Carpon Bahasa Sunda Persahabatan, Pengalaman, Lingkungan, Jsb

Carpon bahasa sunda atau carita pondok merupakan karya sastra dalam bentuk prosa modern seperti halnya novel. Carpon disebut sebagai cerita pendek, karna isi ceritanya yang relatif lebih pendek atau lebih singkat jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya seperti cerita yang ada pada sebuah novel.

Karena ceritanya yang relatif pendek, carita pondok atau carpon juga hampir sama seperti dongeng. Perbedaannya, kalau dongeng terdapat bagian yang tidak masuk di akal atau bersifat khayalan, sedangkan dalam carpon isinya lebih bisa di artikan oleh akal, baik itu pada pelakunya, jalan ceritanya, tempat, waktu kejadian dan cerita yang dibuat lebih nyata dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga:
Bedana Dongeng Jeung Cerita Pondok Cerpen atau Carpon
Unsur-unsur carpon cerita pondok bahasa sunda

Di dalam sebuah carpon umumnya terdapat unsur interistik dan juga ekstrinstik. Unsur instrinsik yang ada dalam suatu carpon sendiri seperti tema, latar, alur, tokoh, watak, amanat, sudut pandang dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ektrinsik adalah unsur dari luar yang  ingin disampaikan oleh si penulis. Berikut selengkapnya mengenai pengertian tentang carpon.

Pengertian Carpon Bahasa Sunda

Carpon Bahasa Sunda Persahabatan, Pengalaman, Lingkungan, Jsb

Carita pondok dalam bahasa sunda pada dasarnya sama saja dengan bahasa indonesia, Carpon yaitu sebuah karangan fiksi atau rekaan yang bentuknya pendek serta hanya menyuguhkan satu peristiwa. Carpon umumnya menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya realistis, yang diangkat berdasarkan dari kenyataan.

Sejarah Carpon

Carita pondok asal muasalnya dari tradisi cerita lisan yang menghasilkan cerita-cerita terkenal seperti Iliad serta Odyssey karya Homer. Cerita-cerita tersebut disampaikan dalam bentuk puisi atau yang memiliki wirahma. Wirahma memiliki fungsi sebagai alat untuk membantu orang dalam mengingat ceritanya.

Bagian-bagian singkat dalam cerita ini, dipusatkan kepada naratif-naratif individu yang dapat disampaikan dalam satu kesempatan pendek. Semua ceritanya akan baru terlihat jika semua bagian ceritanya sudah dibaca.

Ciri-Ciri Carpon

· Dapat selesai dibaca, dalam sekali waktu
· Alurnya tidak kompleks, hanya berpusat pada satu kejadian
· Memberi kesan seolah-olah kejadian itu benar terjadi

Unsur Instrinsik Carpon

· Pelaku
· Amanat
· Tema
· Latar
· Galur (Alur cerita)

Unsur Ekstrinsik dalam Carpon

· Nilai-nilai dina Carita Pondok
· Latar Belakang Kahirupan Pengarang
· Situasi Sosial

Teknik Nulis Carpon

Berikut ini adalah kerangka dalam teknis menulis carpon bahasa sunda, yang sebenarnya pada dasarnya sama saja dengan bahasa indonesia.

· Tema
· Bahan carita
· Alur
· Tokoh
· Dialog
· Sudut pandang
· Amanat

Contoh Carpon Bahasa Sunda

Berikut dibawah ini adalah contoh carpon bahasa sunda singkat besera unsurnya tentang persahabatan teman di sakolah. Dan untuk pengalaman, lingkungan alam, dan sebagainya nanti akan ditambahkan lagi dilain kesempatan.

Carpon sunda singkat tentang persahabatan beserta unsurnya

Dina hiji wanci, aya dua babaturan anu rakeut kacidaan nya éta Dinda jeung Rani. Maranéhna ngabatur geus 3 taun lilana. Malih kalah loba ogé jalma anu nganggap manéhna téh duduluran, da saking akrabna. Unggal isuk saencan mangkat ka sakola, Dinda sok nyampeur ka imah Rani sangkan bisa mangkat babarengan ka sakola.

Beurangna manéhna boga jangji yén balik sakola téh rék nyimpang heula ka super markét nu teu jauh jeung sakolana. Manéhna kadinya téh boga maksad rék meulikeun kuéh jeung baju keur ninina si Dinda. Ari ninina si Dinda téh jalma bageur, akuan pisan ari ka Rani téh, sanajan lain cucuna ogé. Lain éta hungkul, kadang mah ninina Dinda ogé sok meré naséhat jeung duit jajan ka maranéhna duaan.

Wanci geus nunjukeun jam 3 soré, tapi Rani can aya kenéh waé kabarna, Dinda ngadagoan di gang sakola bari maca novél nu di bawa dina tasna. Maca novél téh émang ka résep Dinda, béda jeung Rani mah anu leuwih resep maén baskét.

Sanajan béda karesep, tapi manéhna kacida akurna. Lamun aya latihan baskét di sakola, Dinda sok satia ngadagoan Rani latihan, bari ku hayang-hayangna balik babarengan, kitu ogé sabalikna.

Teu karasa wanci geus nunjukeun jam setengah opat, “Aduh si Rani kamana nya?, Tanya Dinda dina jéro haténa” Dinda ngarasa bingbang ku sabab geus 3 jam setengah manéhna ngadagoan si Rani can aya kabar kénéh waé.

Teu kungsi lila aya sora “Dinda…!“ Jol wéh saurang rumaja bari lulumpatan nyamperkeun ka si Dinda. “Hampura, bieu kuring di titah ngabersihkeun lapangan heula saencan balik sakola, sabab poho can ngerjakeun tugas matematika“ Tembal Rani tandes naker.

Bari rada ngambek jeung campur karunya sageus ngadéngé alésan ti Rani, ahirna maranéhana jadi ogé mangkat ka super markét. “Ceuk urang ogé lamun aya pancén di sakola, geura buru gawékeun petingna” Dinda meré naséhat ka Rani bari rada ngambek saeutik.

Sateupina di tempat nu dituju, manéhna tuluy meuli kuéh jeung pulah pilih naon sakirana kado anu pantes keur ninina si Dinda. Dinda jeung Rani ahirna meulikeun baju keur hadiah nu rék manéhna belikeun ka ninina.

Baju nu dipilih warna konéng, sabab nyocokeun jeung warna kulit Nini, béh rada ca’ang mereun pikirna téh nu nyieun manéhna ngarasa éta hadiah anu paling cocok keur manéhna belikeun jang ninina.

Keur Rani, Ninina Dinda geus dianggap Ninina sorangan, ku sabab Ninina si Dinda sok nyaruakeun rasa nyaah jeung kaasihna ka manéhna, Rani mikanyaah pisan ka kaluargana Dinda.

Keur Rani, ngaluarkeun duit sakitu teu jadi masalah asalkeun nini atawa kaluarga Dinda nu lain bisa bungah. Saréngséna ngabelanjakeun kabutuhan naon waé nu maranéhna hayang, manéhna tuluy balik sabab maranéhna geus didagoan di imah Dinda. Kusabab kitu, maranéhana buru-buru balik.

Sateupina di imah, manéhna geuwat disambut ku kaluarga Dinda. Kaluarga Dinda geus nganggap Rani téh salaku kaluargana. Salain bageur, kaluarga Dinda ogé sok nengetan ka Rani. Rasa ka kaluargaan anu teu bisa dibeunangkeun di kaluarga Rani, bisa dibeunangkeun di keluarga Dinda.

Uyuhan, da atuh Rani mah ngan ukur cicing duduanan jeung bapana. Salain kitu, bapa Rani mindeng mamangkatan gawé baé ka luar kota. Jadi, Rani sok ngarasa kasepian lamun aya di imah. Indungna geus lila papisah ti mimiti Rani umur 11 taun. Sa geus bapa jeung indungna pisah, Rani geus tara kapanggih deui jeung indungna.

Ku sabab kitu ogé, Dinda sok aya waé di dekeut Rani, sabab manéhna embungeun lamun babaturana ngarasa kasepian, sabab pikirna ari babaturan mah lain ukur di ucapkeun, tapi kudu dibuktikeun kalayan nyata. (di serat ku: Kustian)

Analisis Unsur Instrinsik dan Ekstrinsik

1. Unsur Instrinsik

a. Tokoh :

– Dinda
– Rani
– Nini

b. Penokohan :

– Dinda: Bageur, Rajin, Pinter
– Rani : Bageur, Males
– Nini: Bageur

c. Latar

– Sakola
– Super markét
– Imah Nini

d. Sudut Pandang

Dina panulisan carpon ieu, nu nulis ngagunakeun sudut pandang jalma ka tilu, sabab dina panulisan carpona nyaritakeun kasang tukang carita jalma lian.

e. Tema

Babaturan

f. Amanat

Amanat nu bisa di tepikeun dina carpon ieu nya éta urang kudu mikanyaah ka jalma-jalma lian, sanajan lain dulur, jeung kudu silih ngarti hiji jeung nu liana.

2. Unsur Ekstrinsik

Latar Tukang Masyarakat :

Latar tukang nu dituliskeun dina carpon diluhur nu geus di tepikeun ku nu nulis nya éta ayana rasa pikanyaah ti lingkungan sakitar nu nyieun nguatkeun babaturan nu di caritakeun ku nu nulis.

Nilai-nilai anu terkandung dina carpon

a. Nilai Budaya

Nilai Budaya nu bisa jadi atikan dina carpon diluhur nya éta kuatna babaturan nu masih kénéh ka jalin diantara maranéhna sanajan béda sipat nu maranéhana boga.

b. Nilai Moral

Nilai Moral nu bisa di cokot dina carpon sunda diluhur nya éta urang kudu salilana menta hampura lamun aya kasalahan, sanajan ka babaturan deket sakali ogé.

Baca Carpon Sunda Laina:

8+ Cerpen Bahasa Sunda Untuk Tugas Sekolah

Cerpen Pribadi Liburan Kenaikan Kelas Ku, Bahasa Sunda

Carpon Kang Sobri Tukang Nguseup di Walungan

Carpon Lucu Sunda Malam Jumat, si Mas Ukin!

KUMPULAN 3 CARPON BAHASA SUNDA SINGKAT LUCU

carpon bahasa sunda
Carpon Bahasa Sunda

Dan buat kamu yang sedang butuh hiburan membaca cerita pendek singkat atau carpon berbahasa sunda, dibawah ini ada tiga buah judul carpon yang mudah-mudahan lucu, untuk sekedar hiburan khusus untuk orang-orang sunda. Ke tiga carpon ini sengaja saya rekomendasikan untuk kamu baca.

Carita pondok sunda dibawah ini hanyalah karangan semata, bukan cerita yang sebenarnya. Jadi mohon maaf apabila terdapat kesamaan nama tokoh, cerita, dan lainnya yang ada dalam cerita dibawah ini.

“CARPON PAMUDA BEUKI NGINUM”

Dina hiji waktu, di caritakeun aya tilu urang budak ngora nu beuki nginum. Maranéhana téh keur arénjoy bari sasarandéan nyampai di sisi jalan. Matana barereum, kitu ogé sarua jeung bengeutna lantaran geus pararah narenggak botol.

Ari ka tilu budak ngora éta caritana arék naraék mobil taksi. Nah tos kitu, teu lila aya ogé léwat mobil taksina, nya tos atuh langsung di ereunkeun ku tiluan budak ngora anu tos narenggak botol éta téh. Ceuk supir taksina téh na jéro haténa: “Anyir.. ieu barudak ngora téh marabok waé pagawéannana, ku aing gawéan siah..!”

Tah geus kitu, ararasup tah budak ngora téh nu titiluanan ka jéro taksi. Sangges di jéro taksi, si supirna langsung ngahurungkeun mesin mobilna bari di gerung gerungkeun sakedeung geus kitu dipareman deui. Ceuk supirna téh: “Atos nepi a, mangga atuh sok geura tarurun..!!”

CARPON PAMUDA BEUKI NGINUM

Nah, percaya wéh ari éta barudak ngora téh lantaran geus pararah. Budak ngora nu ka hiji turun bari mayar, kitu ogé budak ngora nu ka dua, turun bari sasalaman jeung ngomong nuhun ka supirna si éta mah.

Nah, pas giliran budak ngora nu ka tilu, manéhna mah turun bari ambeuk-ambeukan nyarékan jeung nyabok beunget supirna, bari ngomong: “Engké deui mah mun mawa taksi téh ulah ngebut-ngebut teing geura satéh, bahaya! Kalem wéh atuh.!” Ceuk supir taksina téh: “Dasar jelema garering siah!!!” *PloKk*

Baca Juga:  Pengalaman Pribadi Bahasa Sunda Tentang Liburan Sekolah Di Rumah Saja!

CARPON SI IRA MOJANG TOMBOY

Cerita pendek sunda selanjutnya ini menceritakan tentang seorang wanita yang berkelakuan atau berpenampilan seperti layaknya lelaki (tomboi). Wanita ini bergegas memasuki sebuah cafe dan melewati pemeriksaan, nah bagaimana ceritanya? Berikut, contoh carpon singkat lucu selengkapnya.

“SI IRA MOJANG TOMBOY”

Aya hiji awéwé mojang ngaranna sebut wéh si ira. Si ira awakna jangkis, bu’ukna péndék, saléwat mah pokona percis pisan jiga lalaki. Di lemburna ogé manéhna katelah budak tomboi, nu hobina naék motor.

Dina hiji poé, si ira rék mangkat ka gedung caffe di jakarta, manéhna geus siap-siap bari geus mawa helm, maké jakét kulit nu sok biasa dipaké ku lalaki. Teu lila si ira ngaluarkeun motor nu eweuh kaca spionan sabelah, salewat mah émang mirip lalaki ieu budak téh. “Grungg…!!!” si ira téh tuluy ngacir indit ka gedung caffe.

CARPON SI IRA MOJANG TOMBOY

Babaraha jam lilana, ahirna si ira tepi ka gedung caffe anu dituju. Manéhna turun dina motor, bari maké jaket jeung helm kénéh, ngagidig wéh si ira téh leumpang asup ka gedung, bari rada katembong jangar.

