajikan; basa sedengna:
ingkar, 1. mungkir; 2. ingkar.
mengiringi, 1. milu (nganteur-
bojo; basa lemesna:
istri,
ingsut, beringsut, ngiser, ngised
keun, ngajaga jsb.);
2. mirig
geureuha, garwa.
ingus, lého.
(lalaguan ku
tatabeuhan).
beristri, boga pamajikan,
ingusan, léhoan, olol lého.
beriring-iringan, ngantay, nga-
rimbitan.
ini, ieu.
jajar (leumpang).
isyarat, isarat.
injak, tincak; basa lemesna: dampal.
iris, mengiris, nyiksik.
itik, meri.
menginjak, nincak.
irus, sinduk.
itik air, waliwis.
terinjak, katincak.
isak, terisak-isak, eurih-euriheun
itik manila, éntog manila.
terinjak-injakan, katincakan.
(ceurik),
inghak-inghakan.
itu, itu, éta.
injakan, titincakan.
iuran, iuran, urunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *