sajak sunda halaman 2

21. Maneh sorangan
Poe Pangbalesan  
Wayahna 
Maneh nyiksa 
Tong ceurik 
Najan males 
Budak sorangan  
Sakumaha jangji 
Maranehanna jalir 
Sakumaha sumpah 
Nu teu kalampah  
Kop tah! 
Maneh kudu maturan 
Maneh sorangan 
Nu kudu mere babales 
Salaku Indung awal 
22. Cikalna Dunya
Hayang apal maneh saha?! 
Tanya indung dunya! 
Maneh teh saenyana 
Tina kajadian  
Kumaha kajadianna? 
Indung dunya 
Sok ngurilingkeun maneh 
Kukuiran sorangan 
Teu eureun-eureun 
Gara-gara ditubruk 
Babaturanna  
Sari-sari Indung Dunya 
Kalaluar 
Nu matak maneh aya 
  
23. Nu Kakalayangan 
Saurna Indung Dunya, 
Geura ulin, geura ulin 
Utun 
Sok  geura ibur 
Ngarah maneh boga batur 
Milu kukurilingan 
jeung maneh  
Bebas, 
Bubudakeun, 
Beuki kakalayangan 
Resep ka mana-mana 
Neang nu teu paruguh 
Ngarah boga batur 
  
24. Ngatur Rijki 
He.. Angin 
Papancen hirup andika 
Sebar sumebar rijki 
Ti Hyang Rahman 
Keur sakum-sakumna 
Nu harirup  
He.. Angin 
Sok ari hayang kakalangan mah 
Bari berekeun 
Baturan Mega 
Ti kulon ka wetan 
Ti kidul ka kaler  
Jug geura nindak!   
25. Angin Timur 
Engke mah kami 
Bakal ganti rupa 
Tina nu sok ngalayang 
Jadi nu laleumpang 
Dina mangsa 
Geus marengkeun kami 
Anggoan raksukan hideung 
Ngacaukeun dunya 
Nu dipikanyaho kiwari 
Kami bakal ngajurit 
Neangan perlaya 
Ka kaom nu ingkar 
Tina kayakinan kami 
26. Cahya Carek  
Putra kadua 
Pareng saenggeus Angin 
Purah nyumput 
Sakali kaluar 
Pikasieuneun 
Pasea wae jeung Pertiwi 
Turunan Cahya Palita 
Sok hayang wae balik 
Saenggeus jebul 
27. Nyawa Mahluk 
Lir ibarat walungan 
Lir ibarat cahaya 
Lir ibarat bumi 
Lir ibarat cai  
Diparengkeun jodo 
Jeung Indung Hirup 
Jadi nyawa 
Sakabeh banda 
  
Aya wae Hirup Sakeudeung  
Ngan sakedet netra 
Teu kasampak ku manon 
Teu kacekel ku salira 
Matak reuwas 
Nu boga ceuli 
Matak raheut ka Pertiwi 
  
28. Ngampar 
Saban-saban angin 
Kakalayangan 
Indung Dunya 
Kagungan putra deui 
Beda jeung nu cikalna 
Bakal jadi batur pasea angin 
Resep pisan ngajedog 
Cicing teu hejo tihang 
Teu kawas lanceukna 
Resep ulin 
Ieu mah mumul 
Resep keneh ngampar 
Ngalindungi Indung Dunya     
29. Gurat Batu
Panceg 
Teteg 
Peugeuh 
Hayang Matuh 
Ka nu jadi indung  
Kuat 
Moal gampang robah 
Nepi ka beulah salira  
Panincakan Kahuripan  
Luhur dunya 
Tempat lumangsung 
Gumantungna turunanna 
Putra Pertiwi 
Putra Langit 
Putra Pinilih 
Makmurkeun Pertiwi 
Tempat babarna 
Sang Pohaci bumi 
Gumantungna Kahuripan 
Alam dunya 
  
30. Leumpang Awan 
Sakuat-kuatna nu hirup 
Moal tangtu bakal cicing 
Saumur hirupna  
Indung Dunya purah kukuiran 
Nunutur Dewi Sarangenge 

Nunutur Angin 
Saeutak-eutik 
Lir leumpangna awan 
Nu matak nyilakakeun 
Oge nu mawa sakur nu hirup 
Ka handapeun langit biru 
Nu lian 
  
Indung Dunya Nyumput  
Geus waktuna 
Pareng ayeuna Sang Indung 
Teu di panghareupna 
Waktuna ngarojong 

Ka nu jadi anak  
Mere parab ka nu di laluhur 
Bari nungguan 
Indung Hirup 
Ngeclak   

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2 of 4