Di gedung caffe éta téh keur aya pamariksaan, kulantaran di jakarta ayeuna keur usum BOM nu sing jalelegur gara-gara basa tragedi nu di tamrin téa. Satpam-satpam bari nyekel pelentungan jeung alat ajang ngaditéksi bom tos siap-siap ngajaga di gang gedung caffe éta.

Nah, pas arék asup, si ira dipariksaan heula ku satpam ti handap nepi ka luhur pake alat détéksi bom nu ngaranna metal détéktor.

Nah, pas alat éta nepi ka dadana, satpam langsung ngomong: “Nah siah..!! ieu naon empuk-empuk kieu dua siki?? Boa-boa manéh mawa bom nya!!!” Ceuk satpamna téh, da puguh teu nyaho perangsa téh lalaki.

Pas rada di cabakan saeutik ku satpamna, si ira atuh mereun jadi ngambeuk.. Prak wéh! éta helm langsung di buka bari dibabétkeun, si Ira ngomong ka satpamna, bari matana molotot: “BOM, BOM, tai pedut lah, siah! Yeuh teu percaya mah !!!”

Lah geuning awéwé, sugan kuring téh lalaki. Ceuk satpamna bari cengar-cengir: “Tos.. Tos.. cekap.. Neng! Teu kedah dikaluarkeun, tos terang abdi mah.. Tos terang!” Satpam éta reuwas, da sugan téh éta nu keur manéhna pariksaan téh lalaki, sihoréng padahal mah manéhanna awéwé.

CARPON SI UDIN TUKANG NGABANDRING

Cerpen bahasa sunda yang terakhir ini sangat lucu, dimana dalam carpon ini menceritakan seorang lelaki sebut saja udin yang senang bermain ketapel, dia umurnya sudah tua dan ibunya ingin segera melihatnya menikah.

“SI UDIN TUKANG NGABANDRING”

Sebut wéh ngarana si udin, umurna geus 36 tahun leuwih saeutik, ari kareseupna nyieunan bandring, da lantaran manéhna osok ngabandringan manuk di lemburna téh.

CARPON SUNDA SI UDIN TUKANG NGABANDRING
Tapi indungna hayang buru-buru némpo si udin téh geura kawin, lantaran umur si udin téh mikin kolot, geus lain budak ngora deui. Dina hiji poé, si udin jeung indungna téh keur ngobrol di harepeun imahna, tah kieu ceunah isi obrolana téh:

Indungna : “Din ari umur manéh téh geus mulai kolot, manéh arék iraha kawin téh?”

Udin : “Muhun ma, engké.” (Bari ngoméan bandring)

Indungna : “Ih ari manéh mah engké, engké waé, iraha din? Éma téh geus geura hayang boga incu.”

Udin : “Engké ma.” (Jongjon bari ngoprék bandring kénéh waé)

Indungna : ” Manéh emang nyaho din, ari carana kawin téh ?” (Ngahareupkeun si udin bisaeun)

Udin : “Deuh, gampang ma, piraku udin teu nyaho mah.”

Indungna : “Coba atuh, cing kumaha carana téh ?!”

Udin : “Kieu ma, kahiji, Buka bajuna”

Indungna : “Terus?” (Bari seuri)

Udin : “Kadua, buka calanana.”

Indungna : “Terus.. Terus..?” (Seuri, Bari panasaran)

Udin : “Ka tilu, pas tos ka tingali cangcutna, terus di… Éuh?”

Indungna : “Bisa geuning manéh din, terus di kumahakeun deui terakhirna?”

Udin : “Enya, bisa atuh ma! Terus, di cabak heula ma.”

Indungna : “Terus.. din !” (Bari seura-seuri)

Udin : “Tah geus kitu, di buka, Urang jieun bandring wéh ma cangcutna téh!”

Indungna : “Goblog siah..!! budak téh ngagawéan aing!”

Udin : “Hehee..!!!” (Bari cengar-cengir siga teu boga dosa)

Baca juga: Kumpulan humor bobodoran cerita lucu bahasa sunda singkat si kabayan

Nah mungkin itu saja dulu untuk carita pondok atau carpon bahasa sundana, mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi dengan cerita-cerita pendek yang lainnya. Sekian, dan semoga dapat bermanfaat buat kamu.


5 thoughts on “Carpon Bahasa Sunda Persahabatan, Pengalaman, Lingkungan, Jsb

  1. Kustian Post author

   Mudah-mudahan bisa menghibur cerpen lucu bahasa sundanya.. hahaaa!

   Reply
 1. Kustian

  Punten, carpon ini memang tidak dituliskan nama pengarangnya siapa.

  Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *