Cerpén Milih Partéy Urang Sunda

By | Februari 21, 2019

Usum partéy kadang mah sok geus mulai loba ogé bandéra jeung kalender nu maraké bahasa sunda, keur ngajak warga khususna warga sabundeureun di kota jawa barat jang milih calon caleg. Dibumi abdi gé tos réa soalna, sapertos kalender.

Nah, lamun kalender sapertos kieu mah pasti sadérék ogé aya nu bogaeun di imahna kosna mah, atawa anu mungkin dipajang di kamarna, komo lamun calegna awéwé gelis mah nyah? Hehee!

Omat, milih caleg téh teu cukup ngan ukur urang sunda wungkul tapi anu mikiran budaya sunda, lain ngan ukur pikeun butuh suara wungkul iming-iming program siga ngabdi ka budaya, tapi lamun geus jeneng mah sok poho ka jangji awalna..

Cerpén Sunda Milih Partéy Urang Sunda

“Keur mejeuhna ramé euy, din..”
“Geus ramé nu kampanyé, Mang?”
“Enya bener..”
“Biasa rék pemilu..”
“Ih, bét kawas di pasar ramé?”
“Heuh réa cara anu dijalankeun ogé ku para caleg jeung partéyna pikeun narik simpati ka masarakat, Mang.”
“Muhun din..”
“Aya nu kampanyé maké SPG gareulis, kawas rék dagang barang, aya ogé anu nanggap artis dangdut, nu ngajalankeun bakti sosial, nu kukurusukan ka lembur-lembur, ngabagi-bagi sembako. jeung lain sajabana.”
“Dararagang nyah, din..?”
“ih. lain dagang, kampanyeu Mang.”
“Maksud téh dagang program.”
“Enya, mantak bingung milihna ogé.”
“Puguh kabéh aralus programna..”
“Kapan aya patokanna pikeun urang mah, mang,”
“Naon nu jadi patokanna?”
“Ku lantaran urang mah hirup di tatar Sunda jeung kasundaan. Tangtu baé kudu milih urang Sunda, mang?”
“Henteu cukup ku urang Sunda wungkul.”
“Har?”
“Tapi kudu milih urang sunda anu bener-bener nya’ah ka kabudayaan Sunda, Unggal usik mikiran Sunda, jeung urang Sunda.”
“Yaktos.”
“UIah milih anu jadi urang Sunda-na ngan ukur lima taun sakali.”
“Maksudna mang..?”
“Ngaku urang sunda téh ukur dina waktu kampanyeu ukur butuh ku suara wungkul. Ari keur jeneng, atawa témpo geus jeneng manéhna poho yén dirina urang Sunda nu ngawakilan Sunda.”
“Bener, mang! Ceunah ceuk béja réa angota déwan ti urang, nu jeneng di pusat. boro-boro mikiran Tatar Sunda dianjangan ku urang Sunda gé kadang mah sok haré-haré.”
“Ulah dipilih jalma nu kitu mah!”
“Enya, lain ti kitu. Da urang gé butuh wakil di pusat anu beneh-bener ludeung jeung vokal merjuangkeun kapentingan Ki Sunda. Ulah nepi ka di DPR téh ukur minuhan korsi wungkul bari taya guamna, mang..”
“Tah. geuning pinter maneh din!”

Translate..:
Cerpen Sunda Pilih Partai Orang Sunda

“Sudah mulai rame nih, din..”

“Sudah rame yang kampanye, Mang?”

“Iya, betul..”

“Biasa mau pemilu..”

“Ih, seperti dipasar ramai?”

“Ya banyak cara yang dijalankan juga oleh para caleg dan partainya untuk menarik simpati ke masyarak, Mang.”

“Benar din..”

“Ada yang kampanye pakai SPG cantik-cantik, seperti mau dagang barang, ada juga yang nanggap artis dangdut, yang menjalankan bakti sosial, yang memasuk-masuki ke desa-desa, membagi-bagikan sembako. Dan lain sebagainya.”

“Dararagang bukan, din..?”

“ih. Bukan dagang, kampanye Mang.”

“Maksudnya itu berdagang program.”

“Iya, Jadi bingung milihnya juga.”

“Sebab semua bagus-bagus programnya..”

“Kan ada patokanya untuk kita itu, mang,”

“Apa yang jadi patokannya?”

“Oleh sebab kita hidup ditatar sunda dan kesundaan. Tentu saja harus milih orang sunda, mang?”

“Tidak cukup dengan orang sunda saja.”

“Kenapa?”

“Tapi harus pilih orang sunda yang nenar-benar menyayangi dengan kebudayaan sunda, setiap gerak memikirkan sunda, dan orang sunda.”

“Sungguh.”

“Jangan pilih yang jadi orang sundanya yang hanga lima tahun sekali.”

“Maksudnya mang..?”

“Mengaku orang sunda hanya pada waktu kampanye, hanya butuh suara saja. Kalau sudah menjadi pegawai negri atau lihat yang sudah bekerja disana dia lupa bahwa dirinya orang sunda yang mewakili sunda.”

“Benar, mang! Katanya ada yang bilang banyak anggota dewan dari kita, yang jadi orang besar di pusat. boro-boro mikiran Tatar Sunda dianjangan ku urang Sunda juga kadang mah suka masing-masing.”

“Jangan dipilih orang yang seperti itu mah!”

“Iya, bukannya begitu. Karna kita butuh wakil di pusat yang benar-benar betani dengan vokal memperjuangkan kepentingan Ki Sunda. Jangan sampai  di DPR hanya memenuhi bangku tanpa ada inspiratif atau keinginan, mang..”

“Tah. Ternyata pintar kamu din!”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *