KAMUS INDONESIA-SUNDA (H)

Agar tampilannya sesuai, untuk pengguna android silahkan aktifkan situs destop pada browser google chrome kamu

KAMUS INDONESIA-SUNDA HURUF H

HABIS
HANYA
habis, 1. béak, teu nyésa; basa le-
haji, naik haji, munggah haji.
hampar, menghampar, ngampar.
mesna: séép: uangnya
telah ha-
hakikat, hakékat, bebeneran, nu
menghamparkan, 1.ngampar-
bis, duitna geus béak; rumahnya
sabenerna.
keun; 2.harti
injeuman: medar,
habis dilalap api, imahna béak
hakiki, bener, enya-enya aya.
ngadadarkeun,
nerangkeun (élmu
kaduruk; 2. anggeus: peker-
halai-balai, 1. kacow, teu puguh,
jsb.).
jaannya sudah habis, pagawéan-
pabeulit; 2. teu
kaurus.
hampir, ampir, méh, bis.
ana geus anggeus; 3.
tamat, réng-
halaman, 1. kaca (buku jsb.); 2.
hampir-hampir, ampir-ampiran,
sé: sudah dibaca
sampai habis,
pakarangan.
meh baé, bis baé.
geus dibaca nepi ka
tamat; 4. sang-
halau, menghalau, 1. ngusir; 2.
menghampiri, ngadeukeutan.
geus: habis
belajar, ia pun tertidur,
ngagiring.
berhampiran, padeukeut.
sanggeus diajar,
manéhna
halilintar, gelap, gélédég, guludug.
hancur, ancur, remuk.
kasaréan.
haluan, 1. bagian hareup kapal
menghancurkan, ngancurkeun.
habis-habisan, bébéakan.
(parahu); 2. arah,
tujuan.
kehancuran, karuksakan.
kehabisan, béakeun.
sehaluan, satujuan, samaksud.
hancur lebur, ancur pisan.
sehabis, sabada, sanggeus.
halus, 1. lemes; 2. lembut.
handai taulan, babaturan.
hadap, hareup.
makhluk halus, lelembut.
handam, menghandam, mingit.
menghadap, 1. nyanghareup; 2.
bahasa halus, basa lemes.
handam karam, béak jeung mo-
ngadep, ngadeuheus.
hamba, 1. abid, budak beulian; 2.
dal-modalna, potol
téko.
berhadapan, pahareup-hareup.
kuring.
handuk, anduk.
menghadapi, nyanghareupan.
hambar, cawérang, camplang.
hangat, 1. haneut; 2. anyar kénéh
terhadap, kana, ka.
hambat, menghambat, ngaha-
(béja, berita jsb.):
3. werit,
berhadapan muka, adu hareup-
langan, nahan.
harénghéng (kaayaan).
an.
terhambat, katahan,
kahalangan.
menghangatkan, ngahaneutan
hadir, aya, nungkulan.
hambur, awur, sebar.
(awak jsb.).
menghadiri, ngahadiran, nungkul-
berhamburan, 1. awur-awuran;
menghangati, 
ngahaneutkeun
an.
2. ngalucur (cimata
jsb.); 3.
(sangu jsb.).
hadirin, nu haladir.
laluncatan, ngarajleng
(ka walu-
hantu, jurig, dedemit.
hapal, apal.
ngan jsb.).
hamtam, menghantam, 1. neung-
menghapal, ngapalkeun.
menghambur, 1. luncat, nga-
geul sataker kebek; 2.
narajang.
hapal di luar kepala, katalar.
jleng, ancrub; 2.
lumpat (kana).
berhantam, gelut, tabrakan,
haid, héd, kotoran.
menghambur-hamburkan, 1
tubrukan.
hajar, menghajar, ngagebugan,
ngawur-ngawurkeun; 2.
miceun-
menghantamkan, neunggeul-
neunggeulan.
an.
keun.
hajat, 1. maksud, kahayang; 2.
hamil, reuneuh; basa sedengna:
hantar, 1. menghantarkan, ngan-
kabutuh, kaperluan; 3.
salamet-
kakandungan; basa
lemesna:
teurkeun; 2.
ngalirkeun.
an; 4. kokotor, tai.
bobot.
berhantar, patulayah, pabalatak,
hajat besar, ngising, kalahajat.
hamil tua, reuneuh tujuh bulan
pasoléngkrah.
hajat kecil, kiih.
ka luhur.
hanya, 1. ngan, ukur: aku hanya
berhajat, boga maksud, boga niat.
menghamili, ngareuneuhan.
bertanya, kuring mah ukur na-
menghajati, mikahayang.
hampa, kosong, hapa.
nya; 2. iwal: tiada
lagi yang kucin-

2.

HANYUT
HILANG
ta, hanya kamu, euweuh deui nu
seharusnya, sakuduna.
sekehendak hati, sakahayang,
dipikacinta, iwal
anjeun; 3. tapi.
hasrat, berhasrat, hayang pisan,
sadaék-daék, sakarep
ingsun.
hanyut, palid.
miharep.
hengit,
terhengit-hengit,
gering-
menghanyutkan, malidkeun,
hasud, dengki, hasud.
an.
matak kabawa palid.
hasut, menghasut, ngangsonan,
hengkang, 1. mundur; 2. kabur; 3.
hapus, pupus, leungit.
manasan.
singkang.
menghapus, mupus.
hati, ati, haté.
hening, 1. hérang, beresih; 2. sepi,
menghapus dosa, ngalebur
hati-hati, ati-ati.
tiiseun.
dosa.
sakit hati, nyeri haté.
henti, berhenti, eureun; basa le-
penghapus, pamupus.
sehati, sahaté, sauyunan.
mesna: lirén.
harap, harep, muga.
memperhatikan, merhatikeun,
heran, héran, kagét, hélok.
harapan, harepan, nu dipiharep.
nalingakeun, maliré.
hernia, burut.
mengharapkan, miharep.
haus, halabhab, hanaang.
hias, berhias, 1. ngahias; 2. dang-
hardik, menghardik, nyentak.
hayat, hirup: sepanjang hayat, sa-
dan; basa lemesna:
dangdos.
harga, harga, pangaji; basa lemes-
lila hirup.
hidang, menghidangkan, nyuguh-
na: pangaos.
heboh, ribut, ibur, guyur.
keun, ngasongkeun.
menghargai, ngahargaan.
menghebohkan, 1. matak ibur,
hidangan, susuguh.
hari, poé; basa lemesna: dinten.
ngaguyurkeun; 2.
ngaributkeun.
terhidang, geus sayagi.
hari depan, mangsa nu bakal
hela, menghela, narik, metot:
hidung, irung; basa lemesna:
datang, pikahareupeun.
menghela gerobak, narik gorobag.
pangambung.
hari lahir, weton.
menghela napas, ngambekan.
hidup, hirup.
hari tua, pakokolot, mangsa (hiji
menghela surut, narik mundur.
kehidupan, kahirupan.
jalma) geus kolot.
helai, lambar.
menghidupi, ngahirupan, nga-
sehari-hari, sapopoé.
sehelai, salambar: sehelai kertas,
bayuan.
haribaan, pangkonan.
salambar kertas.
penghidupan, pacarian, paca-
harimau, maung.
helat, perhelatan, pesta salamet-
bakan, pagawéan
sapopoé.
harmonis, surup, adu manis.
an, hajat.
hijau, héjo.
harta, harta, pakaya.
helat, 1. akal, tipu daya; 2. alesan,
hijau muda, héjo ngora.
harta benda, harta banda,
ékol.
hijau tua, héjo kolot.
pakaya.
hemat, 1. irit: menghemat bensin,
hijau daun, héjo pucuk cau.
hartawan, jelma beunghar, jalma
ngirit bengsin; 2.
gemi, rikrik,
kehijau-hijauan, semu héjo.
jegud.
perecit; 3. kira-kira,
pamadegan,
menghijaukan, ngahéjokeun.
haru, terharu, kagagas.
pamikir: menurut
hemat saya,
hikayat, carita sajarah.
mengharukan, matak kagagas.
ceuk pamikir kuring.
hikmat, 1. pangaweruh; 2. kawijak-
haru biru, mengharu
biru,
hendak, 1. rék, arék; 2. hayang
sanaan; 3. kasaktén.
ngahuru-biru,
ngacowkeun, nga-
kehendak, kahayang.
hilang, leungit; basa lemesna: ical.
ributkeun.
menghendaki, mikahayang.
hilang akal, bingung, teu bisa
harum, seungit.
berkehendak, boga maksud rék.
mikir deui.
harum-haruman, seuseungitan.
hendaknya, sakuduna, muga-
hilang arwah, kapaéhan.
harus, kudu; basa lemesna: kedah.
muga.
hilang ingatan, 1. kapaéhan; 2.

3.

HILIR
HUYUNG
gélo.
hiruk pikuk, ramé pisan, ribut,
ngaririncik.
menghilang, ngaleungit.
géhgér.
hujan renyai, ngeprul.
menghilangkan, 1. ngaleungit-
hisap, menghisap, nyeuseup,
berhujan-hujan, huhujanan.
keun; 2. mupus; 3.
miceun.
ngisep.
menghujani, neregteg (ku tém-
kehilangan, 1. kaleungitan; 2.
hisak, menghisak, ngingsreuk,
bakan, patalékan
jsb.).
leungiteun.
ingsreuk-ingsreukan.
hulu, 1. girang, bagian pangluhurna;
hilir, hilir.
hitam, hideung.
2. sirah; basa lemesna
(keur
hilir mudik, mundar-mandir, bulak-
hitam pekat, hideung lestreng.
jelema): mastaka 3.
gagang.
balik, indit ka ditu
ka dieu.
hitam kumbang, hideung bang-
hulu keris, landéan.
hina, hina.
bara.
hulu hati, hulu angen.
menghina, ngahina.
hitam manis, hideung santen.
hulu kepala, embun-embunan.
hina dina, hina pisan,malarat,
hitam putih, hideung bodas.
hulu balang, kapala tentara,
taya hargaan.
hitam legam, hideung lestreng.
pamingpin pasukan.
hindar, menghindar, nyingkah,
kehitam-hitaman, semu
humus, heumeus.
nyingkir, nyisi.
hideung.
huni, menghuni, nyicingan.
terhindar, luput, jauh (tina).
hitung, itung; basa lemesna: étang.
hunian, padamukan.
hingga, nepi ka.
berhitung, ngitung.
penghuni, nu nyicingan,
terhingga, kawatesanan.
perhitungan, balitungan, perhi-
padumuk.
hinggap, 1. eunteup; 2. harti injeum-
tungan.
hunjam, menghunjam, 1. nutug;
an: terap (kasakit).
hitung-hitung, itung-itung.
2. nubles: menghunjamkan
pisau,
dihinggapi, dieunteupan, katerap.
hubung, berhubung, 1. nyambung;
nubleskeun péso.
himbau, menghimbau, cumeluk,
2. ku sabab, ku
lantaran; basa
hunus, menghunus, mesat
umajak.
lemesna: kumargi,
jalaran.
(gobang), ngalugas
(bedog).
himpun, berhimpun, ngumpul,
hujan, hujan.
huruf, aksara.
ngariung.
hujan gerimis, gerimis.
hutan, leuweung.
hirau, menghiraukan, maliré, mi-
hujan lebat, hujan ngagebrét.
hutan belantara, leuweung ge-
roséa, merhatikeun.
hujan panas, hujan poyan.
ledegan.
hirup, menghirup, 1. nyeuseup; 2.
hujan rintik-rintik, hujan
huyung,
terhuyung-huyung,
sa-
nyedot, nyuruput.
sampoyongan
(leumpang).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *